I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Van de waerheyt."""
"""Van de waerheyt."""


T’volck van Israel Num: 14, 11
Een vande Vorsten des Conincx van Samarien 4 Reg: 7, 2
De schare Joan: 12, 37
7. Den ongheloovende wert ghedreyght
De verdoemenisse Mar: 16, 16 Joan: 3, 18, 36 Eccl: 2, 15 fig. Deut: 2, 31, 35 Isai: 7,9
8. God verwijt
Den ongheloovende Israeliten haer ongheloovigheyt Num: 14, 11 Deut: 1, 32
Christus
Den Apostelen Marci 16, 14 Luce 24, 25
Den Joden Joan: 5, 38Brengt het oordeel uyt inder waerheyt Isa. 42, 3
Is geboren ende gekomen inde werelt dat hy ghetuyghnis soude gheven, der waerheydt. Joan. 18, 37
8. Den heylighen Gheest.
Leert alle waerheyt Joan. 16, 13
9. Der waerheyt ghetuyghnis heeft ghegheven
Sanct Joan den Dooper Joan. 5, 33
De wercken Christi Joan: 5, 36
De Vader selve Joan. 5, 37
De Schrifture Joan. 5, 39
Paulus
Heeft de waerheyt geseyt in Christo Rom: 8, 1
10. De Godsvruchtighe mensch of menschen,
Bidden in gheest ende waerheydt Joan: 4, 24
Wandelen inde waerheyt 2 Joan. 4, 3 Joan: 3, 4
Voor Godt 3 Reg: 2, 4
Exemp: Isai 38, 3
Verkondight de waerheydt met synen mondt.
Psalm 88, 2
Des Nachts Psalm 91, 2
Die uyt de waerheydt is hoort Gods stemme Joan: 18, 37
Hooren de gratie Gods inder waerheydt Colos: 1, 6
Zijn medewerckers des waerheyts 3 Joan: 8
Kennen de waerheyt Coloss: 1, 6, 2 Joan: 1
Belijdt de waerheyt des Heeren op de instrumenten des Psalters sang Psalm 70, 20
Inde vergaderinghe der Heyligen Psalm 88,6
Bewaren de waerheydt Isai. 26, 22
Doet de waerheydt Isai. Ezech: 18, 9 Joan: 3, 4
Gaet inde waerheyt des Heeren Psalm 85, 11
Steunt op den Heere in der waerheydt Isaie 10, 20
Roept den Heere aen in der waerheydt Psalm 144, 18
Spreeckt de waerheydt met synen Naesten. Zach: 8, 16, Ephes, 4, 25
In zijn herte Psalm 14, 2
Gheeft den kinderen te kennen de waerheydt des Heeren Isai: 38, 19
Bidt Godt dat hy hem beschicke in zijn waerheyt Psalm 24, 5
Antwoort de waerheyt 2 Reg: 20, 10
Vermogen niet tegen de waerheyt, maer voor de waerheyt 2 Cor. 13, 8
Weten de Waerheyt 1 Joan, 2, 21
Dient Gode in der waerheyt 1 Reg. 12, 14
11. De Godloos, Godloosen ende quade menschen.
Zijn de waerheydt niet onderdanigh Rom: 2, 8
Keeren heur gehoor af vāde waerheyt 2 Tim: 4, 4, Tit: 1, 14
Veranderen Godts waerheydt in loghenen. Rom: 1, 25,
Ghelooven niet de waerheydt 2 Thess. 2, 12,
Moch Christo Joan: 8, 45
Verlaet de waerheyt Prov: 28, 21
Onthouden Gods waerheyt in ongherechtigheyt Rom: 1, 18
Dolen vande waerheyt Jacob 1, 19
Vervallen vande waerheyt 1 Tim. 6. 5, 2 Tim 2, 18
En weten de waerheyt niet 1 Joan: 2, 21
Spannen heur tonghe uyt als een booghe der loghenen, niet des waerheyts Jere: 9, 3
Want een loghenachtighe tonghe bemint de waerheyt niet Prov: 26, 28
Spreeckt de waerheyt niet Jer: 9, 5
Leughenachtighe en gelooven niet die waerheyt segghen Joan: 8, 35
Gehoorsamen de waerheyt niet Gal: 3, 1, 5, 7.
Komen nemmermeer tot de kennisse der waerheyt 2 Tim: 3, 7
Ontfangē met des waerheyts liefde 2 Thes. 2, 10
Strijden teghen de waerheyt Job 21, 34
Wederstaen de waerheyt 2 Tim: 2, 25 Jac 3, 14 Job 21, 34
12. De Duyvel.
Heeft inde waerheyt niet gestaen Joan: 8, 44
Inden duyvel is gheen waerheyt Joan: 4, 88
Het stof
Verkondight gheen waerheydt Psalm 29, 10
De mensche
Opent niet wel een yeghelijck de waerheydt. Judic. 16, 17
13. De wercken des waerheyts.
Ontvanght den gheloovighen met een schildt, Psalm 90, 5
Valt in de straten Isai: 59, 14, Dan: 8, 12
Wort vermindert Psalm 11, 2
Heeft niet mogen inne komen Isai: 59, 14
Verlost Koan: 8, 32. 1 Cor. 2, 8
Blijft inder eeuwigheyt Psalm 116, 2
Wort tot een vergetelijckheyt Isai: 59, 15
Blijft altijdt in de kinderen Gods 2 Joan: 2
Gaet voor t’aengesicht des Heeren Psa: 88, 15
Bereyt goede dinghen Prov: 14, 22
Wort nedergheworpen inder aerde Dan. 8. 12
14. De waerheyt ende bermhertigheyt.
Bewaren den Koning Prov, 20, 28
Waren met David Psalm 88, 25
Verlaten den ghenen niet die de Wet niet en vergheet Prov, 3, 3
Hebben malkanderen ontmoet Psalm 84, 11
Bereyden goede dinghen Prov: 14, 22
Gaen voor Gods aenghesicht Psalm 88, 15
Door de waerheyt ende bermhertigheydt verlost Godt den Psalmist uyt het midden van de welpens der Leeuwen Psalm 56, 4, 5
Door de bermhertigheyt ende waerheyt wort verlost de boosheyt Prov. 16, 6
De Heere is ghedachtigh gheworden zijnder bermhertigheydt ende waerheydt den huyse van Israel Psalm 97, 3
Groot is boven de Hemelen des Heeren bermhertigheyt, ende totten wolcken zijn waerachtigheyt Psalm 107, 5
Den name des Heeren gheeft glorie van zijnder bermhertigheyt ende waerheydt Psalm 113, 1
Men moet belijden den name des Heeren van zijnder bermhertigheyt ende waerheyt Psa. 137, 2
De bespieders beloofden ghenade ende waerheyt Josue 2, 14
Waerachtigheyt ende leeringhe
Waren ghestelt in dit borst-stuck der redelijcheyt ende oordeels, de welcke waren in Aarons borst, als hy voor den Heere gingh. Exod: 28, 30, Levi. 8. 8
In waerheydt ende rechtvaereigheydt
Heeft David ghewandelt int aenghesicht des Heeren 3 Reg. 3. 6En ick sal henlieden tot een God zijn in waerheyt ende rechtvaerdigheyt Zach: 8, 8
Waerachtigheyt ende oordeel
Op dat hy henlieden zijn volck hem vreesende gheven, &c. De wercken zijnder handen zijn waerheyt ende oordeel Psal: 110, 7
Oordeelt de waerheydt ende het oordeel des vreeds in uwe poorten Zach: 8, 16
Waerheyt ende licht
Sendt uyt u licht ende u waerheydt; dese hebben my gheleyt ende ghebracht tot op uwen heylighen Bergh, ende in u tabernakulen Psal: 42, 3
In waerheyt ende liefde
Met u zy gratie, bermhertigheydt, &c. inde waerheyt ende liefde 2 Joan: 3
In t’gheloove ende waerheyt
Was Paulus een leeraer der Heydenē 1 Tim 2, 7
Vrede ende waerheyt
Moetmen beminnen Zacha: 8, 19
Des vredes ende waerheyts
Verbidden openbaert de Heere zij volck Jer. 33, 6
De waerheyt ende t’licht
Is Christus Joan: 14, 6
De waerheyt ende t’leven
Is Christus Joan: 14, 6
15. Inde waerheyt
Is de vrucht des lichts Ephe: 5, 9
Worden wy heyligh ghemaeckt van Godt Joan: 17, 17, 19
Wandelen de Godvruchtighe 2 Joan: 4, 13 Joan: 3, 4
Voor God 3 Reg: 2, 4 Isai: 38, 3
Hooren de Godvruchtighe de gratie Col: 1, 6
Kennen de ghenade Col: 1, 16
16. Vruchten des waerheyts
De liefde 1 Joan: 3, 18, 19
Wercken der Liefde 1 Joan: 3, 18, 19
Des Heeren gheboden ghemaeckt inde waerheyt ende gherechtigheyt Psal: 110, 8
Christi stemmen hooren Joan: 18, 37
17. Toegheschickte middelen om de waerheyt, ende des selfs kennisse te verkrijghen.
Christi leer-jongher te werden Joan: 8, 31, 32
Een schaep Christi te worden Joan: 10, 3
De ondervindinghe Joan: 8, 31, 32 Jer: 28, 9
Exemp. Jacob Gen: 32, 10
De Joden Joan: 10, 41
De schencker Gen: 40, 22, 41, 13
De kinderen van Israel Num: 13, 28
De verloren Sone Luce 15, 16
De Coninginne Saba 3 Reg: 10, 6, 7 2 Par: 9, 5
Sanct Peter Actor: 10, 34
De weduwe van Sarepta 3 Reg: 17, 24
Godes wille te willen doen Joan: 7, 17
Te blijven in Christi woorden Joan: 8, 31, 32
Coopinghe Prov: 23, 23
Berou 2 Tim: 2, 25
18. Door middel vande waerheyt
Wort Christus verkondight Phil: 1, 18
Verlost God de ziele der Godvruchtigē Psal 65, 4
Wort de mensche bequaem om te oordeelen Exod: 18, 21, 28, 30
Heeft God ons voortghebracht Jacob: 1, 18
Ende door de bermhertigheyt wort verlost de boosheyt Prov. 16, 6
19. Des waerheyts plaetse is
Den Hemel Psal: 88, 3
Rontsomme omtrent den Heere Psal. 88, 9
Inde vergaderinghe der Heyligen Psal. 88, 6
Voor’t aenghesicht des Heeren Psal. 88, 15
In Christo Jesu Eph. 4, 21
Ind wolcken Psal: 35, 6, 56, 11, 107, 5
In Paulo 2 Cor: 11, 10
Wter aerden Psal. 84, 12
20. De waerheyt en is niet
In de ghene die segghen dat sy gheen sonden en hebben 1 Joan. 1, 8
Niet gesondight te hebben 1 Joan. 1, 10
Dat sy Christum kennen ende zijn geboden niet en houden 1 Joan. 2, 4
Inden Duyvel Joan. 8, 44
21. Des waerheyts kennisse
Moet gaen voor het oordeel Deut. 17, 4, 22, 20
De waerheyt
1. Is een ghedaente der waerachtigher dinghen August. j. 136. c
Is, die toont t’gene dat is, gelijc het valscheyt is, dat ghemeynt wort te zijn t’gunt niet en is Ibidem
2. So yemant verklaert, dat u broeder uwes Vaders aenghesicht ghelijck is, ende den selven uwen Vader niet en kent, sal hy u niet duncken uytsinnich te zijn: August. cont. Aca. de lib. 2 cab. 7
3. De waerheyt baert hate, sy beminnen die als sy verlicht, ende haten die als sy straft want sy willen niet bedroghen worden ende wel bedrieghen beminnen die als sy haer selven oordeelt, ende haten die, als sy hen lieden oordeelt
4. De waerheyt ende de wijsheydt en verlaet niemant teghen zijnen wille. August. de libr. arb. tom. j. fol. 148
5. De dinghen die wy raken of smaken, ofte riecken, zijn de waerheyt mijn gelijck als de dinghen die wy hooren ende sien. August.
6. Des waerheyts ondersoeckinghe is moeyelijck ofte swaer, ende nochtans belooft de waerheyt den soeckende die te vinden, ende wie vreest bedroghen te worden, als het de waerheydt belooft? August. lib. confess. 12. cap. 1. tom. j. 46. d
Twee beletselen om de waerheyt te vinden.
7. Te wanhopen dat die te vinden is, ofte te gelooven dat die nu gevonden is. Aug. cont. Acade. lib. 2. cap. 3.
8. Ten mach niet gheschieden dat de Godtvreesende herten hen selven ende Godt, dat is de waerheydt, Godvruchtelijc, suyverlijc ende naerstelijc soeckende, middelen ontbreken om te vinden August. vande grootheyt der ziele. Cap. 14. in t’eynde. j. 133. P.
9. De waerheyt oordeelt alleen alle menschen, ende wort van niemandt gheoordeelt. Aug. j. tom. 162.
T’is waerachtigh
10. Dat sy onveranderlijck blijft. 1, 30, g.
11. De waerheydt is om haer selfs wille te beminnen, en niet om den mensche, of diese spreeckt. August. tom. j. 288. b. in. fine.

"""Van de waerheyt."""