I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Inhoudsopgave. ""Register der tractaten van 't eerste deel."""
"Inhoudsopgave. ""Register der tractaten van 't eerste deel."""


Register der Tractaten van ’t eerste Deel.

Van God        Fol. 1.
Van Christo         13.
Vanden Heylighen Gheest       33.
Van ’t Gheloove         35.
Vande Waerheydt         39.
Hope         40.
Penitentie         41.
Liefde         44.
Nota. Hier begint weder Fol. 1 opwaerts.
Hertspieghel Godlijcker Schrifturen    Fol.  1.
Toetsteen der ware Leeraren      45.
Vanden onderscheyt tusschen ware ende valsche leer   70.
Van waerheydt ofmen die mach weten     76.
Of waerheydt vry maeckt       81.
Oorsaken en middelen van ‘s menschen salicheydt ende verdoemenis 83.
Vande onwetenheydt der menschen die daer is onschuldich of schuldich 120.
Dat onverstandich blyven des menschen d’eenighe sond ende oorsake
van alle dolinghe zy.       130.
Van ’t oordeelen tusschen vermetelijck oordeel ende bescheyden
ondersoeck         139.
Van des menschen natuyrlijck vlees wondersproke   140.
Oft de siele dan of de wille sondicht ondersoeck    148.
Vande veranderinghe van des menschen quade in een goede wille 150.
Of de quade willich quaet zijn of onwillich     158.
Dat hy niet goet wil worden die quaet blyft    160.
Dattet afsterven van ’t quade licht valt     163.
Ladder Iacobs of Trappen der deughde     165.
Vande wedergheboorte hoe die gheschiet     177.
Hoe noodich het zy dat elck mensche sekerlijck weet of hy gheloovich
is dan niet en vanden onderscheyt tusschen het ware
ende valsche geloove.       185.
Ondersoeck om te verstaen of men is doot dan levendich   188.
Cort bericht van der ghedachten waerneminghen    188.
Tafereel vander gheloovighen justificatie of rechtveerdich wordingh
in Christo Jesu         191.
Van ’t wel bidden onderwijs uyt de Goddelijcke schrift selfs  196.
Vande ware onderdanicheydt der Christenen    211.
Dat Gods gheboden licht zyn en leerlijck     214.
Dat des Duyvels wet swaer is en lastich     231.
Waerachtich aflaet der sonden      249.
Zedecunst dat is, wellevens cunst      268.
Opperste goeds nasporinghe      337.
Ghesprake met de Waterlandtsche ghemeente tusschen Ian helplust
ende Meynert sluypwijck       365.
Corte beschryvinghe van pyn ende droefheydt    371.
Proeve vande goede Ruste des ghemoets     373.
Vande zendinghe         377.
Van’t Overichts Ampt oft een Christen mach bedienen?   383.
Maechden schole         387.
Vanden Boom des levens       399.
Ware aflaet van sonden tusschen Jesus ende Samaritana   410.
Paradoxa vande volmaecktheydt      411.
Vierschare of Paradoxa       415.


Openinghe vanden grondt der Waterlandtsche Kercken midtsgaders
haren ban         433.
Een brief aen Jacob Jansz. en Hans de Rijs    438.
Verscheyde t’samenspraken of tweede deel van’t kruythofken  439.
Ghesangh op ’t beklach van ’t misbruyck des Avontmaels   475.
Oordeelen van een ghemeen landts leere     461.
Edelman, Grau Monick en Lutheraen Ghespreck    475.
Vanden aengheheven dwanck in der conscientie binnen Hollandt 469.
Dat yemandt te stryden mach hebben teghen syne sondelijcke
Lusten en des niet te min een waarachtich Christen mach zyn  472.
Vande Thien Maeghden Tragi Comedia prosa    466.
Schole der deughden       476.
Bedenckingh schynende met te brenghen dat die Roomsche Kercke
beter zy dan de Ghereformeerde       485.
Ander en corter bewys over de selver matery     485.
Lietboeck verbetert en verrijckt      487.
Vyfthien ghedichten van ’smenschen innerlijcke en uyterlijcke behoefte 509.
Wat hanteringhe nutst is om de jonghe kinderen te leeren   514.
Vande nieuwe Tijdinghen       515.
Bedencken vander Nederlanden noot en hulpe    518.
Boëtius uyt Latyn vertaelt       520.
Requeste en ’t ghepasseerde der Catholijcken tot Haerlem aen mijn
Heer den Prince van Orangien om vryheydt van haer Religie  537.
Overweginghe vande teghenwoordighe gheleghentheydt der
Nederlandtsche sake       550.
Insicht over ’t oprechten van een alghemeene uyterlijcke Christen
Kercke oft ruygh ontwerp. onder verbeteringh.    554.

"Inhoudsopgave. ""Register der tractaten van 't eerste deel."""