I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Van de hope."""
"""Van de hope."""


Van de Hope.
Beschrijvinge.

De ghedaente

Des wederkomens Tob: 10, 7
Van alle de eynden des aerdrijcks. Psal. 64, 6
Der ongoddelijcken Prov: 18, 28
Der toekomenden dinghen Prov: 24, 20
Des levens Eccl: 24, 25
Der deucht…
Der winninghe Actor: 16, 19
Der saligheyt Actor: 27, 20
Der glorien Rom. 5, 2
Van vrucht te ontfanghen 1 Cor: 9, 10
Van een wasschende gheloove 2 Cor: 10, 15
Der rechtvaerdigheyt Gal: 5, 5
Des Roeps Ephes: 1, 18
Werckende oorsake is
God Psal: 118. 49
Kennisse van des Heeren naem Psal. 9, 11
Liefde 1 Cor: 13, 7
Proevinghe Rom: 5, 4
Hoedanigh de Hope is
Goet 3 Thess: 2, 10
Eeuwigh 4 Esd: 7. 50
Altijt blijvende Prov: 24, 14
Vol onsterfelijckheyts Sap: 3, 4
Heyligh Eccl: 24. 24
Veel 2 Macha: 9, 22
Onsichtbaer Rom: 8, 24
Vast 2 Cor. 1, 7
Saligh Tit: 2, 13
Levende 1 Pet: 1, 3
Beter Heb: 7, 19
Der Godloosen hope is
Eenen grouwel der zielen Job 11, 20
Vruchteloos ende ydel Sap: 3, 4
Schaemte Zach: 9, 5

Vrucht ende eynde van Hope
Blijschap Psal: 5, 12
Saligheyt Psal: 16, 17, 33.9
God te hebben tot een beschermer Psal: 17, 31
Verlost te werden Psal, 21, 5
Niet beschaemt te werden Psal: 21, 6, 24, 20
Niet kranck worden Psal: 33, 23
Opghegheven werden Prov: 29, 25
Behouden werden Dan: 13, 60
Ruste des vleeschs Psal: 15, 9
Onberoerlijck blijven Colos: 1, 23
Niet vresen Psal: 55, 5
De plaetse
T’herte Tren: 3, 21
De tijt
In der eeuwigheyt Baruch 4, 22
Altijt Oze: 12, 6
Inden dagh des lijdens Jere: 17, 17
Het subject of onderwerpsel
In Gode Psal: 61, 8
Goede voorwerpselen
God Psal: 7,2
Des Heeren naem Isai: 50, 10
Dat niet ghesien wort Rom: 8, 25
Christus 1 Cor: 15, 19 1 Tim: 1, 1
De Heere Psal: 13, 6
Quade voorwerpselen
De rietstock 4 Reg: 18, 21
Den boghe Psal: 43, 7
De boosheyt Psal: 61, 11
Ghelt Eccles: 31, 8
Beschuldinghe, &c. Isai: 30, 12
Paerden Isa: 31, 1
Het maecksel Abac: 2, 18
De onsekerheyt 1 Tim: 6, 17
De loghen Isai: 28, 15

Eynde

[illustratie]

"""Van de hope."""