I. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"""Van Christo."""
"""Van Christo."""


VAN CHRISTO.Sijnen Naem, By-namen, Hoedanigheden, Daden ende Wercken: nae zijn Goedtheydt, Almoghentheydt, Rechtvaerdigheyt, Wijsheydt, Liefde, Barmhertigheydt, etc. Getuygenissen der H. Schrift.

Eerste Hooft-stuck.

Beschryvinghe Christi.

EEn kleyn kindeken is ons gheboren, ende een Sone is ons ghegheven, ende de heerschappie is gheworden op zijn schouderen, ende synen Naem sal ghenoemt worden Wonderlijck, Raetsman, Godt, Sterck, Vader der toekomende werelt, Prince des Vredes. Sijn heerlijckheydt sal vermenighvuldicht worden, etc. Isai: 9. 6. 7
Ende daer sal een roede uytgaen van de wortele van Jesse, ende een bloeme sal uyt haer wortele op-gaen. Ende op hem sal rusten de Gheest des Heeren, den Gheest der der Wijsheydt ende des verstandts, etc. Isai: 11. 1. 2., etc.
De Heere heeft my een welgheleerde tonghe ghegheven, dat ick weten soude te onderhouden den ghenen die vermoeyt is metten woorde, Isai: 50, 4
Verblijdende sal ick my verblijden in den Heere, ende mijn ziele sal haer verheughen in mynen God. Want hy heeft my gekleet mette Klederen der Saligheyt, ende met de kleedinge der Rechtvaerdigheydt heeft hy my al om behangen, als een Bruydegom verciert met haren half-cieraten, etc. Isai: 61, 10
Maer ick ben een Coninck gestelt van hem over Sion den heyligen Bergh, prekende zijn ghebodt. De Heere heeft tot my geseyt: Mijn Sone zijt ghy etc. Psalm 2, 7
Inden beginne was dat woordt gestelt van hem over Sion den heyligen Bergh, prekende zijn ghebodt. De Heere heeft tot my geseyt: Mijn Sone zijt ghy etc. Psalm 2, 7
Inden beginne was dat woordt, ende dat woordt was by Godt, ende Godt was dat woordt. Dit was inden beginne by Godt. Alle dinghen zijn door dat ghemaeckt, ende sonder dat en is niet gemaeckt, datter gemaeckt is. In dat was t leven, ende dat leven was dat licht der menschen, ende dat licht schijnt inde duysternissen, etc. Joan. 1. 1,2, 3, 4
De welcke is het onsienlijck beeldt Godts, d’eerste gheborene van alle Creaturen. Want in hem zijn alle dingen gemaeckt in de Hemelen ende in de Aerde, sienlijcke ende onsienlijcke, t’zy de throonen, oft heerschappijen, ofte overheyden, oft krachten, sy zijn alle door hem, ende in hem gheschapen. Ende hy is voor allen, ende alle dinghen blijven staende in hem. Ende hy ist hooft van t’lichaem der kercken, de welcke is t’beginsel deerste gheborene uyt den dooden, etc. Coloss. 1, 15, 16, 17, 18
De welcke wat hy het schijnsel der glorien is, ende de figure zijns wesens, ende alle din-

ghen draghende door t’woordt zijnder kracht, suyveringhe der zonden makende, sit ter rechter handt van de Majesteyt int hooge, etc. Heb 1, 3
Die ten eerstē bediedt wort een Coninck der Rechtvaerdigheyt, ende daer na een Coninck van Salem, dat is een Coninck des vreedts, sonder Vader, sonder Moeder, sonder afkomste van geslachte, noch begin der dagen, noch eynde des levens hebbende, etc. Heb: 7, 2 Siet oock Apoc: 1, 13, 2, 1, 12, 18, 3, 1, 7, 13, 4, 3, 5, 6, 19, 11 Genes: 49, 12

Tweede Hooft-stuck.

De ware Godtlijckheydt Christi wort bewesen:

1. Door de klare uytdruckinghe van de Naem Gods.
2. Door de benaminge vā Godes Soon.
3. Door de toeschryvinge der dinghen die de Goddelijckheydt alleen eygen zijn ende toekomen.

1. ENde Godt was dat woort Joan: 1, 1
Mijn Heere ende mijn God Joan: 20, 28
Wt de welcke Christus is nae den vleesche, die boven al is Godt gebenedijt in der eeuwigheyt Amen Rom. 9. 5
Dat wy souden zijn en synen waerachtighen Sone. Dit is den waerachtighen Godt. 1 Joan: 5. 20
Maer totten Sone: God uwen throon is van eeuwigheyt tot eeuwigheyt Hebr: 1. 8
Ende synen Naem sal genoemt worden Emanuel Isai: 7. 14. 25. 9 t’welck is te segghen, Godt met ons Matth: 1. 23
Ende de Koninck sal begheeren u schoonheydt want hy is de Heere uwe Godt, ende hem sullen sy aenbidden Psalm 44. 12 Luce 1. 16 1 Joan: 5. 20 Apoc. 21 7. 22 Ose 1. 7
2. Voorwaer ghy zijt Gotds Sone Matth: 1 4. 33
Ghy zijt Christus de Sone des levendē Gods Matth 16, 16
Dit is mijn beminde Sone Matth: 17. 5
Dat beginsel van dat Euangelie Jesu Christi des Sone Gods Marc: 1. 1
Ghy zijt mijn beminde Sone Marc. 1. 11
De Sone des alderhoochsten sal hy ghenoemt worden Luce 1. 32
Dat heyligh dat uyt u sal geboren worden, sal genoemt worden de Sone Gods Luce 1, 35


De eenige geboren Sone die in den schoot des Vaders is, die hevet vertelt, Joan: 1, 18.
Dat dese is de Sone Gods Joan: 1, 34
Want alsoo liefheeft Godt de werelt gehadt, dat hy synen eenighen Sone ghegeven heeft Joan: 3, 16
Ende wy ghelooven ende hebben ghekent dat ghy zijt Christus de Soone Godts Johan: 6. 69 Joan: 1. 14. 18. 34. 49, 3. 16. 17. 18. 35, 5. 19. 20. 25, 8. 18, 9. 35, 10. 36, 11. 4. 27, 14. 13, 17. 1, 20. 31, Matth: 11. 27, Marc: 1. 1. 11, 3. 11, 14. 64, 15. 39, Luce 1. 32. 35, 3. 22, 9. 35, 10. 22. Act. 3. 13. 26, 8. 37, 9. 20, 13. 33, Rom: 1. 3, 4. 9, 5. 10, 8. 3, 29. 32 1 Cor. 1. 9, 2 Cor: 1. 19, Galat: 1. 16, 2. 20, 4. 4. 6, Ephes: 1. 6, 4. 16 Coloss: 1. 13, 1 Thess: 1. 10 Hebr: 1. 2. 5. 8, 3. 6, 4. 14, 5. 5, 6. 6. 8, 7. 3. 28. 3. 8. 23, 4. 9, 10. 14. 15, 5. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 20 2 Joan. 3. Apoc: 1. 6, 2. 18. 28
3. Christo wort de Eeuwigheydt toegheschreven Joan: 1, 1
Van eeuwicheyt ben ick geordineert Pro: 8, 23
Ende synen uytganck is van’t beginsel van de dagen der eeuwigheyt Mich. 5, 2 Joan. 1. 1 8, 58 Coloss. 1, 17, 1 Joan: 1, 1, 2, 13 Apoc: 1, 8, 17, 21, 6, 22, 17
Ende nu verklaert my ghy Vader by u selven met de klaerheydt die ick ghehadt hebbe eer de werelt by u was Joan: 17, 5
Christo wort toegheschreven
 De ghevinghe des H. Geestes Joan. 16, 7, 20, 22
 De ghevinghe des eeuwighen levens Joan: 10, 28
 De heerschappije van alle dinghen, 1 Cor: 15, 27 Ezech: 37, 25
 De almogentheyt Mat. 11, 27. Joan. 10, 18. Apoc: 1, 8, 3, 7, 4, 8, 17, 14
 Heeft alleen d’onsterffelijcheyt 1 Tim. 6, 16
 De eenheydt met Godt den Vader Joan: 14, 9, 20, 17, 21
Het onderwerpsel of subject des geloofs Isaie 8, 14, Rom. 9, 33, Joan, 1, 12, 3, 36, 6, 29, 35, 40, 47, 9, 35, 14, 1 Actor. 16, 31, 22, 19, 24, 24 Gal. 2, 16 Ephes. 1, 15 Coloss. 2. 5 1 Tim. 3. 13 2 Tim. 3, 15
De volheyt des Godlijckheydts Joan: 1, 16 Coloss: 2, 3, 9
De eyndelijcke of volbrenghende oorsake der verrijsenisse Joan: 6, 39, 44, 45, 11, 15, 1 Corinth. 15, 21
De macht om de sonden te vergheven Matth. 9, 6 Marc: 2, 5, 7, 9 Luce 5, 20, 7, 48
T’gheloof der menschen Joan: 3, 36
De hope der menschen 1 Tim: 1, 1
Over al te zijn Mat: 18, 20, 28, 20 Joan. 1, 18, 3, 13, 14. 23
De kennisse der dinghen die in den menschen zijn ende van heur ghedachten Joan: 1. 47, 2. 24. 25, 5. 25. 42, 6. 15. 61. 64, 16. 19 Luce 9. 4.7, 7. 40, 11, 17 Mat: 9, 4 Isai: 11, 3 Mat 12, 25, 16, 8, 17. 17, 22. 18 Mar. 2. 8 Apoc. 2, 23
De wercken des Scheppers Joa: 1, 2 Colos: 1, 16 Hebr. 1, 2, 3
De mededeylinge vande macht om mirakulen te doen Matt: 10, 8 Marc: 6, 7, 16, 17 Luce 10, 19 Joan: 14, 12 Actor: 3, 12, 16

Derde Hoooft-stuck.

De ware Menscheyt Christi blijckt uyt Christi

1 WAnt Christus wort ghenoemt
Mensch Luce 23, 47 1 Tim: 2, 5 Joan: 19, 6 Rom. 5, 15
Vleesch Johan. 1, 14 Rom: 1, 3, 9, 5 Coloss: 1, 22 Heb: 2, 14, 1 Tim: 3, 16, 1 Tim: 4, 2 Davids Sone Matth: 1, 1 Luce 20, 41 Rom 1, 3, 15, 12 2 Tim: 2, 8 Apoc: 22, 16 Isaie 11, 10
De Sone Abrahams ende zijn zaet Matt: 1, 1 Hebr: 2, 16
Na den vleesche Rom: 1, 3
De Sone vande Maghet Maria Isai: 7, 14 Matth: 1, 16, 20, 21 23, 25, 2, 11, 13, 20, 21 Luc: 1, 31, 8, 20, 2, 48 Joan: 2, 3, 19, 25 Act 1, 14 Gal: 4, 4
De Sone des menschen Mat: 8, 20
Een middelaer tusschen Godt ende den menschen 1 Tim: 2, 5
Een kleyn kindeken Esai: 9, 6
De eerste uyt de verrijssenisse der dooden Act. 26, 23
De wortel Davids Isa. 11, 1
T’zaet Galat. 3, 16
 Abrahams Genes: 22, 18 Heb. 2, 16
 Isaacx Genes. 26, 4
 Jacobs Gene. 28, 14
 Der vrouwen Genes. 3, 15
Een knecht des Heeren Isa. 42, 1
Een man der smerten Isai. 53, 3
Wort gheseydt voortghekomen te zijn uyt het gheslachte van Juda Genes. 49, 10 Hebr: 7, 14 Apo. 5, 5
Ontfangen vanden heylighen Geest Matth. 1, 18, 20 Luc. 1, 35
Gheboren van een Maghet Mat. 1, 16, 23, 29 Luc. 1, 30, 31, 2, 7
Nora.
Is gheboren Matth. 2, 2 Luc. 2,7
Sijn ouders onderdanigh Luc. 2, 51
Wort behouden in sekere plaetsen Mat. 28, 6 Luce 24, 6 Actor: 3, 2
2 T wesen { des lichaems Matt. 27, 59 { der ziele Matth: 26, 38 Marc. 14, 34 { des gheestes Matth: 27, 50 Luce 23, 46
3. Heeft beweginghen ghehadt inden lichame ende int ghemoedt. Inden lichame nu doende, nu lijdende bethoont hy’t. Doende dewijle hy
 Eet Marc: 2, 16
 Wandelt Marcus 11, 27
 Staet 10, 49
 Sit 3, 32
 Slaept Matthei 8, 24
Lydende, dewijl hy
 Hongert Marc: 11, 12 Matth: 4, 2 21, 18
 Vermoeyt wort van den wegh Joan. 4, 6
 Dorst Joan 19, 28
 Op wascht Luce 1. 80, 2, 52
 Sterft Joan: 19, 30
De doodt Christi wort voorseyt Isai: 53, 8
Wordt begraven Matth. 27, 59, 60. Marc. 15, 46 Luce 23, 53 Joan. 19. 41, 42 Actor. 13, 29 1 Cor: 15, 4
Christus is metten lichaeme van ons Matth. 26, 11 Mar. 14, 7 Joan. 14, 3, 28, 16, 5, 7, 16 2 Cor. 5, 8, 9 Phil. 1, 23 1 Petr: 1, 8


Hertstochten ofte bewegingen des gemoedts heeft hy waerachtelijck gehadt.
Want hy beproeft hem Marc. 3, 5
Weent Joan. 11. 35
De ziele Christi was bedroeft totter doodt toe Matth. 26. 38
Vergramt sich Marc. 3, 5
Vreest Marc. 14. 33
Verwondert hem Marc. 6, 6
Verblijdt hem Joan: 11. 15 Luce 10, 21
Versucht Marc. 8, 12
Weent Luce 19, 41
Is droevich Matth: 26, 37
Verschroomt hem in synen Geest, Joa: 11, 33
Wort vertroost Joan: 12, 27

Christus is belooft.

Genes: 3. 5, 12. 3, 18. 18, 22. 18. 19, 26. 4, 28. 14 49. 10 Num: 24. 17 Deut. 18. 15, Psal: 2. 7 73. 18, 90. 4, 133. 11 Esaie 4. 2, 7. 14, 9. 6. 11. 10, 40. 10, 49. 1, 53. 2 Jerem: 23. 5 Dan: 9. 24 Mich: 5. 2 Agge: 2. 8, Zach: 3. 8, 6. 12, 9. 9 Mal. 3. 1, 4. 2

Van zijn Vader ghesonden.

Matth: 10. 40, 21. 37 Marc: 9. 37 Luce 4. 18 9. 48, 10. 16 Joan: 3. 34, 5.23. 24. 30. 36. 37. 38, 6. 29. 38. 39. 40. 44. 57, 7. 16. 18. 28. 29, 8. 16. 18. 26. 29. 42, 9. 4, 10. 26, 11. 42, 12. 44, 45. 49, 13. 20, 14. 24, 15. 21, 16. 5, 17. 3, 8. 18 21, 17. 23. 25, 26. 21 Actor: 3. 26, Rom. 8. 3. Galat. 4. 4 1 Joan: 4. 9. 10. 14

Vierde Hooft-stuck.

De benaminghe van onsen Heere Jesu Christo.

DE laetste Adam 1 Cor. 15, 45
Het Lam Isai: 53, 7 Act: 8. 32. Apoc. 5, 12 6. 1, 7. 9. 14. 17, 14. 1, 15. 3, 17. 14, 19 7. 9, 21, 14. 22. 23, 22. 1. 3
 Gods Joan: 1, 29. 36
 Onbesmet 1 Petr: 1, 18
 Inbevleckt....
 Ghedoodt Apoc: 5, 12
Een voorspraeck 1 Joan: 2, 1
Een Enghel Exod: 14. 19 Mal: 3, 1
Amen Apoc. 3, 14
Vriendt Cant. 5. 16
Apostel Hebr. 3. 1
Wercker ende Voleynder des gheloofsHeb. 12, 2
 Der saligheyt Hebr. 2, 10
Schepper des levens Actor. 3, 15
De stock des Heeren Psalm 22, 4
Een druyf van Cypres Cant. 1. 14
Den arm Gods Psalm 70, 18 Esai: 40, 10
 Wtghestreckt 5, 15
 Hoogh Exod. 6, 6
 Heyligh Psalm 97
 Van de sterckheydt des Heeren.
 Psalm 38. 11
T’hooft van de Kercke Ephes. 5, 23
T’hooft van t’lichaem der Kercke Colos. 1, 18
T’hooft van alle Overheyt Coloss. 2. 10
 Ende Machtigheyt...
Christus Matth. 16, 16
 Des Heeren Luce 2, 26
Vleesch Joan, 1. 14
Een oorsake der eeuwigher saligheyt, alle den ghenen die hem ghehoorsamen Hebr. 5, 9

De vertroostinghe van Israel Luce 2, 25
David Jere: 23, 5 Ose 3, 5
De glorie Isai: 35, 2
De begheerte der eeuwigher heuvelen Genes: 49, 26
Van alle volcken begheert Agge. 2, 8
Versmaet der mannen Esaie 53, 2
Godt Joan: 1, 2
De beminde Cant: 5, 16
 Des Heeren...
Een Leeraer Isaie 61, 1 Luce 4, 18 Actor: 10, 38
 Der rechtvaerdigheyt Joal 2, 23
De Heere Luce 2, 10
 Der heerschappien Apoc: 19, 16
 Onse rechtvaerdighe Jere: 33, 16
 Van den Sabbathdach Luce 6, 5
 Onse Heere alleen Juda 4
 Een 1 Cor: 8, 6
Een vorst Matth: 2, 6 Mich: 5, 2
 Der Heydenen Isaie 55, 4
De uytverkorene des Heeren Isaie 42, 1
Emanuel Matth: 1, 23
De Bisschop der zielen 1 Petr: 2, 25
Het verbeyden der Heydenen Genes: 49, 10 Isai: 51, 5
Een bondelken Myrrhe Cant: 1, 13
Ghetrouwe Apoc: 19, 11
De figuere van t’wesen Godes Hebr. 1, 3
De Sone Isaie 9, 6
 Des alderhoochsten Luce 1, 22
 Die alderliefste is Marc: 12, 6
 Davids Matth: 1, 1
 Godes Psalm 2, 7 Mat: 17, 4
 Bemindt Matth: 3, 17
 Der liefden Coloss: 1, 13
 Des timmermans Matth: 13, 55
 Des menschen Matth: 8, 20
 Volmaeckt Hebr: 7, 28
 Eyghen Rom: 8, 32
 Heyligh Actor: 4, 30
T’eynde des wets Rom: 10, 4
De bloem des velts. Rom: 2, 1
 Vande wortel Jeffe Isaie 11, 1
De vloet des vredes Isaie 66, 12
 Gheweldich Esaie 59, 19
De Fonteyn van t’water des Levens Apoc. 21, 6
 Gaende uyt het huys des Heeren, Joel 3, 18
 Open zijnde den Huyse van David. Zach: 13, 8
 Des wijsheyts Eccles: 1, 5
 Des levens Psalm 35, 10
De stercke Isaie 49, 24
De sterckheyt Isaie 49, 5
T’fondament 1 Cor. 3, 11
Een rechtvaerdigh spruytsel Jere: 23, 5
 Ghenoemt spruytsel Ezech: 34, 29
Een Reuse Psalm 18, 6
Een scherp swaert Isaie 49, 2
T’swaert des gheests Ephes: 6, 17
De glorie des Heeren Isaie 35, 2, 60, 2
 Des volcx Israels Luce 2, 32
Een erfghenaem val allen dinghen Heb. 1, 2
Den mensch Joan: 19, 5
Een offerhande Ephes: 5, 2
Jesus Matth 1, 21
De verlichtinghe Psalm 26, 1
Het onsienlijcke beeldt Gods Col. 1. 15 2 Cor. 4, 4 Hebr. 1, 3
De edele des Heeren Isai: 62, 2
Een Rechter Jacob 4, 12
 Rechtvaerdigh 2 Tim. 4, 8
 Der levenden ende dooden Act. 10, 42


De rechtvaerdigheyt 1 Cor: 1, 30
De rechtvaerdighe Actor: 3, 14 Isa: 62, 1
 Des Heeren Isai: 62, 2
 Rechter 2 Tim: 4, 8
Een lampe Isai: 62, 1
De steen Matth: 21, 42
 Afghehouwen van den bergh sonder handen Dan: 2, 34
De hoeck-steen Isai: 28, 16
 Wtverkoren 1 Petr. 2, 6
 In’t fondament ghesondeert Isaie 28, 16
 Van Gode ghe-eert 1 Petr. 2, 4
Een steen des aenstootens den ghenen die hem verworpen 1 Petr: 2, 8
 Kostelijck 1 Petr. 2, 6
 Beproeft Isai: 28, 16
 Levendich 1 Petr. 2, 4
Den principalen hoecksteen 1 Pt. 2, 6
Een ghetrou Legaet Prov: 13, 17
Den Leeu van Judas gheslachte Apoc: 5, 5
De wet Prov: 6, 23
 Wtgaende van den berch Sion Esaie 2, 3
T’eynde des wets Rom: 10, 4
T’hout des levens Prov. 3, 18
Een lelie der dellinghen Cant: 2, 1
De klaerheyt Apoc: 21, 13
Een Licht Luce 2, 32
 Tot verlichtinge der Heydenen wonderlijck 1 Petr: 2, 9
 Des Heeren Job 29, 3
 Der rechtvaerdigheyt Sap: 5, 6
 Klaer blinckende Sap: 17, 20
 Des wijsheyts Sap: 6, 24
 Vande paden (der Gheloovighen) Ps: 118, 105
 Der levender Psalm 55, 14
 Des aensichts Godes Psalm 4, 7.
 Der Heydenen Isaie 49, 6
 Der menschen Joan: 1, 4
 Der rechtvaerdigher Prov: 13, 9
 Groot Isaie 9, 2, Mat: 4, 1
 Der werelt Jaon: 8, 12
 Eeuwigh Isaie 60, 19
 Waerachtigh Joan: 1, 7
Een meester Mat: 10. 25, 22. 16, 23. 8, 10 Luc. 6. 40, 22. 11, 17. 13, 5. 5 Joan: 1. 38, 3. 2, 11 28, 13. 13, 20 16 Isai: 30. 20
Een goedt meester Matth: 19, 16
 Waerachtigh Marc: 12, 14
 Eenich Matt. 23: 10
 Der Heydenen Isaie 55, 4
De handt des Heeren Isai: 49, 22
Gheweldigh sterck Deut: 5, 15
 Machtigh Psalm 135, 12 Deut: 11, 2
Een middelaer ende figuere Gen: 28, 12 Joā: 14. 6, 17. 9, Act. 10. 14, 2 Cor. 5, 18. 19 Gal 3. 20 Ephes: 2. 3, 14, 15, 16, 18, 3. 12 Colos: 1, 20, 22 Heb: 8, 6, 9. 15 1 Petr. 1 , 3. 21
Een middelaer tusschen Godt ende de menschen 1 Tim: 2, 5
 Eens beters Testament Hebr: 8, 6
 Des nieuwe Testaments Hebr: 9. 15
Een Medicijn Matth. 9, 12
Melchisedech Hebr: 7, 1
Een tafel Psal: 22, 5 Prov. 9: 2 1 Cor: 10, 21
Messias Joan: 1, 41
Een dienaer der besnijdenissen Rom. 15, 8
 Der heylighen Heb. 8, 2
Een ontfermer Isai: 49, 10
Onse bermhertigheyt Ose 6, 4
Den bereyden bergh Isaie 2, 2
Den heylighen bergh Jere. 31, 23
De doot des doots Osee 13, 14

Een vuyrighe muyr Zach: 2, 5
De verborghen verholentheydt den heylighen gheopenbaert Coloss: 1, 26
Nazareus Math. 2, 23
De naem des Heeren Mal: 4, 2
 Wonderlijck Psalm 8, 2
De laetste der Mannen Isaie 53, 3
Ende de eerste Apoc: 1, 17
Een offerhande Ephes: 5, 2
Wtghestorte olie Cant. 1, 3
Opganck Zach: 6, 12
De deure Joan: 10, 9
Een Schaep Isaie 53, 7
T broodt Godes Joan: 6, 33
 Des levens Joan: 6, 35
 D’levende Joan: 6, 51
Een kleyn kindeken Isaie 9, 6
Ons Paeschlam 1 Cor: 5, 7
Een Herder Matt: 26, 31 Isai: 40, 11 Ezech. 34, 23 Zach: 13, 7 Psalm 22, 2
 Der zielen 1 Petr: 2, 25
 Goedt Joan: 10, 11, 14
 Groot Bebr: 13, 20
 Een 1 Pet. 5, 4 Ezech: 37, 24
Een vader des huysghesins Mat: 10, 25
 Der toekomende werelt Esaie 9, 6
Onse vrede Ephes: 2, 14
Den steen Matth: 7, 24
 Alderglatste Ezech: 24. 7
 Des aenstootens 1 Petr. 2, 8
 Gheestelijck 1 Cor: 10, 4
Een hoogh Priester Hebr: 5, 5, 6, 20
 Onser belijdinghen Hebr 3, 1
 In der eeuwigheyt Hebr: 6, 20 
 Verscheyden van de Sondaers Hebr: 7, 26
Een bisschop ghetrou Bebr. 2, 17
 Heyligh Hebr: 7, 26
 Onbesmet...
 Onnoosel...
 Hoogh Hebr: 4, 11
De enghe poorte Matth: 7, 13
 Des Heeren Psalm 117, 20
 Der rechtvaerdicheyt Psalm 117, 29
De voorloper Hebr: 6, 20
De eerste gheboren Heb. 1, 6 Rom. 8, 21
 Wy den dooden Coloss: 1, 28
 Van alle Creaturen Coloss. 1, 15
 Wt de verrijsenisse der dooden Actor. 26, 23
 Ende de leste Apoc. 1, 17
Een Prince Ezech. 34, 24
 Des vredes Isai. 9, 7
 Vande Koningen der aerden Apo. 1, 5
 Der Herders 1 Petr. 5, 4
Het beginsel. Gen. 1, 1 Coloss. 1, 18 Joan. 1. 1
 Van Godes Creaturen Apoc. 3, 14
Een Propheet Deut. 18, 15, Matt. 21, 11, 46 Luce 24, 19 Johan. 4, 19, 6. 14, 7. 40, 9. 17 Actor. 7. 37
 Groot Propheet Luce 7. 16
De versoeninghe voor onse sonden 1 Joan. 2. 2
 Voor de gheheele werelt
Een voorvechter Isa. 19. 20 Zach. 14. 3
Een beschermer Psalm 26. 1
De schoonheyt der rechtvaerdigheyt Jerem: 31. 23
De wortel van David Apoc. 5. 5
 Van Jesse Isai. 11. 10
Een verlosser Isaie 41, 14 Mattheus 20. 28
De stercke verlosser Isaie 60. 16
De verlossinghe 1 Cor. 1. 30
Een Coninck Matth: 21. 5, 25. 34. Jeremias 23. 5 Zach. 9. 9. Luce 1. 32. 33. Joan. 18, 36


1 Cor. 15, 25 Isai: 9, 7 Dan: 2, 44 Heb. 1, 8 Matt. 2, 2 Joan: 1, 49 Mar. 15, 2
 Der Glorien Psalm 23, 7
 Der rechtvaerdigheyt Heb. 7, 2
 Des vredes Isa: 9, 7
 Der Koninghen Apocal: 19, 16, 1, 5, 17, 14
De verrijsenisse Joan: 11, 25
De stercke Isai: 49, 25
Een Priester Zach: 6, 13
De hooghe Priester Zach: 3, 1, Heb. 10, 21
Een uytghekoren pijl Isai: 49, 2
Salomon Cant: 3, 7
De Salighmaker Isai: 62, 11 Zach: 9, 9 Luce 2, 11 Actor. 5, 31, 13, 23 Phil. 3, 20 2 Tim. 1, 10 Tit: 1, 3, 2, 13, 3, 6
 Des werelts Joan: 4, 4
De saligheyt Psalm 26, 1
 Des Heeren Isai: 49, 6
De salighmaker des Heeren Luc: 2, 30
Een Samaritaen Luce 10, 33
De heylighmakinghe 1 Corinth: 1, 30, Ezech 37, 26
De Heylighe Apoc: 3, 7 Actor: 3, 14
 Van Israel Isai: 12, 6
 Der Heylighen Dan: 9, 24
Ghesontheyt Prov: 13, 17
De Wijsheyt 1 Cor: 1, 30 Prov: 3, 13
 Gods 1 Cor: 1, 24
De scepter des Heeren Ezech: 20, 37
Het zaet Galat: 3, 16
 Abrahe Genes: 22, 18 Galat: 3, 16
 Isaacx Genes: 26, 4
 Jacobs Genes: 28, 14
 Der vrouwen Genes: 3, 15
Een knecht Isa: 42, 1 Phil: 2, 7
Een eeuwich teecken Isai: 55, 13
 Dat niet en sal afghenomen worden...
 Daer teghen ghesproken wordt Luce 2, 34
 Der volcken Isai: 11, 10
De Sonne Isai: 60, 20
 Der verstandigheyt Sap: 5, 6
 Der rechtvaerdigheyt Mala: 4, 2
Onse hope 1 Tim: 1,1
De hope der glorien Coloss: 1, 27
Het schijnsel Isai: 62, 1
 Der glorien Godes Heb. 1, 3
De gheest onses monts Thren: 4, 20
Een beters Testaments beloover. Hebr: 7, 22
Den Bruydegom MAtth. 9, 15
Een sterre uyt Jacob opgegaen Num: 24, 17
Den Tempel Joan: 2, 21
Een ghetuyghe Isai: 55, 4
 Ghetrou Apoc. 1, 5 Prov: 14, 25
 In den Hemel Psalm 88, 38
Den throon der gratien Hebr: 4, 16
Een beke overvloeyende de glorie der Heydenen Isa: 66, 12
Het woordt Joan. 1. 1
 Gods Apoc. 19, 13
 Des Heeren Isai. 2, 3
 Des gheloofs Rom. 10. 8
 Der gratien Actor. 20, 32
 (Vleesch gheworden) Joan. 1, 14
 Der rechtvaerdigheyt Isai. 45, 23
 Des levens 1 Joan. 1, 1
De waerheyt Joan. 14. 6
Een worm Psalm 21, 7
Waerachtigh Apoc. 3, 7
De wegh Joan. 14, 6
 Sonder struycksele Prov. 15, 19
 Naeuwe Matth. 7, 14
 Goedt Prov. 2, 20

 Effen Isai. 35, 8
 Hoogher 1 Cor. 12, 31
 Onbesmet Psalm 100, 2, 17. 31
 Der rechtvaerdigheyt Prov: 8, 20
 Der rechtvaerdigher Prov. 15, 19
 Des vredes Psalm 106, 7
 Heylich Isai: 35, 8
 Der Wijsheyt Prov: 4, 11
 Der Waerheyt Psalm 118, 30
 Des levens Prov. 6, 23
 Eenich Jerem. 32, 39
Een man van Godt waerdigh ghekent Actor. 2, 22
 Gode aenhanghende Zach. 13, 7
 Der smerten Isai. 53, 3
 Kranckheyt kennende Isai. 53, 3
 Van Oorloghe Isaie 42, 13
De roede van Israel Num. 24, 17
 Des Heeren Psalm 22, 4
 Vande wortel van Jesse Isai. 11, 1
Gods kracht 1 Cor. 1, 24
Het leven Joan. 14, 6, 1, 4
 Eeuwigh 1 Joan. 1, 2
Een waerachtigh wijnstruyck Joan. 15, 1
Van Godt ghesalft Heb. 1, 9
Den eenighen gheboren Sone van den Vader Joan. 1, 14
Schandaleuse benamingen, Christo toegheschreven.
Een vriendt der sonden Luce 7, 35
Wijndrinckende...
Een brasser...
In rasernije verkeert Marc. 3, 21
Verleyder Matth. 27, 63
Wijnsuyper Matth. 11, 19

Vijfde Hoooft-stuck.

Eenighe eygheschappen Christi.

IS waerachtigh God ende mensch. T’woort is vleesch gheworden Joan. 1, 14
Een middelaer tusschen Godt ende den menschen 1 Tim. 2, 5
Eenich gheboren Sone Joan. 3, 16
Een richter der levender ende der dooder Actor. 10, 42
Is t’hooft vander kercken Ephes. 5, 23
Het Lam Isaie. 53, 7 ende de offerhande Ephes. 5, 2
Het onsienlijcke beldt Godes Coloss. 1, 15
Een Herder Joan. 10, 11
Onsen vrede Ephes. 2, 14
Onse versoeninghe Rom. 3, 25
Het fundament 1 Cor. 3, 11
Den throon der gratien Heb. 4, 16
Het woordt Joan. 1, 1

Seste Hooft-stuck.

Sommighe figuren Christi.

ADam Rom. 5, 14
Abel de jongste broeder van Cain den outsten broeder doot gheslaghen Gen. 4, 8
Abimelech Coninck van Gerar Gen. 20, 16
Abraham treckende uyt zijn lant ende maechschap naer vreemde landen Gen. 12, 4
Het Paeschlam sonder vlecke Exod. 12, 5 Joan. 1, 29
Den Enghel worstelende met Jacob Genes. 32, 24


Den boom van een mostaert zade Mat. 13, 32
Den booghe in de wolcken Genes. 9, 13
Den Ram hanghende met zijn hoornen verwerret tusschen den doornen Gen. 22, 13
Een kolumne der wolcken Exod. 13, 21
 Des Vyers Exod. 13, 22
Het eenighe Cubitus, door t’welcke de Arcke Noe volmaeckt is Genes. 6, 16
David van zijn vader ghesonden tot zijn broeders 1 Reg. 17, 71
David verslaende Goliath 1 Reg. 17, 50
Het swemmende yser 4 Reg. 6. 6
Een fonteyn des Paradijs uyt der aerden opgaende, ende vochtich makende al dat overste der aerden Gen. 2, 6
Heliseus van de Propheten kinderen begheckt 4 Reg. 2, 3
Helizeus (dewijle de knecht met zijn stock den dooden niet konde opwecken) self komende ende hem op den dooden leggende ende den selven opweckende 4 Reg. 4, 29. 31, 43.
Den uytghesonden bock Lev. 16, 20, 21
Jacob voortkomende Genes. 25, 26
Jonas Mat. 12, 40
Joseph vervolgt ende verkocht van zijn broeders in Egypten, en na veel moeyten weder in eeren ghestelt Genes. 37, ende 41, Cap.
Josue overbrenghende t’volck int lant der beloften Josue 3
Isaac, draghende t’houdt totten offerhande Gen. 22, 6
Judas de Sone van Jacob Gen. 49, 8
De lame Zach. 4, 2
De steen van Jacob ghesalft Genes. 2, 18
De principaelste steen Zach. 4, 7
De etende Leeu, uyt den welcken spijse is ghekomen Judic: 14, 14
T’hout soetmakende het bittere water Exod. 15, 25
Het Hemelsch broot Deut. 8, 2
Methusalem dat is het zwaerdt des doodts. Genes. 5, 21 Ose. 13. 14
Melchisedech Genes. 14, 18
Noë Genes: 6
Noë naeckt leggende in zijn tente Gen. 9, 21
Een cleyn wolcxkē gelijck eens menschē voetstappe oprijsende uyter zee 3 Reg. 18, 44
De wandt Cant. 2, 9
De Mussche Psalm 83, 4
De Pellicaen der Woestijnen Psalm 101, 6
De steen Num. 20, 11 1 Cor. 10, 4
Rahab Josu. 2, 18
Den Eenhoorn Num. 23, 22
Sampson doodende den Leeu hem ontmoetende Judic. 14, 6 Joan. 16, 33
De ladder Jacobs Genes: 28, 12 Joan. 14, 6
Het metalen Serpent Num. 21, 9 Joan. 3, 14
Seth Genes. 4, 25
Den Tabernakel Hebr. 9, 11
De tortel duyve Psalm 83, 4
Dē man climmēde op een root paert Zac. 1. 8
De roede Moysis op de aerde in een slanghe verkeert Exod. 4, 3
Aarons roede bloeyende Num. 17, 8
Een seer teer kalf van den besten Genes. 18, 7
Het ghemeste kalf Luce 15, 23
De salvinghen der Coninghen van Israel. 2 Reg. 2, 4
De druyve van ’tLandt der beloften, hanghende aen een hantboom Num. 13, 24

Sevenste Hooft-stuck.

Qualiteyten ofte hoedanigheden Christi.

GHebenedijt Matth: 21, 9
Goedt Matth: 19, 16
Alderliefste (Gode) Marc: 9, 7
Christus Joan: 6, 69
Ghekruyst 1 Cor. 1, 23
Schoon Cant. 1, 16
Versmaet Isa. 53, 3
Bemindt Mat. 3, 17
Wtverkoren Isai. 42, 1
Ghetrou 1 Joan. 1, 9, Heb. 2, 17
Sterck Isai. 49, 24
Een gheweldighen stroom Isai: 59, 19
Hebbende macht om de zonden te vergheven. Marc. 2, 10
Ghe-eert 1 Petr. 2, 4
Ootmoedich van herten Matth. 11, 29
Edel Isai. 62. 2
Onbesmet 1 Petr. 1, 18
Onbevleckt...
Aen te sien sonder glorie Isai, 52, 14
Rechtvaerdigh Isa. 53, 11 1 Joan: 1, 9
Groot Luce 1, 32
Blyvende in der eeuwigheyt Joan: 12. 34
Sachtmoedigh Matth. 21. 5, 11. 29
Bermhertigh Hebr. 2, 17
De laetste Isa. 53, 3
Ghehoorsaem totter doot Phil. 2, 8
Almachtich Matth. 11, 27, 28. 18
Lijdtsaem Actor. 16, 23
Arm Matth. 8, 20, Zach. 9, 9
Volmaeckt Hebr. 7, 28
Vol gratien ende Waerheydts Joan: 1. 14
Machtich Psalm 135, 12
 Om te helpen die getenteert worden. Hebr. 2, 18
Costelijck 1 Petr. 2, 6
D’eerste Apoc. 1. 17
Beproeft Isai. 28, 16
Belooft Gatal. 3, 19
 De vermoeyde zielen Jerem. 31, 15
 Den ghevanghenen Isai. 61, 1
 Den beslotenen...
 Den bedruckten van herten...
 Den verlaten wildernisse Isai. 53, 1
 Den hongherighen Jere: 31. 25
 Den weenenden Isai. 61, 3
 Den sachtmoedighen Isai. 61, 1, 11, 4
 Den armen Luce 4. 18
 Het volck wandelende in duysternisse Isai: 9, 2
 Den kleynmoedighen Isai. 35, 3
 De woestijne Isai. 365, 1
 Die den Naem des Heeren vreesen Mala. 4, 2
Heyligh Actor: 4, 30
Kennende de kranckheyt Isai. 53, 3
De eerstgheboren Hebr: 1, 6
In alles beproeft Heb 4, 15
Waerachtigh Apoc. 3,4 19, 11
Eenigh gheboren Joan 3, 16
Christi waerdigheyt Matth: 7, 11, Joan: 1, 26 Matth: 4, 11, 12, 6, 42 Luce 11, 31, 42 Mar: 1, 17, 2, 12, 22, 12, 36, Coloss. 1. 18 Heb. 1, 4, 9 7, 27
Christi Goedertierentheyt Glorie ende Majesteyt siet Esa: 53, 7, 8, Mat. 25. 31 Luc. 1, 32, 4, 32 9, 26

Achtste Hooft-stuck.

In Christo zijn ende bestaen.

DE versterckinghe (der Geloovigen) 2 Cor. 1, 21
De vertroostinghe Phil. 2, 5


Onse goede wandelinghe 1 Petr. 3, 16
Ons maecksele in goede wercken Ephes: 2, 10
De nieuwe Creaturen 2 Corinth. 5, 17 Gala. 6, 15
Godt 2 Corinth. 5, 19
De Liefde 1 Tim. 1, 14
De overvloedige rijckdommen zijnder gratien in goetheyt over ons Ephes: 2, 7
De verghevinghe Gods Ephes: 4, 32
De kercke Galat: 1, 22
Ja 2 Cor: 1, 19
De Gheloovighe 1 Cor: 1, 30 Ephes: 4, 32
(De Gheloovighe) die nae den vleesche niet en wandelen Rom. 8, 1
T’gheloove 1 Tim. 1, 14
De toekomende glorie 1 Petr. 1, 11
De gratie 1 Cor: 1, 4
Ons mede verblyden Phil. 1, 26
De vernieuwinghe van alle dinghen Ephes: 1, 10
De Rechtvaerdigheyt Gods 2 Cor. 5, 21
De wet vanden gheest des levens Rom. 8, 2
De vryheyt Galat: 2, 4
De dooden 1 Thess: 4, 16
Alle dinghen Coloss: 1, 17
Het wercken vande machtigheydt der kracht Gods Ephes: 1, 19
Het lijden 1 Petr. 1, 11
Onse vrede Joan: 16, 33
De volheyt Joan: 1, 16 Coloss: 1, 19, 2, 9
De volmaecktheyt der menschen Coloss: 1, 28
De beloften Gods Ephes. 3, 6
 Des levens 2 Tim. 1, 11
De versoeninge van alle dinghen Coloss: 1, 20
De verlossinghe Rom. 3, 24 Coloss. 1, 41
De saligheyt 2 Tim: 2, 10
De gheheylighde 1 Cor: 1, 2
Alle de schatten der wetenheydt Coloss: 2, 3
 Der wijsheyt...
De simpelheyt 2 Cor: 11, 3
De Ghemeynschap des gheests Phil. 2, 1
Solaes der Liefden...
De weghen Pauli 1 Cor: 4, 17
De binnenste der bermhertigheyt Phil: 2, 1
De wille Godes 1 Thess: 5, 18
Het eeuwigh leven Johan. 5, 26 Rom. 6, 23 1 Joan: 5, 11

Wat in Christo niet en is.
Bedroch Isai: 53, 9
Ongherechtigheyt Joan: 7, 18
Zonde 1 Joan: 3, 5

Neghenste Hooft-stuck.

DE wercken ons Heeren Jesu Christi zijn Natuyrlijc of Goddelijc: vande Naturylijcke heb ick hier vooren in de beschryvinghe vande menscheyt Christi geseyt, t’gunt ick daer van te seggen hadde. Nu sullen wy komē totte Goddelijcke wercken Christi, die zijn Almogentheyt ende I te kennen gheven.

Wercken Christi zijn Almogentheydt verklarende.

Heeft opgeweckt des Princen Dochter. Mat. 9, 25
 Der Weduwen Sone Luce 7, 15
 Lazarum Joan: 11, 43, 44
Heeftse al ghesont ghemaeckt Luce 6, 19
 Alle die hem naer volgheden Matth. 12, 15, 19, 2
Heeft Ghenesen alle kranckheden Matth. 4, 23 9, 35, 15, 13 Luce 7, 21

 Alle sieckten Mat. 4, 23 Marc: 1, 34
 De krancken van verscheyden siecten Luc. 4, 40 Marc. 6, 5
 Den siecken Matth: 14, 14
 Alle die qualijck te passe waren Mat. 4, 24
 Die met pijnen bevangen waren....
 De maensuchtighe Mat. 4, 24, 17, 18
 Die gichtigh waren Matth. 4, 24 8, 6, 13
 Den gichtighen Matth. 9, 6
 Die duyvelen ende onreyne gheesten binnen hadden Matth. 4, 24 Luc. 4, 36, 6, 18 Marc. 1, 34
 Een blinde besetē mensche Marc. 8, 22
 Een stomme beseten Mat. 9, 32
 Een beseten blindt ende stom Matth. 12, 22
 Thien melaetschen Luc. 17, 14
 Een melaetsche Mat. 8, 2 Luc. 5, 14
 De stommen Mat. 15, 31
 De blinden....
 Veel blinden Luc. 7, 21
 Twee blinden Mat. 9, 29
 Eenen blinde Marc. 8, 23 Johan. 9, 7
 Den krancken Matth. 15, 30
 Den creupelen....
 Een watersuchtighe Luc. 14, 2
 Den krancken by de piscine Joan. 5, 8
 Des hooftmans knecht Mat. 8, 13
 De vrouwe hebbende den vloedt des bloets Matth. 9, 20
 Een man hebbende een dorre handt. Matt. 12, 13
 Den dooven Marc. 7, 35
 De dochter vande Chananesche vrouwe Matth. 15, 28
 Des Conings Sone Joan. 4, 50
 De vrouwe de cortse hebbende Mat. 8, 14
Heeft ghewandelt op de zee Matth. 14, 25
Heeft water verandert in goeden wijn Joan. 2, 8
Heeft door zijn vermaledijdinge den vijgeboom doen verdrooghen Mat. 21, 19
Door zijn twee woordē zijn achterwaerts gevallen den hoop Ruyters en Dienaers der Priesters ende Pharizeen Joan. 18, 6
Heeft verzadight vijfduysent mannen met vijf brooden ende twee visschen Matth. 14, 19 Joan. 6, 11 12
 Met seven brooden ende weynich visschen vier duysent menschen Mat: 15, 37
Heeft gheboden den winden ende der zee Mat: 8, 26 Luc. 8, 25
 Den onsuyveren geesten Mar. 1, 25 Luc. 8, 26
Draeght alle dinghen door’t woordt zijnder kracht Heb. 1. 3
Hadt macht om zijn ziele te laten ende weder te nemen Joan. 10, 18
Is verresen Matth. 28, 56 Marc. 16, 6 Luce 24. 6. 34. 46 Joan. 21. 14 Act. 2. 24. 32, 3. 15 26, 4. 10, 5. 30, 10. 40, 15. 30. 33. 34. 37, 17, 31 Rom. 1. 4, 4. 24. 25, 6. 4, 8. 11, 10, 9 1 Cor/ 6. 14, 15, 4, 15, 20 2 Cor. 4. 14. 5. 15 Galat. 1, 1 Ephes. 1. 20. Coloss: 2, 12. 3. 1 Thess. 1. 10. 4. 14 Hebr. 13. 20 1 Petr. 1, 21
Christi verrijsenis wordt voorseyt Psal. 15, 10 56, 5. 9 Ose. 6. 3
Maeckt levende die hy wilt Joan. 5, 21
Gheeft macht om sieckten te genesen ende duyvelen uyt te worpen Marc. 3, 15


 Om alle sieckten ende kranckheden te ghenesen Matth, 10, 1
 Om te zonden te vergheven ende te houden Joan. 21, 23
Gheeft den heylighen Geest Joan. 20, 22
Gaet door de Hemelen Hebr. 4, 14
Is opgheklommen boven alle Hemelen, ende sit aen de rechtehant zijns Vaders Marc. zijns Vaders Marc. 12. 36, 16. 19, Luc. 20 42, 21. 69, 24. 51, Mat 22, 44, Ps. 109. 1, Joan. 6. 62, 14.2, Actor. 1. 9, 2. 25, 3. 21, 7. 55, Rom. 8. 34, Ephes: 1 20, 2. 6, 4. 10, Coloss. 3.1, 1 Tim. 3. 16, Heb. 1. 3. 13, 4. 14, 9. 14, 10. 12, 12.2, 1 Pet. 3. 22.

Thiende Hooft-stuck.

De goetheyt Christi geeft te kennen int ghemeen zijn Liefde totte Rechtvaerdiheydt, ende zijn hate totte Onrechtvaerdigheyt Heb. 1, 9. Ende int besonder

Syne wercken der Bermhertigheyt.

HEeft ontfermt de ghequelde schare, ende legghende als Schapen gheenen Herder hebbende Matth. 9, 36
 De schare hem navolgēde Mat. 14, 14
 De twee blinden zijn Bermhertigheyt aenroepende Mat. 20, 34
 De Weduwe wiens gestorvē sone uytghedraghen werde Luce 7, 3
 Dē Melaetschē hē biddende, Mar. 1, 41
Heeft verhoort den hoofdman hem biddende, Matth. 8, 7
 Den Samaritanen, hem biddende dat hy soude by heur blyven Joan, 4, 41
 Den Melaetschen Matt. 8, 3
 Thien melaetschen Luc. 17, 14
 Den Prince Matth. 9, 19
 Het Coningsken Joan: 4, 50
 Den Moordenaer aen ’tkruys Luce 23, 43
 De hongherighe schare Matth. 15, 32 Marc. 8, 2, 3
 De Cananeetsche vrouwe, Matth: 15, 28
 Den vader van ’tmaensuchtigh kindt, Matth: 17, 18
Heeft de zonden vergheven de sondersse zijn voeten met haer tranen vochtich maeckende Luce 7, 48
 Den gichtighen Matth: 9, 2
Heeft gheroepen Apostolen Matth: 4, 18, 19 9, 9 etc.
 Alle die arbeyden ende beladen zijn Matth. 11, 28
 Die dorsten Joan: 7, 37
Maeckt saligh Tit. 3, 5
Heeft vrede verkondight Ephes: 2, 17
Ontfangt ons Rom: 15, 7
Gheeft tijdt om penitentie te doen Apoc. 2, 21
 Den onkuyschen geen penitentie willende doen...
Heeft ons verlost vande toekomende gramschap 1 Thess. 1, 10
 Van de maledictie der wet Gal. 3, 13
Heeft wech-genomen de zonden der wereldt Joan: 1, 29
Heeft ghemaeckt suyveringe der zonden Hebr: 1, 3
Suyvert (de kercke) Ephes. 5, 26
Heeft ons gewasschen van onse zonden in zijn bloedt Apoc: 1, 5

Heeft versucht over de boosheydt der Pharizeen Marc: 8, 12

Elfde Hooft-stuck,

De wercken Christi na zijn

Getrouheyt tot Godt ende den sijnen.

HEeft (sijn Vader) verklaert op de wereldt Joan 17, 4
Heeft van sich selven niet ghedaen maer ghelijck de Vader hem gheleert heeft Johan: 8, 27
Dat den Vader behaghelijck was heeft hy altoos ghedaen Joan: 8, 29
Heeft ghesproken, gelijck de Vader hem geseyt heeft Joan: 12, 50
Ghelijck de Vader hem gheboden heeft, alsoo heeft hy ghedaen Joan, 14, 31
T’werck dat de Vader hem ghegheven hadde om te doen heeft hy volbracht Joan: 17, 4
Tot den sijnen.
Heeft verschoont zijn Discipulen Matth: 12, 3 Marc: 2, 19 Luce 5, 34 Joan: 12, 7
 Mariam Luce 10, 42
 De sondersse Matth: 26, 10 Mar. 14, 6 Luc. 7, 44
Voedt de kercke Isa: 40, 11 Ezech: 34, 13, 15 23 Mich: 5, 5
Openbaert verresen zijnde zijn Discipulen Matt: 28, 9, 17, 18 Marc: 16, 9, 12, 14 Luce 24, 15, 34, 36 Joan: 20, 19, 26, 21, 1, 14 Act. 1, 3, 10, 40, 41,13, 31 1 Cor. 15, 5, 6, 7
Onderhoudt den vermoeden met zijn woordt Isai: 50, 4
Spijst de scharen Matth. 14, 16
Gheeft zijn Discipulen macht over alle macht des vyants Luce 10. 19
 T’woort des Vaders Joan: 17, 14
Vertroost zijn Discipulen door de aensegginghe zijnder verrijsenisse Joan: 20, 17
 Door de victore des overwonnen werelts Joan: 20, 15
Heeft aengesien Petrum hem versakende Luc: 22, 61
Bidt den Vader voor den synen, Johan: 17, 9 Luce 22, 32
 Dat hy de syne beware Joan: 17, 11
 Van’t quade Joan: 17, 15
 Dat sy met hem een zijn gelijck hy ende de Vader Joan: 17, 11
Dat hy zijn Apostelen heylich maecke in der Waerheydt Joan: 17, 17
Heeft ghegeven de woorden die God hem heeft ghegeven Joan: 17, 8
 Den ggenen die die ontfinghen...
 Den beloofden H. Geest Joan: 22, 22
 Sijn Discipulen...
 Apostolen Ephes: 4, 11
 Propheten....
 Euangelisten....
 Herders....
 Leeraers...
Wil dat de syne by hem zijn Jan: 17, 24
Belooft zijn tegenwoordigheyt daer twee ofte drie in synen naem vergadert zijn Matth: 18, 20
Heeft Paulum versterckt Phil: 4, 13
Bevesticht ons totten eynde toe onstraffelijck 1 Cor. 1, 8.
Voedt ende onderhout de kercke Ephes: 5, 29


Volmaeckt, versterckt ende bevestigt die eenen kleynen tijdt lijden 1 Petr: 5, 10
Vergadert de voorvluchtighe Isaie 11, 12

Twaelfste Hooft-stuck.

De wercken Christi na sijn
Liefde.

BEmindt die Godes gheboden onderhoudt Marc. 10, 21 Joan: 14, 21. 15, 14
 Die hem lief heeft Joan: 14, 21
 De gheloovighe Ephes: 5. 2 Rom. 8, 37
 De Kercke Ephes: 5, 25
 De syne totten eynde Joan: 13, 1
 Sijne Discipulen Joan: 13, 34. 15, 15
 Ons Apoc: 1, 5
 Ghelijck de Vader hem lief heeft ghehadt heeft Joan: 15. 9
 Sanct Jan Euangelist Joā: 20. 2, 21. 7
 Den Apostel Paulum Galat: 2, 20
 Den rijcken Gods gheboden onderhoudende Marc: 10, 21
 Lazarum Joan: 11, 3
 Martham... 5.
 Mariam Magdalenam....
Arbeyt oock de quade te behouden Mat. 23, 37 Luce 13, 34
Niet onderhoudende des Sabbaths schaduwe onderhout des selfs waerheydt Matt. 8. 3, Num. 19, 20 Levit. 22, 5
Schuwet de arghernisse Matth: 17, 27
Heeft zijn lichaem te eten ghegeven zijn Discipulen Matth: 26. 26
 Sijn bloet henlieden te drincken Matth: 26, 27
Heeft zijn vrienden kenlijckgemaeckt alle dinghen, die hy van den Vader ghehoort heeft. Joan: 15, 15
Bidt voor de gene, die in hem sullen ghelooven door t’woordt der Apostelen Joan. 17. 20
 Voor die hem kruycen Luc. 23. 34
Heeft hem selven ghegheven voor onse sonden Galat : 1, 4
Meer sult ghy (Leser) sien in de wercken Christi nae sijn rechtvaerdigheyt int voldoen.

Derthiende Hooft-stuck.

Wercken Christi nae zijn Mildtheydt.

GHeeft gaven Ephes: 4, 8
 Den menschen....
 Het eeuwich leven Joan: 6, 33
 De wereldt...
 Sijn schapen Joan: 1, 12
Gheeft macht om kinderen Godts te worden Joan. 1, 12
 Die hem ontfangen en in synen naem ghelooven....
 Ons, op dat wy zijn souden in Godts waerachtighen Sone 1 Joan: 5. 20
De klaerheyt die hy vanden Vader ontfanghen heeft Joan: 17, 22
 Den Apostelen, op dat sy een zijn souden, ghelijck Christus ende de Vader een zijn Joan: 17, 22
 Op dat sy volkomen zijn en een Johan: 15. 23
 Sijn vrede Joan: 14, 27

Veerthiende Hooft-stuck.
De wercken Christi na zijn Nederigheyt.

HEeft sich selvē verootmoedicht Phil: 2, 8
Heeft hem in alles ghelijck gemaeckt zijn broeders Heb: 2, 17
Onderworpt zijn wille des Vaders wille: Matth: 26, 39
Soect niet zijn wille maer de wille van hem, die hem ghesonden heeft Joan. 5, 30
Ghehoorsaemheyt des Vaders gebodt Joan. 14, 31 Isai: 53, 12
Bidt Mar: 1, 34 Luc: 3, 21, 11, 1, 22. 42, 23, 34. Joan. 17. 1. 9. 20
 In een woeste plaetse Marc. 1. 35 Luce 5, 16
 Alleen Matth: 26, 36 Mar. 14. 35 Luce 9, 18
 Op den bergh van Oliveten Luce 22, 39
 Hanghende aen ’tkruys Luce 23, 34
Danckt Godt Joan: 11, 41
Wasschet zijnder Discipulen voeten Joa: 13, 5
Ontvliet de menschen die hem Coning wilden maken Joan: 6, 15
Soect des Vaders, ende niet zijn eygen glorie Joan: 7. 18
Verbiedt zijn wonderdaden te openbaren, den ghereynichde melaetschen Matth: 8, 4
 Den twee blinden Matth: 9, 30
 Alle die hem navolghden Matth: 12, 16
Verbiedt de openbaringhe zijnder verschijninghe Matth: 17, 9
 De Ouders te segghen dat haer dochter van hem vande doot opgheweckt was Luce 8, 35

Vijfthiende Hooft-stuck.

De wercken des Heeren na syne Goedertierentheyt.

VErhoort der duyvelen begheerte Mat: 8, 32
 Den Phariseum hem te noenmael nodende Luce 11, 37
Sit ter tafelen mette publicanen ende sondarē Matth: 9, 10
Veroordeelt niet die overspeelstere Joan: 8, 7
Noemt Judam den verrader inde overleveringhe, vrient Matth: 26, 19

Sesthienste Hooft-stuck.

De wercken des Heeren na syne Lijdtsaemheyt.

MAchtich zijnde om t’ongaen, laet hy sich vanghen Matth. 25, 53, 63 Isai: 53, 7
Verbiedt Petrum syne bescherminghe metten swaerde Joan: 18, 11
Beschuldigt zijnde voor den Priester heeft niet gheantwoort Matth: 27, 12 Joan: 19, 9
Beswaert zijnde metten valsche ghetuygenissen swijght Matth: 26, 63
Draeght het kruys Joan: 19, 17
Is van den synen voor rasende ghehouden, Marc: 3, 21
Komende in de wereldt de Heere des wereldts heeft gheen plaetse ghehadt inde herberghe, maer is neder gelegē in een kribbe Luce 2, 8
Heeft geleden versmaetheyt Isaie 53, 3 Mat. 13, 55, 56 Mar: 6, 3 Luce 4, 22, 23, 11 Joan. 3. 22, 6. 42 1 Petr. 2. 4. 8


Dat hy onder den quaetdoenders is gherekent Isa: 53, 12 Mat: 27, 38
Dat hy is geacht als eē melaetsche Isa. 53, 4
Als van Godt gheslaghen ende vernedert...
Dat hy werde ghenoemt Beelzebub binnen te hebben Marc. 3, 22
Dat hy werde verkocht Zachar: 11, 12 Matth: 27, 4
 Gevangen Mat. 26, 50 Marc: 14, 46 Luce 22, 54 Joan: 18, 12, 24
 Over en weder ghebracht Joan: 18, 13, 18 Luce 23, 7 Matth: 27, 2. Marc. 15, 1
 Bespot vand gierige Pharizeen Luce 16, 14
 Begheckt Matth: 26, 67. 78, 27. 29
 Spotgewijs aengebeden Mat: 27, 29 Marc: 15, 19
 Met een doorne croone gecroont Mar: 15, 17
 Int aengesicht bespoghen Mat: 27, 10 Marc: 15, 19
 Ghebonden ende Pilato overghelevert Matth. 27, 2
 Gheslaghen met half-slagen ende platte handen Matth: 26, 67 
 Gegeesselt Marc: 15, 15 Matt. 27, 26 Joan: 19, 1
 Op’t hooft gheslaghen met een riet. Marc. 15, 19 Mat: 27, 30
 Ter doot overghelevert Luce 23. 25
 Gheleyt als een schaep ter doodinghe. Isai: 53, 7
 Ghekruyst Mar. 15, 24, 27 Mat. 27, 38 Luce 23, 23. Joan, 19, 18 2 Corint. 13, 4 Hebr. 13, 12
 Aen den kruyce geblasphemeert Mar. 15,29
 Beschimpt van de moordenaers Mar. 15, 32
 Ghewondt Isai: 53, 3
 Datmen hem gaf te drincken wijn met galle ghemenght Mat: 2, 34 MArc: 15, 23
Heeft gheleden de doodt Joan: 19, 30 Mat: 27, 50 Mar. 15, 37 Luce 23. 46
 De besnijdenisse Luce 2, 21
 Dat hy vande aerde der levender afgesneden werde Isai. 53, 8
 Vāde duyvel getenteert werde Luc: 4, 2

Seventhiende Hooft-stuck.
De wercken des Heeren na syne Sterckheyt.

Siet de in de wercken sijnder almogentheyt.

HEeft de wereldt verwonnen Joan: 26, 33
Berooft de heerschappien Coloss. 2, 15
 De machtigheden...
Heeft de doodt vernielt 2 Tim. 1. 10
Verslint de doot 1 Petr. 3, 22
 De vyanden door synen mondt 2 Thess: 2, 8 Isaie 11, 4
Heeft verwonnen de Duyvel die hem tenteerde Matth: 4, 11
Thriumpheert Coloss: 2, 15
Leyt ghevanghen de gevangenisse Ephes. 4, 8

Achthiende Hooft-stuck.
De wercken des Heeren na sijn Rechtvaerdigheyt.

1. Voldoet.
2. Oordeelt.
3. Verghelt.
4. Straft.

Int voldoen.

Neemt wech de sonden der werelt Joan: 1, 29 Heb: 9, 14, 28
Wort vermaledijt voor ons Gala: 3, 13
Breect de vyantschappen in zijn vleesch Eph: 2, 14
Doot de vyantschappen in zijn selvē Eph: 2, 16
Heeft zijn selven tot een verlossinge ghegeven voor een yeghelijck 1 Tim: 2, 6
Heeft zijn selven ghegeven voor ons Tit: 2, 14
Is voor allen ghestorven 2 Cor: 5, 16
Rechtvaerdight ons door zijn bloet Rom: 5, 9 Heb. 10, 10
Heeft hem selven overghelevert voor ons tot een offerhande ende een slacht-offer Gode. Ephes. 5, 2
 Voor de Kercke. 5, 25
 Voor onse sonden Rom. 4, 25 Gala: 1, 4 Heb. 7, 27
Is eens ghestorven voor onse sonden 1 Pet. 3, 18 Heb. 10, 12
Rechtvaerdight Isai. 53, 11 Rom. 3, 26
 Om niet Rom. 3, 24
 Door zijn gratie...
 Door’gheloove in zijn bloet...
2. Int Ooordeelen.
Sal een yeghelijck weder geven na zijn wercken Matth. 16, 27
Bemindt de rechtvaerdigheyt Psalm 44, 8
Haet de boosheyt...
Openbaert de Raden der herten 2 Cor. 4. 5
Verlicht de verborghentheden der duysternissen...
Oordeelt soo hy hoort Joan. 5, 30
Een rechtvaerdigh oordeel...
Siet der menschen gheloove Mar. 2, 5
Sal komen inde wolcken Apoc. 1. 7
Kent der menschen ghedachten Mar. 2, 8
Sal ons oordeelen uyt onse woorden Mat. 12, 37
Alle wien vele ghegeven is sla vele gheeyscht worden Luce 12, 48
Prijst die doet ende leert Gods gheboden Mat. 5, 11
 Die des Vaders wille doet Mat. 12, 50
 Den ghetrouwen knecht Mat. 24, 46
 Gevende t’huysgesin spyse ten tijde...
 Brengende de winste van zijn pondt. Mat. 25, 21
 De wakende knechten Luc. 12. 37
 D’Apostelē met hem blyvende in zijn bekoringhen Luce 22, 28
 De vrouwe salvende zijn hooft Marci 14, 6
 Mariam ’tbeste deel verkiesende Luce, 10, 42
 Sanct Jan Baptist Matth. 11, 7
 Nathanael , een waerachtigh Israëliet, in den welcken gheen bedroch en was. Joan 1, 47
 T gheloof van de Hooftman Mat. 8, 10
 De schamele Weduwe worpende twee kleyne pennincxkens van haer behoefte in de offerkist Luce 21, 3
De bermhertighe Matth. 25, 34
Veracht, berispt, straft,
 De hypocrijten Marc. 7. 6


Die God met lippen eeren Mat: 15, 8
Die hem tenteren Matt: 22, 18
Die den tijt niet en oordelen Luc: 12, 56
Die bervolghen waren om dat hy op den Sabbath ghenesen hadde Luc: 13, 15
Die de splinter in zijn broeders oogē ziet, maer de balck in zijn eyghen ooghen niet Matt: 7, 3
Die de Heere noemē maer niet en doen dat hy seyt Luc: 6, 47
De ongheloovighe Marc: 9, 19
Die hem de waerheydt leerende niet en ghelooven Joan: 8, 45
De ongeloovigheyt der Apostelen Marc. 16, 14
De hardtheyt der hertē van de Apostelen
Die quaet dencken Matt: 9, 4
De quade niet konnende goede dinghen spreken Matt: 12, 14
Die hem tenteren Matt: 16, 4
Die een teecken van hem soecken Matt. 12, 39
De Apostolen als kleyne gheloovighe. MAtt: 16, 8
Sijn Discipulen die hy sotte en trage van herten noemt om te ghelooven. Luc: 24, 25
Den quaden ende traghen knecht Mat. 15, 26
Corozain Mat: 11, 21
Bethzaida...
Capernaum...23
Petrum vreesende Mat: 14, 31
 Hem vermanende om t’lijden te ontgaen Matt: 18, 23
 Slapende Matt: 26, 40
 De onbermhertighe Matt: 25, 41

3. De vergheldinghe blijckt uyt Christi beloften, want hy belooft.

Vercortinghe der dagen voorgaende den dagh des oordeels Matth: 24, 22
 Om d’uytverkorenen...
Overvloet Matth: 13, 12
 Die heeft...
 Den schapen Joan: 10, 10
Verkrijginghe der begheerde dingen Joan: 15, 7
 Die in hem blijven...
 Die in’t gheloove bidden Marc: 11, 24
 Die begheeren in t’ghebedt gheloovende.
Die in zijnen naem begeerē Joan: 14, 13
Een vrundt Christi te worden Joan: 15, 14
 Die zijn gheboden doet...
Hondertfoudighe vergeldinghe Matth: 19, 29
 Die zijn huys of broeders of susters of Vader of Moeder oft huysvrouwe of kinderen ofte ackerlanden om zijnen naem verlaet,..
Opdoeninghe Matth: 7, 8
 Den kloppende...
God te sien Matth: 5, 8
 Die suyver van herten zijn.
De glorie Godes te doen sien Joan: 11, 40
 Den gheloovenden...
Saligheyt.
 Die arme van gheeste zijn Matth: 5, 3
 De sachtmooedighe...4
 Die droevigh zijn..5
 Die hongeren en dorstē na de rechtveerdigheyt...6
 Den barmhertighen...7

 De suyvere van herten...8
 De vreedsamighe...9
 Die vervolginghe lijden om de rechtvaerdigheyt Matth: 5, 10
 Die vermaledijdt ende vervolght worden om Christi wille...11
 Die niet verarghert en worden in Christo Matth: 11, 6
 De siende ooghen Matth: 13, 16
 De hoorende ooren...
 Sanct Peter belijdende Christum te zijn des levendighen Gods Sone Matth 16, 17
 Den knecht ghevende t’huysghesin spijs tet tijde Mat: 24, 46
 Die van de nmenschen ghehaet worden. Luc: 6, 22
 Die van de menschen beschimpt ende afghescheyden worden...
 Om den Sone des menschen...
 Die t’woort Godts hooren en dat bewaren Luc: 11, 27
 Den knechten gheduyrighlijck wakende. Luc: 12, 37
 Die arme krancke kreupele ende blinde ter noen oft ter avondt-mael nooden. Luc: 14, 14
 Die t’exempel vā Christi nederigheyt navolghen Joan: 13, 17
 Die gelooft ende niet en siet Joan: 20, 29
Spijse totten eeuwigen leven ende blijvende Joan. 6, 27
Kennisse des waerheyts Joan: 8, 32
 Die in zijne woorden blijven...
 Den Apostolen Joan: 16, 23
 Vande eenheyt Christi metten Vader en Christi met ons Joan: 14, 20
 Van allle bekent te worden voor Christi Discipulen Joan 13, 35
 Die malkanderen liefhebben...
 Van Christo bekent te werden voor sijnen Hemelschen Vader Matth: 10, 32
 Die hem belijden voor den menschen...
Vertroostinghe Matth: 5, 5
 Die droevigh zijn...
Veranderinghe van droefheydt in blijtschap. Joan: 16, 20
 Den Apostolen weenende ende schreyende...
Over veel ghestelt te sullen werden Matth. 25, 27
 Die ghetrou over weyngh...
Over alle des Heeren goeden ghestelt te sullen werden Matth: 24, 47
 Den getrouwen knecht gevende t’huysghesin spijse ten tijde...
Bewaringe van zijn ziele totten eeuwighen leven Joan: 12, 25
 Die zijn ziele haet in dese werelt...
Bemint te wordē vandē Vader Joan: 14, 21
 Die Christum beminnen...
Bemint te worden van Christo.
 Die hem liefhebben...
Giften Marc: 4, 24
 Die hebben...
 Die gheven Luc: 7, 38
 Die begheeren Matth: 7, 7
Waerachtelijck Christi Discipulen te worden, Joan: 8, 31
 Die in zijn woorden blijven...
t’Verkrijgen van alle begeerd dingen Matt. 18, 19
 Twee die op der aerdē over een komē...
Nimmermeer te hongheren Joan. 6, 35
 Die tot hem komen...


Verheffinghe Luce 14, 11
 Die hem vernedert...
Dat sy sullen doen de wercken die hy ghedaen heeft ende meerder Joan: 14, 12
 Die in hem ghelooven...
Te doen t’gunt in synen Naem begheert wort Joan: 14, 13, 14
Kinderen des lichts te wesen Joan: 12, 36
 Die in’t licht ghelooven...
Kinderen Gods genoēt te sullē wordē Mat. 5, 9
 Den vreedsamighen,..
Kinderen des Hemelschen Vaders te zijn Mat 5, 44, 45
 Die heur vyanden beminnen...
Vastigheyt Matth: 7, 25
 Die zijn woorden hoort ende doet...
Te blincken int Rijck zijns Vaders als de Sonne...
 Den rechtvaerdighen Mat. 13, 43
Ge-eert te sullen worden vanden Vader Joan 12, 26
  Die hem dient...
Onsterflijckheyt Joan: 8, 51
 Die zijn woort bewaert....
 Die in hem gelooft Joan: 11, 26
 Die vā ’tbroot des Hemels eet Joa: 6, 50
Niet onmogelijck te sullen zijn Mat: 17, 20
 Den gheloovighen...
Ingang inde blijschap des Heeren Mat: 25, 21
Den ghetrouwen knecht...
Ingang int Rijck der Hemelen Mat. 7, 21
 Die des Vaders wille doen...
Te sullen vinden Mat. 7, 7
 Den soeckende...
Niet veroordeelt te sullen werden Mat. 7, 1
 Die niet veroordeelt,..
Int oordeel niet te komen Joan: 5, 24
 Die zijn woort hoort en Gode gelooft...
Te oordeelen de twaelf gheslachten Israëls Mat. 19, 28
 Den Apostelen hem naevolghende...
Verlossinghe Joan: 8, 32
 Die in zijn woorden blijft...
De meeste te zijn int Rijck der Hemelen Mat. 18, 4
 Die sich verootmoedicht..,
Openbaringhe zijn selfs Joan: 14, 21
 Die hem liefheeft...
Een goede opghehoopte, geschudde ende overloopende mate Luce 6, 38
 Den ghevende...
Loon Marci 9, 41
 Die een kroes waters te drinckē geeft in synen Naem den ghenen die hem toebehooren...
Veel loons Luce 6, 35
 Die heur vyanden lief hebben...
 Die weldoen sonder hope van loon...
Een Propheet Matth: 10, 41
 Die ee Propheet ontfangt...
Bermhertigheyt Mat: 5, 7 
 Den Bermhertighen...
Alle dinghen suyver te zijn Luce 11, 41
 Die Aelmisse gheeft...
De toeworpinge van alle nootsakelijcke dinghen Matth: 6, 33
 Die eerst soecken het Rijcke Godts ende zijn gherechtigheyt...
Vrede Matth. 10, 13
 Het waerdighe huys...
 Het kint des vredes Luce 10, 6
 Die de wereldt verdrucktheydt hebben Joan: 16, 33
Weyde Joan: 10, 9
 De ziele ingaende door de dore Christū..

Volmaeckthey Matth: 19, 21
 Die al zijn goet geeft dē armen ende hem na volght...
Alle begheerde dinghen Marc: 11, 24
 Die int gheloove bid...
Volkomen macht Marc: 11, 24
 De t’gheloove heeft...
Macht om berghen te versetten Mat: 21, 21
 Die ’tgeloove heeft en niet en twijfelt...
Besittinghe des Aertrijcks Mat: 5, 4
 Den sachtmoedighen...
Besittinghe des eeuwigen levens Mat: 19, 29
 Die verlaet huys oft broeders, etc. om synen Naem...
Besittinghe des Rijcks Mat: 25, 35
 Den bermhertighen,..
Suyveringhe Joan: 15, 2
 Alle rancken vruchten draghende...
Ont fanginghe Christi ende des Vaders Mat: 10, 39
 Die d’Apostelen ontfangt...
 Die een kindt ontfanght in synen Naem Marci 9, 37
Verquickinghe Mat: 11, 28
 Die arbeyden...
 Die belast zijn...
Het Rijck Luce 12, 32
 De kleyne vergaderinghe,..
 Der Hemelen Mat: 19, 14
 Den kleynen kinderkens...
 Den vrucht voortbrengende Mat: 21, 43
 Die vervolginge lijden om de rechtvaerdigheyt Mat: 5, 10
 Die arm van gheest zijn Mat: 5, 3
Verghevinghe der zonden Marci 11, 25
 Die andere vergheven...
Hondertfoudighe vergheldinghe in dese tijdt, ende inde toekomende werelt het eeuwigh leven Marci 10, 29
 Die verlaet huys, broeders, vader, etc. om Christi wille ende om t’Euangelie...
Rust der zielen Mat: 11, 29
 Die van hem leeren dat hy is sachtmoedigh, ende ootmoedich van herten, ende zijn jock op hen nemen...
Verweckinghe des levens Joan: 6, 40
 Die hem siet ende in hem ghelooft...
 Die zijn vleesch eet ende zijn bloet drinct Joan: 6, 54
Vergheldinghe Mat: 6, 4
 Die Aelmoessen doet int heymelijck...
 Die den Vader bid int heymelijck Mat: 6, 6
 Die int verborghen vast Mat: 6, 17
Belooninghe inde verrysenis der rechtbaerdighen Luce 14, 14
 Die ter maeltijdt roept, arme, krancke, kreupele end blinde...
 Die verlaet zijn hus etc. Luc: 18, 30
Behoudenisse Mat. 10, 22
 Die volherden...
 Die ingaen door de dore Joan: 10, 9
 Die zijn ziele verliest om Christi wille en t’Euangelie Marc: 8, 35
Behoudenisse vande groote bedrucktheyt die over der aerden sal komen Luc: 21, 36
 Die waken ende altijt bidden...
Wijsheyt Luc: 21, 15
 Die ghetrocken worden totten Coningen ende Presidenten om zijnen Naem...
Verzadinghe Mat: 5, 6
 Den hongherighen...
Inder eewigheyt niet te dorsten Joan: 4, 13
 Die drinckt van den water van Christo ghegheven...


Een goeden gheeft Luce 11, 13 
Den genen die die van hem begeeren...
Den H. Gheest Joan: 7, 38
 Die in hem ghelooven...
Die H. Geest tot een Leermeester Luc. 12, 12
 Die totte Wethouderen en grote Heeren ghebrocht worden...
Den Gheest des waerheydts Joan: 14, 16
 Die hem liefhebben...
Vastigheyt Matth. 7, 25
 Die zijn woorden hooren ende doen...
Een schat in den Hemel Marc: 10, 21
 Die al zijn goet den armen gevende hem navolght...
Inde duysternisse niet te blyven Joan: 12, 46
 Alle die in hem ghelooven...
Te sullen sien de glorie Godes Joan: 11, 40
 Den gheloovighem...
Het leven Luce 10, 28
 Den Godt ende zijn Naesten lief hebbende...
Het eeuwighe leven Joan: 3, 15
 Alle die in hem ghelooven...
 Die zijn woort hoort ende Gode ghelooft Joan: 5, 24
 Die den Soone siet end in hem ghelooft Joan: 6, 40 
Die daer eet van den levenden broode. Joan: 6, 51
Te leven om synen t’wille Joan: 6, 57
 Die hem etet...
Sijn ziele levende te maken Luce 17, 33
 Die zijn verliest...
Eenheyt met Christo Joan: 6, 55
Eenheydt metten Vader ende Soone Joan. 14, 23
 Den genen, die Christum liefhebben ende zijn woort bewaren...

Tot hier toe hebben wy ghesien wat, ende wien, van Christo belooft is: laet ons nu sien wien dat wat belooft is, op dat een yeder t’beloofde te recht verhopen mach.

Wien wat belooft is.

Die Godt ende zijn Naesten bemindt Luce 10, 28
 Het leven...
Den Apostolen Christum na volghende Mat: 19, 28
 Te oordeelen de twaelf gheslachten Israels...
Die zijn woort hoort ende Gode gelooft Joan 5, 24
 Niet te komen int oordeel...
Die de woorden Christi hoort ende doet Mat. 7, 25
 Niet te vallen...
Die wel doen sonder hope van loon Luc: 6, 35
 Veel loons...
Die drinckt t’water van Christo ghegheven. Joan: 4, 13
 Niet te dorsten in eeuwigheyt...
Die zijn bloedt drinckt ende zijn vleesch etet. Joan: 4, 13
 Niet te dorsten in eeuwigheyt...
Die in zijnē Naem vergadert zijn Mat: 18, 20
 Sijn teghenwoordigheyt...
Die hem belijden voor den menschen. Mat: 10, 32
 Henluyden te belijden voor dē Vader...
Den twee die op der aerden over een komen. Mat: 18, 19
 T’verkrijghen van alle begheerde dinghen...

Den gheloovende. Joan: 11, 40
 Te sien de glorie Godes...
 Neyt onmoghelijck te zijn. Mat: 17, 20
Den God gheloovende Joan: 5, 24
 Niet te komen int oordeel...
 Het eeuwighe leven...
Die in Christum ghelooft Joan: 3, 15
 Het eeuwighe leven...
 Niet gheoordeelt te worden Joan: 3, 18
 Niet te dorsten in der eeuwigheyt Joan: 4, 13
 Van Christo verweckt te werden inden uytersten dagh Joan: 6, 40
 Niet te sterven inder eeuwigheydt Joan. 11, 26
 Den H. Gheest Joan. 7, 38
 Niet te blijven inde duysternissen Joan. 12, 46
 Te doen de wercken Christi ende meerdere Joan. 14, 12
Die ghelooft ende niet en siet Joan. 20, 29
 Saligheyt...
Die ghelooft inden lichte Joan. 12, 36
 Een kindt Gods te worden...
Die t’gehoorde woort Godes bewaert Luc. 11, 28
 Saligheyt...
Den ghevende Luc: 6, 38
 Giften...
 Een goede valle gheschudde ende overloopende mate Luc: 6, 38
Die alle zijn goedt den armen gheeft Mat 19, 21
 Een schat inden Hemel...
 Volmaecktheyt...
Die Aelmoessen gheeft Luc. 11, 46
 Dat alle dingen hem reyn sullen zijn...
Die hem liefhebben Joan. 14, 19
 Dē Geest des waerheydts blijvende...
 Den H. Gheest alles dat Christus geseyt heeft leerende Joan. 14, 26
 Vanden Vader lief ghehadt te worden. Joan. 14, 21
 De openbaringhe zijns selfs...
 De blijvinghe van God den Vader ende de Sone in hem Joan. 14, 23
Die heur vyanden lief hebben Luc. 6, 35
 Veel loons...
 Kinderen des alderhooghsten te zijn...
Die malkanderen liefhebben Joan. 13, 35
 Van een yegelijck bekent te worden voor zijne Discipulen...
Die van hem leeren dat hy is sachtmoedigh ende ootmoedigh van herten Mat. 11, 29
 Rust der zielen...
Het waerdighe huys Mat: 10, 13
 Vrede...
Die hongher en dorst hebben na de rechtvaerdigheyt Mat. 5, 6
 Verzadinghe...
Sijne kercke Mat. 16, 18
 Vastigheyt...
 Het Rijck Luc. 12, 23
Die Aelmoessen doet int heymelijck Mat. 6, 4
 Vergheldinghe...
Die goet doen Joan. 5, 29
 Voort te komen totte verrijsenisse des levens...
Die vrucht voortbrengt Joan. 15, 2
 Suyveringhe:..
 Het Rijcke Gods Mat. 21, 42
Die Christi woorden doet Mat. 7, 26
 Vastigheyt...
 Christi vrundt te wesen Joan. 15, 18


Die des Vaders wille doet Mat: 7, 21
 Te komen int Rijcke der Hemelen..
Die getrou is over weynigh Mat: 25, 21
 Te stellen over veel...
Het kindt des vredes Luc: 10, 6
 Vrede...
Die hebben Mat: 25, 29, 13, 12
 Te gheven...
 Overvloedt Mat: 12, 12
Die t’geloove Gods heeft en niet en twijfelt. Marci 1: 23
 Volle macht...
Die in dese werelt verdrucktheyt hebben Joan. 15, 33
 Vrede...
Die hem verootmoedight Mat: 18, 4
 De meeste te zijn int Rijc der Hemelē...
 Verheffinghe Mat: 23, 12
De int verborghen vast Mat: 6, 18
 Belooninghe...
De ingaet door de dore Joan: 10, 9
 Behoudinghe..
Die niet en oordeelt Mat: 7, 1
 Niet gheoordeelt te werden...
Den Rechtvaerdighen Mat: 13, 43
 Te sullen blincken als de Sonne in zijns Vaders Rijck...
Die belast ende beladen zijnde tot Christum komen Mat: 11, 28
 Verquickinghe...
Die vanden Sone verlost is Joan: 8, 36
 Waer vryheyt...
Die schreyen Mat: 5, 5
 Vertroostinghe...
Den weenenden Apostolen Joan: 16, 20
 Veranderinghe des droefheydts in blijschap...
Die vermaledijt ende vervolcht worden om Christi wille Mat: 5, 11
 Saligheyt...
Die vanden levenden brooden eet Joan: 6, 51
 Het eeuwighe leven...
 Niet te sterven inder eeuwigheydt Joan. 11, 26
Die zijn vleysch eet en zijn bloet drinckt Joan 6, 55
 Eenheyt met Christo...
Die in zijn woort blijft Joan: 8, 32
 Verlossinghe...
 Kennisse des waerheyts...
 Waerachtelijc Christi Discipel te zijn...
Die hem dient Joan: 12, 26
 Vanden Vader gheeert te werden...
Den bermhertighen Mat: 5, 7
 Bermhertigheyt...
 Besittinghe des Rijcx Mat: 25, 34
 Vergeldinge inde verrijsenisse der Rechtvaerdighen Luc: 14, 14
Den sachtmoedighen Mat: 5, 4
 Besittinghe des Aertrijcx...
Die suyvere van herten Mat: 5, 8
 Gode te sullen sien...
Die zijn ziele haet in dese werelt Joan: 12, 25
Bewaringhe zijn ziels totten eewigen leven...
Aenbiddende ende begheerende Mat: 7, 7
 ghegheven te sullen worden...
Die int gheloove bidt Marc: 11, 24
 Alle begheerde dinghen...
Die den Vader bidt int verborghen Mat. 6, 6
 Vergheldinghe...
Die tot allen tijden bidden ende waken Luc. 21, 36
 Waerdigh ghehouden te worden te staen

voor d’aensicht vanden Sone des menschen...
Die begeert int gebet geloovende Mat: 21, 22
 Ontfanginghe van t’begheerde..
Den Schapen Joan: 10, 10
 Overvloedt...
De vreedtsamighen Mat: 5, 9
 Kinderen Gods genoemt te worden...
Den kleynen kinderkens Mat: 5, 3
 Saligheyt...
 Het Rijck der Hemelen...
Die vervolginge lijden om Christi wille Mat. 5, 11
 Saligheyt...
Die zijn ziele verliest om Christi wille ende het Euangelie Marci 8, 35
 Behoudenis}
 Vindinghe} zijns ziels...
Den vervolchden o Christi wille Luc: 12, 12
 Den H. Gheeest tot een Leermeester...
 Saligheyt mat: 5, 11
 Een mont ende wijsheyt Luc. 21, 15
Die volhardt mat. 10, 22
 Saligheyt...
Die’t hem bidden Luc. 11, 13
 Een goeden gheest...
Die te drincken gheeft een vanden minsten mat. 10, 42
 Niet te sullen verliesen zijn loon...
Die verdrucktheyt hebben in dese werelt Joan 16, 33
 Vrede...
Die klopt mat. 7, 7
 Opdoeninghe...
Die soeckt mat. 7, 7
 Te sullen vinden...
Die eerst soeckt het Rijcke Gods mat. 6, 33
 Toewerpinghe van alle andere noodtsakelijcke dinghen...
Die een kint ontfangt in Christi Name mar. 9, 37
 Sijn ende Godes tegenwoordigheyt...
Die d’Apostelen ontfangt mat. 10, 40
 De ontfanginge Christi ende Godes...
Die een Propheet ontfangt mat. 10, 41
 T’loon van een Propheet...
Die een rechtvaerdighen ontfangt mat. 10, 41
 T’loon van een rechtvaerdighen...
Die verlaet zijn huys ouders etc. om Christi wille marci 10, 29
 Hondertvoudighe vergheldinghe in desen tijt ende inde toekomende werelt het eewighe leven...
 Besittinghe des eeuwighen levens mat. 19, 29
Die anderen vergheeft marci 11, 25
 Verghevinghe der zonden...
Die niet verargert wort in Christo mat. 11, 6
 Saligheyt...
Die het exempel van Christi nederigheyt weet ende t’selve doet Joan. 13, 17 
Saligheyt...
Die hem volght Joan. 8, 12
 T’licht des levens...
Die zijn woorden bewaert en hem liefheeft. Joan. 14, 23
 De wooninghe van God den Vader ende den Sone in hem...
Dē knechtē inde wake volherdende Luc. 12, 38
 Saligheyt...
Den ghetrouwen knecht mat. 24, 47
 Over alle t’goet des Heerē gestelt te werden...


 Inganck inde blijschap des Heeren. Mat: 25, 21
Die hongheren ende dorsten na de gherechtigheyt Mat: 5, 6
 Versadinghe...
Die verdraeght tottē eynde toe Marci 13, 13
 Saligheyt...
Die zijn jock op hem neemt en van hem leert dat hy is sachtmoedigh ende ootmoeidgh van herten Mat: 11, 29
 Rust der zielen...
Die tot hem komt Joan: 6, 35
 Niet te hongheren
Die hem siet ende in hem gelooft Joan: 6, 40
 Van hem verweckt te werden inden uyterste dach...
Die waken ende tot allen tijden bidden Luc. 21, 36
 Waerdig gehouden te werden te staen voor d’aensicht vanden Sone des menschen...
Den wakenden knechtē salicheyt Luc: 12, 37
Die des Vaders wille wil dien Joan: 7, 17
 Kennis vande leeringhe Christi...

Dit heb ick te segghen ghehadt vande beloften, teghens de welcke strijden de dreyghementen, want de Heere dreyght quaet den quaden.

4. Int straffen.
Te ontnemen t’Rijcke der Hemelen Mat. 21, 43
 Die den Heere dooden...
Te ontnemen het pondt den quaden ende traghen knecht Mat: 25, 28
Afkeeringhe des vredes Mat: 10, 13
 Het onwaerdighe huys...
Te vallen een groote val Mat: 7, 27
 Den dwasen hoorende ende niet doende de woorden Christi...
Den oven des vyers met geschrey ende knerssinghe der tanden Mat: 13, 42
 Die boosheyt doen...
De ghevanghenis Mat: 5, 25
 Die niet overeen en kot met zijn wederpartye op den wegh...
Loon te derven by den Vader van heur weldaden Mat: 6,1
 Die eere by de menschen soecken...
Te vallen inden gracht Mat: 15, 14
 Den blinden leytsman ende den blinden die van hem gheleyt wort...
Verdoemenis Mat: 12, 41
 Die gheen penitentie en doen ende een teycken soecken...
 Den beveynsden Luc: 20, 47
Vernederinghe Luc: 14, 11
 Die hem verheft...
Ontsegginghe van te sullen vergheven Mat: 12, 31
 Die den H. Gheest blasphemeert...
Afscheydinghe van Christo Mat: 25, 41
 Den onbermhertighen...
 Die onrechtvaerdigheyt doen Mat: 7, 23
Hongher Luc: 6, 24
 Den rijcken heur vertroostinghe hebbende...
Afhouwinghe ende worpinghe int vyer Mat: 7, 19
 Die geē goede vruchtē voortbrēgt...
Wtsluytinghe van t’Rijck der Hemelen Mat: 18, 3
 Die niet en bekeeren ende worden als kleyne kinderkens...

 Die het Rijcke Gods niet en onfangt als een kindt Luc: 18, 17
Wtsluytighe van des Heeren maeltijt Luc: 14, 11
 Die hen ontschuldighen...
Wtroedinghe Mat: 15, 13
 Alle plantinghe die de Hemelsche Vader niet gheplant en heeft...
Schreyinghe Luc: 6, 25
 Die lachen...
Weeninghe ende knerssinge der tanden mat. 24, 50
 Den quaden wreedē knecht etende en drinckende metten dronckaerts...
 Den onnutten knecht mat: 25, 30
Vernederinghe mat: 23, 10
 Die hem verheft...
Onbermhertigheyt mat: 18, 35
 Den onbermhertighen...
Christo onwaerdigh te zijn mat: 10, 38
 Die vader ofte moeder bemint boven hem...
 Die sone ofte dochte lief heeft boven hem...
 Die zijn kruys niet op en neemt ende Christum navolght mat: 10, 38
Niet te komen int Rijck der Hemelen Mat: 7, 21
 Allē die Christo seggē Heere Heere...
Niet in te mogen gaē int Rijck Godes Joan 3, 5
 De onherborenen...
Geoordeelt te worden vanden woorde Christi Joan: 12, 48
 Die Christum versmaet en zijn woorden neit en ontfangt...
Gheoordeelt te zijn Joan: 3, 18
 Die niet en ghelooft inden Naem van den eenighen gheboren Sone...
Het oordeel Mat: 7, 2
 Die anderen oordelen,,,
Droefheyt ende weenen Luc: 6, 25
 Die lachen...
In sonden te blijven Joan: 9, 41
 Den blinden die segghen te sien...
Int vyer uytgeworpen ende verbrant te worden Joan: 15, 7
 Die niet en blijft in Christo...
In sonden te sterven Joan: 8, 21
 De niet en ghelooven...
Den doot Luce 19, 27
 Die niet en willen dat hy over henlieden regnere...
Versaeckt te wordē van Christo voor zijn Hemelschen Vader Matth: 10,33
 Die hem versaken voor de menschē...
Van Christo niet gekent te worden Luc: 13, 27
 Den werckers der boosheyt....
Geen deel te hebben met Christo Joan: 13, 8
 De niet toelaet dat Christus zijn voeten wascht...
Doodinghe Luce 20, 16
 Die den Heere dooden.
 Die zijn ziele bemint Joan: 12: 25
 Die zijn ziele vindt Matth: 10, 39
Te vergaen metten swaerde Matth: 26, 52
 Die’swaert nemen...
Gode rekeninghe te moeten geven Mat: 12, 36
 Die een onnut woort spreeckt...
Voort te komē totte verrijsenisse des oordeels Joan: 5, 29
 Die quaet doen...
Schuldigh te zijn des oordeels Mat: 5, 22
 Die op zijn broeder gram is...
Schuldigh te zijn des raets Matth. 5, 22


 Die zijn broeder seyt Racha...
Schuldigh te zijn des helschen vyers...
 Die zijn broeder seyt dwaes
Onderganck Luc: 13, 34
 Jerusalem die de Propheten doot
 Jerusalem die van hem niet en wilt vergadert worden...
De eeuwighe straffe Mat: 25, 46
 Die geen werckē der bermhertigheyt en doen...
De uyterste duysternisse Mat: 25, 30
 Den onnutten knecht...
Vande duysternissen bevangen te worden. Joan: 12, 35
 Die niet en wandelen de wijle sy t’licht hebben...
Straffen grooter dan den Sodomiten Mat. 10, 14
 Die Christum niet en ontfanghen ende den Apostolen niet en hooren...
Met veel slaghen gheslaghen te worden Luc. 12, 47
 Den knecht wetende ende niet doende de wille des Heeren...
Met luttel slaghen gheslaghen te worden Luc 12, 48
 Den knecht niet wetende de wille des Heeren ende doende dinghen die slaghen waerdigh zijn...
Wee Luc: 6, 26
 Die vanden menschen ghepresen worden...
 Den blinden leytsluyden Mat: 23, 16
 Den mensch door de welcke de ergernisse komt Mat: 18, 7
 Den Wetgheleeerden die de menschen belasten met lastē die sy niet dragen en konnen Luc: 11, 46
 De werelt vande verargernissē Mat. 18, 7
 Die lachen Luc: 6, 25
 Die verzaet zijn...
 Den hypokrijten Mat: 23, 13
 Sluytende t’Rijck der Hemelen...
 Timmerende op der Propheten graven ende de Propheten doodende. Mat: 23, 29
 Etende de huysen der weduwen Mat 23, 14
 Verthienende de munt ende ruyte ende alderhande spijskruyt ende voorbygaende dat recht oordeel en de liefde Godes Luc: 11, 42
 Beminnēde de eerste stoelen inde Synagogen en de groeten op de merct. Luc: 11, 43
 Zijnde van binnen vol roofs ende onsuyverheden Mat: 23, 25
 Zijnde als graven die verborgen zijn. Luc: 11, 44
 Onderhoudende het minste ende verlatende t’meeste Mat: 23, 23
 Die Christum over heeft ghelevert. Luc: 22, 22

Wien hy wat dreyght.
Die’t swaert neemt Mat: 26, 52
 Metten swaerde te vergaen
Die zijn kruys niet op en neemt en Christum volcht Mat: 10, 38
 Christo onwaerdigh te zijn...
Die t’Rijcke Gods niet en ontfangt als een kindt Luc: 18, 17
 Van t’Rijcke Godes uytghesloten te worden...

Die niet en wandelen dewijle sy t’licht hebben Joan: 12, 35
 Vande duysternissen bevangē te worden...
Die zijn ziel bemint Mat: 12, 25
 Sijn ziel te verliesen...
Die zijn vader oft moeder bovē hem liefheeft Mat: 10, 37
Christo onwaerdich te zijn...
Die zijn sone of dochter bovē hem liefheeft...
 Christo onwaerdigh te zijn...
Die de woorden Christi hoort en niet en doet, Mat: 7, 27
 Te vallen een grooten val...
Die vande menschen ghepresen worden Luc. 6, 26
 Wee...
Die den H. Gheest blasphemeert Mat: 12, 31
Niet te vergheven...
Den blinden die hen seggē te sien Joan: 9, 41
In sonden te blijven...
Den blinden vanden blinden gheleyt Mat. 15, 14
Te vallen inden put...
Die des Heeren wille kent ende niet en doet. Luc: 12, 47
Met veel slagē geslagen te worden...
Die niet en kent de wille des Heeren ende dinghen doet die slaghen waerdigh zijn Luc. 12, 41
 Met weynigh slagen geslagen te worden...
Die niet overeen komt inden wegh met zijn wederpartijder Mat: 5, 25
 De ghevanghenis...
Die sich niet en bekeeren ende worden als kleyne kinderkens Mat: 18, 3
 Wtsluytinghe van t’Rijck der Hemelen...
Den ongheloovighen Joan: 8, 21
 In sonden te sterven...
Die niet en ghelooft inden NAem vanden eenighen gheboren Sone Joan: 3, 18
 Gheoordeelt te zijn...
Die zijn broeder seyt Racha Mat: 5, 22
 Schuldigh te zijn des raets...
Die zijn broeder seyt dwaes...
 Schuldigh te zijn des helschē vyers...
Den rijcken heur vertroostinghe hebbende. Luc: 6, 24
 Wee...
 Den val inden put Mat: 15, 14
Den dronckenachtighen knecht Mat: 24, 50
 Gheschrey ende knerssinghe der tanden...
Die hem selven verheft Mat: 23, 12
 Vernederinghe
Die quaedt doen Joan: 5, 29
 Voort te komen totte verrijsenisse des oordeels...
Die onrechtvaerdigheyt doen Mat: 13, 42
 Den ovē des vyers met geschrey ende krijseling der tanden...
Die gheen goede vruchten voort en brenghen Mat: 7, 19
 Wtgheroeyt ende int vyer gheworpen te worden...
Die gheen wercken van bermhertigheydt en doen Mat: 25, 46
 D’eewighe straffe...
Den hypokrijten of beveynsden Mat: 23, 13
 Wee...
Den onbermhertighen Mat: 18, 35


 Onbermhertigheyt...
Die hen bemoeyē met wereltlijck saken Luce 14, 22
 Niet te smaken des Heerē maeltijt...
Die gheen penitentie doen Mat: 11, 20
 Wee...
 Verderffenis Luc: 13, 3
Die zijn ziele vindt Mat: 10, 39
 T’verlies van zijn ziele...
Den onnutten knecht Mat: 25, 30
 De uyterste duysternissen...
Die op zijn broeder vergramt Mat: 5, 22
 Schuldigh te zijn des oordeels...
Den Wetgheleerden den menschen belastende met lasten die sy niet en mogen dragen Luc. 11, 46
 Wee...
Die en onnut woordt spreeckt Matth. 12, 36
 Gode rekeninge te sullen gheven...
Die niet en blijft in Christo Joan: 15, 6
 Wtgeworpen te worden int vyer...
Die niet en eet het vleesch vande Sone des menschen ende drinckt zijn bloedt Jaon. 6, 53
 T’leven niet te hebben in hem...
De werelt Mat: 18, 7
 Wee...
Die Christum versaeckt voor den menschen. Mat: 10, 33
 Van hem versaeckt te worden voor synen Vader...
Jerusalem niet willende van hem vergadert zijn Luce 13, 34
 Verwoestinghe..
Die niet en willen, dat hy over henluyden regeere Luce 19, 27
 Den doot...
Die den Heere dooden Matth: 21, 43
 Beroovinghe van t’Rijck der Hemelen...
Den traghen Matth: 25, 28
 Ontreckinghe van zijn pont...
Alle plantinge, die de Vader niet gheplant en heeft Matth: 15, 13
 Wtroeyinghe...
Die gheen penitentie en doen Mat: 12, 41
 Verdoemenis...
Die niet en ontfanghen noch hooren den Apostolen Mat: 10, 15
 Straffen, meerder dan den Sodomiten...
Den onherborenen Joan: 3, 3
 Niet te mogen sien t’Rijcke Godes...
 Niet inne te moghen gaen in’t Rijcke Godes Joan: 3, 5
Die lachen Luce 6, 25
 Weenen ende schreyen...
 Wee...
Den zatten Luce 6, 25
 Wee...
Den quaden knecht Mat: 24, 50
 Gheschrey ende knerssinghe der tanden...
Die veracht, ende niet en ontfanght de woorden Christi Joan: 12, 48
 Vande woorden Christi geoordeelt te worden...
Den hoochvaerdighen Matth: 6, 1
 Geen loon te hebben by den Vader...
Den verrader Christi Luce 22, 22
 Wee...
Den wreeden knecht Matth: 24, 50
 Gheschrey ende krijsselinghe der tanden...

Neghenthiende Hooft-stuck.

De wercken des Heeren na zijn Waerachtigheyt.

DOet open het boeck gesloten met seven zeghelen Apoc: 5, 5
Heeft den Apostolen bekent gemaeckt des Vaders Name Joan: 17, 26
Heeft den zijnen bekent ghemaeckt alle dingen die hy vanden vader ghehoordt heeft Joan. 15, 15
Heeft getuyght onder Pontio Pilato een goede belijdenisse 1 Timoth: 6, 13
Openbaert sich die hem liefheeft Johan: 14, 21
Heeft hem selven ons ghegheven op dat wy kennen souden den waerachtighen Vader. Joan: 5, 20
Ghetuyghdt dat hy ghesien heeft Joan: 3, 11
Spreeckt dat hy weet...
Vertelt ons Godt Joan: 1, 18
Maeckt bekent des Vaders Naem Joan. 17, 6
Spreeckt by ghelijckenissen Mat: 13, 34
Worpt op verborghen dinghen van dat beginsel der werelt Mat: 13, 35
Predickt ende verkondigt dat Euangelie van den Rijcke Godes Luce 8, 1
Bediet in alle de Schrifturen saecken die van hem zijn Luce 24, 27
Opent den Apostolen het verstandt om dat sy de Schriftuere souden verstaen Luce 24, 45.

Twintichste Hooft-stuck.

De wercken des Heeren na syne Voorsienigheyt.

 1. Voorseydt .
 2. Verkiest.
 3. Vermaent.

1 VOorseydt De versaeckinghe Petri Luce 22, 34
De afgrijselijckheydt der vervloeckinghe staende op de heylighe plaetse mattthei 24, 15
De overvloedigheyt der boosheydt Mat: 24, 12
De veranderinge vande maniere van bidden Joan, 4, 21
Sijn toecomste inde wolcken des Hemels met groote kracht ende heerlijckheydt Matth: 24, 27, 30
De openbaeringhe van het teecken van de Sone des menschen inden Hemel mat: 24, 30
De opneminghe van den eenen uyt den acker ende van de moelen, den anderen achterlatende Matth: 24, 40
Den val der Sterren van den Hemel Mat: 24, 29
De beweginge vande crachten der Hemelen...
De vergaderinghe der uytverkoorenen. Matth. 24, 31
Datter sullen komen in synen Name die segghen sullen ick ben Christus Matt: 24, 5
De destructie des Tempels Mat: 24, 2
De destructie van Jerusalem Luc. 19, 43


De verstroyinghe der Apostolen Joan: 16, 32
De uytworpinge vande Prince dese werelts Joan: 12, 31
De valsche gerustheyt der menschē Mat: 24, 37
Hongher Matth: 24, 7
De eere Godes uyt de doodt Lazari. Joan: 11, 4
Dat des menschen vyanden zijn huysgenooten sullen zijn Mat: 10, 36
De sendinghe van syne Engelen met een trompet ende een groote stemme Mat: 24, 31
Sijn doodt ende verrijsenis Mat. 12, 40 16, 20, 17, 22, 20, 18 Luce 18, 32 etc.
Dat de dooden sullen hooren de stemme Godes Joan: 5, 25
De doodinghe (der gheloovighen) Mat: 24, 9
Den haet der menschen (jegens den gelovghe) om sijnen Name MAtth: 24, 9
Dan haet van alle luyden jegens d’Apostolen om zijn Name Mat: 10, 22
De verduysteringhe van de Sonne ende Mane Matth: 24, 29
Dat de armen altijdt by ons sullen zijn maer hy niet Joan: 12, 8
Pestilentien Mat: 24, 7
Het geschrey van alle geslachten der aerden... 30
Oorlogen ende gheruchten der oorlogen. Matth: 24, 6
Den Apostelen verdrucktheydt in de werelt Joan: 16, 33
De verkondighe van t’Euangelie des Rijcx in de gheheele wereldt Matth. 24, 14
De valsche Christenen doen de groote tekenen MAtth: 24, 24
Valsche Propheten doende groote teyckenen MAtth: 24, 24
De verrijsenisse vande afgestorvene goeden ende quaden Joan: 5, 28
De verarghernisse van veelen Mat: 24, 10
De verargernisse der Apostolen in hem Mat: 26, 31
De verleydinghe van velen Mat: 24, 11
De opstandighe van veel valsche Propheten Mat: 24, 11
Aertbevinghen Mat: 24, 7
De verradinge van Judas Mat: 26, 21
De tribulatien der Godtsalighen Mat: 24, 8
Droefheyt den Apostolen Joan: 16, 20
Verkiest den sijnen. Joan. 15, 16
Vermaent ons
Dat wy ons wachten van hypocrijten.
Marci 8, 15
Van verleydinghe. Marci 13, 5
Van valsche Propheten Mat. 7, 15
Vande menschen Mat. 10, 17
Op dat het licht dat in ons is, geen duysternissen en zijn Luc. 11, 35
Meer sult ghy sien inde gheboden Christi.

Eenentwintichste Hooft-stuck.

De wercken des Heeren na zijne Wijsheyt.

Eert int ghemeen. Psal. 2, 6, Matt. 4, 17, 23, 5, 2, 7, 28, 29, 9, 35, 11, 1, 13, 54, 17, 5, 21

23, 22, 16, 46, 23, 1, 18, Marci 1, 14, 21, 22, 39, 2, 2, 13, 4, 1, 6, 2, 6, 9, 31, 10, 1, 12, 35. Luc, 4, 15, 31, 32, 44, 5, 3, 17, 9, 35, 10, 22, 11, 31, 13, 10, 22, 19, 47, 20, 1, 21, 37, 24,32.
1. Leert int ghebieden van ’tgoedt ende verbieden van goedt ende quaet.
2. Spreeckt sententien en ghelijckenissen.
3. Antwoort wijsselijck.
4. Voorseyt toekomende dinghen.
Gebiet te ontfanghen ende te eten zijn lichaem Matth: 26, 26
 Te drincken uyt den kelck zijn bloet... 27
 Dat te doen tot zijnder ghedachtenisse Luce 22, 19
Ghebiedt alle menschen int ghemeen
 Af te snijden de verarghende hant Marci 9, 43
 Godt alleen aen te bidden Luce 4, 8
 Simpelijck te verklaren by Ja en Neen Matth: 5, 37
 Boete de doen Matth: 5, 37
 Te ghebenedijen die ons vermaledijden, Luce 6, 28
 Wel te doen, niet daer af hopende Luce 6, 35
 Wel te doen den armen Luce 14, 13
 Te wachten van gierigheyt Luce 12, 15
 Overeen te komen met zijn wederpartijder op den wegh Matth: 5, 25
 Te arbeyden om ine te gaen voor de enghe poorte Luce 13, 24
 Te straffen den broeder die zondigt Mat: 18, 15
 Te gheven Luce 6, 38
 Alleen die begheeren Luce 6, 30
 Godt lief te hebben Marci 12, 30
 Sijn Naesten lief te hebben Luce 10, 27
 Sijn vyanden lief te hebben Mat. 5, 44
 Van hem te leeren dat hy is sachtmoedigh en ootmoedigh van herten Mat. 11, 29
 Te leeren wat is: barmhertigheyt wil ick ende niet sacrificie Math: 9, 13
 Wt te worpen het verarghende ooghe Matth: 7, 5
 Almoessen te doen int verborghen Mat: 6, 3
 T’geloove Godes te hebben Mar: 11, 22
 Te bewaren ende te doen al dat segghen de Scriben ende Phrizeen, sittende op de stoel Matth: 23, 3
 Den menschen te doen, soo wy willen dat sy ons doen Luce 6, 31
 Te vasten int verborghen Mat: 6, 18
 De navolgighe van zijn ootmoedigheyt ende liefde Matth. 20. 28
 In te gaen door de enghe poorte Matth: 7, 13
 Te oordelen een recht oordeel Joa: 7, 24
 Rechtvaerdigheyt meerder dan der Phariseen Matth. 5, 20
 Dat ons licht schyne voor de menschen Mat. 5, 16
 Bermhertigheydt jeghens zijn Naesten Luce 10, 37
 Jeghens den armen Luce 14, 13
 Vernederinge inde maeltijden Luce 14, 7
 eerst te suyveren het binnenste, op dat het buytenste oock suyver werde, Mat: 23, 26
 Te leenen, niet daer af hopende Luce 6, 35
 Te wercken spijse die blijft totten eeuwighe leven Joan: 6, 27
 Te bidden Marci 13, 33


 Voor die ons belieghen Luc: 6, 28
Te bidden den Vader int verborghen Mat. 6, 6
 Op dat gheheylicht werde zijnen Name...9
 Sijn Rijck toekome...10
 Sijn wille gheschiede op der aerden als inden Hemel...
 Op dat hy ons huydē geve ons dagelijcx broot...11
 Op dat hy ons vergheve onse schulden, ghelijck wy vergheven onsen schuldenaren Mat: 6, 12
 Op dat hy ons niet en leyde in becoringhe...13
 Op dat hy ons verlosse van den quaden...
 Op dat hy werckluyden uyt sende in zijnen oogst Mat: 9, 38
 Op dat onse vluchte niet en gheschiede in den winter ofte op den Sabbath Mat. 24, 10
Vrede te hebben onder ons Marci 9, 51
Berey te wesen Mat: 24, 44
Die ons smijt voor de eene wanghe de andere te bieden Mat: 5, 39
Volmaeckt te zijn ghelijck onse Vader die in de Hemelen volmaeckt is Mat: 5, 48
Boete te doen Mat: 7, 7
Te soecken Mat: 7, 7
 Eerst het Rijcke Gods ende zijn gherechtigheyt Mat: 6, 33
Versoeninge met zijnen broeder Mat: 5, 24
Hem na te volghen Mat: 8, 22
De Schrifture te ondersoecken Joan: 5, 39
Schatten te vergaderen inden Hemel Mat. 6, 20
Tot hem te komen mat: 11, 28
Te sien marci: 13, 33
Te waken mat: 24, 42, 25, 13 marci 13, 33
Ter maeltijt te nooden arme krancke kreupele ende blinde Luc: 14, 13

Ghebiedt int bysonder ende int ghemeen.

Versakinghe van ons selven die na hem komen wil mat: 16, 24
Sijn huysvrouwe te aenkleven marc: 10, 7
 Den man...
Te wandelen dewijle sy t’licht hebben Joan. 12, 35
 Den volcke noch een weynigh lichts in sich hebbende...
Te hooren Mat 13, 9
 Die ooren hebben om te hooren...
Hen voor de menschen te wachten matth. 10, 17
 Den Apostolen...
Te ghelooven Luc: 8, 50
 Den Vader vande afghestorvene dochter...
Te ghelooven int licht Joan: 12, 36
 Die in Godt ghelooven...
Den krancken te ghenesen mat: 10, 8
 Den Apostolen...
De verkochte besittinghe te geven den armen Luc: 11, 33
 Den Apostolen...
Int licht te segghen dat sy vande Heere int

doncker ghehoort hebben mat: 10, 27
 Den Aposolen...
Malkanderen lief te hebben Joan: 13, 34
 Den Discipulen...
Te vergevē dat hy met zijn broeder uytstaende heeft marci 11, 25
 Die staet om te bidden...
Sijn broeder te vergheven seven en tseventich mael mat: 18, 22
 Den Apostel Petro...
te leeren alle volcken doopende die inden Name des Vaders des Soons ende des H. Gheests mat: 28, 19
 Den Apostelen...
Te leeren bewaren alle de dinghen die hy henluyden bevolen hadde mat: 28, 20
 Den Apostelen...
Duyvelen uyt te werpen mat: 10, 8
 Den Apostelen...
Wt te gaen vande stadt die niet en ontfangt ende hoordt heurluyden woorden MAtthei 10, 14
 Den Apostelen...
Voor henluyden te maken borsen die niet en verouderen Luc: 12, 33
 Den Apostelen...
Sijn kruys te draghen mat: 16, 24
 Die Christum wil navolghen...
Vervolght wordende te vluchten in een ander Stadt mat: 10, 23
 Den Apostelen...
Henluyden te maken eenen schat in de Hemelē die niet en vergaet Luc: 12, 33
 Den Apostelen...
Sich te verblijden dat heure namen gheschreven zijn inden Hemele Luc: 10, 20
 Den Discipulen...
De Ouders te eeren marc: 10, 19
Den kinderen
Elck anders voeten te wasschen Joan: 13, 14
 Den Apostelen...
Sijn gheboden te houden Joan: 14, 15
 Die hem lief heeft...
Te eten dat hen voorghestelt wort Luc: 10, 8
 Den Apostelen...
Te blijven in zijne liefde Joan: 15, 9
 Den Apostelen...
In hem te blijven Joan: 15, 4
Den gheoovighen...
Te blijven int huys van t’kint des vredes. Luc: 10, 6
 Den Apostelen...
Een dienaer te zijn mat: 20, 26
 Die meerder wil worden...
Godes groote dinghen te vertellen Luc: 8, 39
 Den mensche vanden duyvelen verlost zijnde...
Sijn lammeren te voeden Joan: 21, 16
 Sinte Peter...
Sijn ziele te verliesen mat: 16, 25
 Die die wil behouden...
In lijdtsaemheyt heur zielen te besitten Luc. 2, 19
 Den vervolchden om Christi Name...
Te prediken mat: 10, 7
  Den Apostelen...
Te prediken op de dakē dat sy inde oore hooren mat: 10, 27
 Den Apostelen...
Voorsienigh te zijn mat. 10, 16
 Den Apostelen...
Eerst te soecken t’Rijcke Godes Luc. 12, 31
 Den Apostelen...


Te groeten in huys komende Mat: 10, 12
 Den Apostelen...
Te segghen dat sy onnutte knechten zijn Luc. 17, 16
 Die alle de gheboden doen...
Christum na te volghen Joan: 12, 26
 Die hem dient...
Te sitten inde stadt tot dat hy aenghedaen worde mette kracht uyten hooghen Luc. 24, 49
 Den Apostelen...
Den balck uyt zijn eyghen oogen eerst te werpen Luc: 6, 42
 Den Hypocrijt...
God te vreesen Mat: 11, 8
 Den Apostelen...
Alle dinghen te verkoopen ende den armen te gheven Mat: 19, 21
 Die volmaeckt wil zijn...
Met hem te waken Mat: 26, 38
 Den Apostelen...
Haer besit te verkoopen ende aelmissen te gheven Luc: 12, 33
 De kleyne vergaderinghe...
Verbiedt alle menschen
Overspel Marci 10, 19
Den kleynen te versmaden Mat: 18, 10
Te ghelooven die segghen hier is Christus siet daer Marci 13, 21
Sijn broeder te segghen Racha Mat: 5, 22
 Dwaes...
Te sitten in d’eerste plaetse aen tafel Luc. 14, 8
Aelmoessen te gheven om ghe-eert te worden. Mat: 6, 2
Wt te gaen om die te segghen siet hy is inde woestijne Mat: 24, 26
Te doen na de wercken van die segghen ende niet en doen Mat: 23, 3
Bedroch Marc: 10, 19
Diefte...
Te staen na de eere der menschen Mat: 6, 1
Dootslaen Marc: 10, 19
Het beveynst vasten Mat: 6, 16
Op zijn broeder te vergrammen Mat: 5, 22
Anderen te oordeelen Mat: 7, 1
Te Sweeren Mat: 5, 34
Roosen voor de verckens te sproyen Mat: 7, 6
Te bidden met veel sprekens Mat: 6, 8
Te bidden dat wy ghesien souden werden van den menschen Mat: 6, 5
Te vertoonen onse rechtvaerdigheyt Mat: 6, 1
Te onthoudē den tabbert die het kleet neemt: Luc: 6, 29
Weder te eysschen t’zijne van die dat genomen heeft Luc: 6, 30
Den quaden te wederstaen Matt: 5: 39
Te scheyden dat God tsamen gevoeght heeft. Mat: 19, 6
Het heyligh den houden te gheven Mat: 7, 6
Sorghvuldigh te zijn voor de ziele wat wy sullen eten Mat: 6, 25, 31
 Voor klederen...
Sorghvuldigh te zijn voor den morghen Mat: 6, 34
God te tenteren Luc: 4, 12
Valsche ghetuyghenis Marc: 10, 19
Schatten te vergaderē in der aerdē Mat: 6, 19
Een vrou aen te sien om die te begeeren Mat. 5, 28

Te roepen ter maeltijt onse vrunden broeders maghen ofte rijcke ghebueren Luc: 14, 12
Verbiedt den Apostolen ende anderen schoenen te hebben Mat: 10, 10
 Te dencken wat sy overghelevert zijnde sullen spreken Mat: 10, 19
Te verblijden dat de gheesten hem onderworpen zijn Luc: 10, 20
In den wegh der Heydenen te gaen Matth. 10, 5
Een male op de wegh te hebben Mat: 10, 10
Te besitten goet silver en ghelt Mat: 10, 9
Te vraghen wat sy sullen eten ofte drincken. Luc. 12, 29
Te vreesen die henluydē vervolgē Mat: 10, 26
Te vreesen die t’lichaem dooden Mat. 10, 28
Hen te verheffen om hooghe Luc. 12, 29
Van t’een huys int ander te vertrecken Luc. 10, 7
Twee rocken te hebben Mat. 10, 10
Een roede te hebben op den wegh...
Vande menschen ghenoemt te worden Rabbi. Mat. 23, 7
Meester ghenaemt te worden Mat. 23, 10

2. Sententien of wis-segginghen ons Heeren Iesu Christi.

Aenbidden.
God is eenen Gheest de ghene die hem aenbidden die moeten geest en inde waerheyt aenbidden Joan. 4, 14
Afsterving.
Soo wie zijn ziele liefheeft die salse verliesen. Joan: 12, 25
Wie zijn ziele haet in dese werelt die salse totten eeuwighen leven bewaren...
Beroeping.
Veel isser gheroepen, ende luttel uytverkoren. Mat. 20, 16
De laetste sullen d’eerste wesenende d’eerste de laetste Mat. 20, 16
Besmetting.
Dat in den mont gaet en besmet den mensche niet Mat. 15, 11
Dat uyt den mont komt dat besmet den mensche...
Blinde.
Ist dat een blinde eenen blinde leyt, so vallen sy beyde in de gracht Matth. 15, 14
Bloet Christi.
Mijn bloedt is waerachtelijck dranck Mar. 6, 55
So wie mijn vleesch etet en mijn bloet drinckt die heeft het eeuwigh leven..54
Broodt.
De mensch en leeft alleene vanden broode niet. Mat. 4, 4
 Maer van allē woorde datter voortkomt uyten mondt Gods...
Het is Gods broot dat van den Hemel neder daelt, ende geeft de werelt het leven Joan. 6, 33
Soo wie dit broot etet, die sal leven in der eewighyt... 58.
Christus.
Ick ben de wegh, de waerheydt ende t’leven. Joan. 14, 6
Ick ben eenen waerachtigen wijnstock.. 15, 1
Ick ende de Vader zijn een...10, 30
Alle dat de Vader heeft is myne.. 16,15
Tot Christum komen
Niemant en mach tot my komen ten sy dat de Vader hem trecke. Joan. 6, 44
Alle die’t vanden Vader ghehoort heeft ende


gheleert die komt tot my Joan: 6, 55
Dief.
Die door de deure niet en gaet in dē schaepstal der schapen maer klimt elders binnen dat is een dief en een moordenaar Joan: 10, 1
Een dief en komt niet dan om te stelen te dooden ende te verderven Joan: 10, 10
Dienen.
Niemant en kan twee Heerē dienē Mat: 6, 24
Ghy en kondt Gode niet ghedienen ende den Mammon...24
Duysternis.
Die in den nacht wandelt stoot hem selven: Joan: 11, 10
Die in duysternis wandelt die en weet niet werwaerts dat hy gaet Joan: 13, 35
Duyvel.
De duyvel was een dootslager van den beginne Joan: 8, 44
Hy en heeft inde waerheyt niet ghestaen...
De duyvel is een Vader der loghenen...
Eendracht.
So wie tegen u lieden niet en is die is voor u. Luc: 9, 5
Eere Gods.
Die den Sone niet en eert die en eert den Vader niet die hem gesondē heeft Joan: 5, 23
Daer in is mijn Vader verklaert dat ghy seer veel vruchten voorts brenghet ende werdet mijn Discipelen Joan: 15, 8
Eenvuldigheyt.
Ist dat u ooghe simpel is soo sal u gheheel lichaem klaer wesen Matth: 6, 22
Eeuwigh leven.
Wie in my ghelooft die heeft dat eeuwigh leven Joan: 6, 47
Alle diet van den Vader ghehoort heeft ende gheleert die komt tot my...45
Wie zijn ziele haet in dese werelt die salse totten eeuwighen leven bewaren Joan: 12, 25
Ick ben de wegh de waerheyt ende t’leven. Joan: 14, 6
Dit is het eewigh leven dat sy u bekennen den eenighen waerachtighen God ende den genen die ghe gesonden hebt Jesum Christum. Joan: 17, 3
De mensche leeft van allē woorde datter voort komt uyten monde Gods Matth: 12, 50
Ghebodt.
Des Vaders ghebodt is het eeuwigh leven. Joan: 12, 50
Mijn jock is soet ende mijnen last is licht. Matth: 11, 30
Neemt mijn jock op u en leert van my dat ick sachtmoedigh ben ende ootmoedigh van herten en ghy sult ruste vinden uwer zielen. Matth: 11, 29
Gheest.
Een gheest en heeft gheen vleesch ende beenderen Luc: 24, 39
Den geest is voorwaer bereet maer t’vleesch is kranck Math: 26, 41
Dat uyt den gheest is gheboren dat is gheest. Joan: 3, 6
Den gheest is die levende maeckt Joan: 6, 63
De woorden die ick u ghesproken hebbe zijn gheest ende leven...
God is eenen gheest Joan: 4, 24
Ghehoorsaemheyt Gods.
So wie doet de wille mijns Vaders die in de Hemelen is dese is mijn broeder suster ende moeder Math: 12, 50
Sy zijn saligh die t’woort Gods hooren ende dat bewaren Luc: 11, 28
Die de waerheyt doet die komt tot dat licht,

op dat zijn wercken vertoont moghen werden dat sy in Gode gedaen zijn Joan: 3, 21
So wie mijn geboden heeft ende die bewaert, dese ist die my lief heeft Joan: 14, 21
Ist dat my yemandt liefheeft die sal mijn woorden bewaren...23
Ghenees-meester.
Den gesonden en is den Medecijn van geenē noode maer den genen die qualijck te passe zijn Matth: 9, 12
Ghetrou.
Die ghetrouwe is int minste die is int meeste oock ghetrouwe Luc: 16, 10
Men sal geven alle de gene die heeft ende van den genen die neit en heeft salmen oock nemen t’ghene dat hy heeft Luce 19, 26
Glori soecken.
Die van sy selven spreect die soeckt zijn eygen glorie Joan: 7, 18
Soo wie de glorie soeckt van den ghenen die hem ghesonden heeft dese is waerachtigh, ende in hem en is geen ongherechtigheyt...
Goet.
Een isser goet dats God Math: 19, 17
God.
God is goedertieren over de ondanckbarighe een quade Luc: 6, 35
God is geen God der dooden maer der levendighen Luce: 20, 30
God is eenen gheest Joon: 4, 24
Hemel.
Niemant en komt ten Hemel dan die van den Hemel nederghedaelt is de Sone des menschen die inden Hemel is Joan: 3, 13
Herder.
Wie door de deure ingaet dat is een Herder der schapen Joan: 10, 2
Een goet Herder geeft zijn ziele voor zijn schapen Joan: 10, 11
Ick ben een goet Herder...
Hert.
Wter herten komen quade gedachten dootslaghen overspelen ende onkuysheyden dieverye valsche ghetuyghenissen Godslasteringhen: Dit zijn de dinghen die den mensche besmetten Math: 15, 19
Wt de overvloedigheyt des herten spreect den mondt Luce: 6, 45 Math: 42, 4
Hooren.
Die uyt God is die hoort Gods woorden Joan: 8, 47
Sijn schapen hooren zijn stemme Joan: 10, 3
Alle die uyter waerheydt is die hoort mijn stemme Joan: 18, 37
Hovaerdigh.
Alle die hem verheft sal vernedert worden. Luce: 14, 11
Huyrling.
Een huyrling die gheen Herder en is wiens de schapen niet eygen en zijn die siet den wolf komen ende hy verlaet de schapen en vliedt. Joan: 10, 12
De huyrling vliedt om dat hy een huyrling is ende hy en draecht voor de schapen geen sorghe Joan: 12, 13
Huwelijck scheydingh.
Wat Godt versaemt heeft dat en scheyde de mensch niet Math: 19, 6
Alle die zijn huysvrouwe verlaet ende een ander trouwet die doet overspel...
Die de verlaten van haren man trouwet die doet overspel...
Kennisse Godes.
Dit is het eeuwigh leven dat sy u bekennen den eenighen God Joan: 17, 3


Kinderen.
So zijn de kinderen dan vry Matth: 17, 16
De Sone blijft in der eeuwigheydt in’t huys Joan: 8, 35
Knecht.
Alle die sonden doet, is een knecht der sonden Joan: 8, 34
Een knecht en blijft in’t huys niet in der eeuwigheyt...8, 35
Een knecht en weet niet wat zijn Heere doet Joan: 15, 15
Geē knecht is boven zijnen Heere Mat. 10, 24
Kostelijcke kleederen.
Die in kostelijcke kleederen zijn ende in wellustigheden, die zijn in der Coninghen huysen. Luce 7, 25
Leer-jongher.
Gheen Discipel is boven sijn Meester Luce 10, 24
Wie niet en versaeckt alle dat hy besit, en mach mijn Discipel niet wesen Luce 14, 33
Liefde.
Haer werden veel sonden vergheven om dat sy seer bemint heeft Luce 7, 47
Den welcken min vergheven wort, die bemint min...
Soo wie mijn geboden heeft ende die bewaert dese ist die my lieheeft Joan: 14, 21
Die my liefheeft, die sal bemindt worden van mijnen Vader, ende ick sal hem lief hebben en sal hem my selven openbaren...14, 21
Ist dat my yemāt liefheeft die sal mijn woorden bewaren, ende mijn Vader sal hem lief hebben, ende wy sullen tot hem komen ende wooning by hem maken...14.23
Ist dat ghy mijnh gheboden bewaert, soo suldy in mijn liefde blyven Joan. 15, 10
Wie my niet lief en heeft, die en bewaert mijn woorden niet...15, 24
Niemandt en heeft meerder liefde dan dese dat yemandt zijn ziele stelle voor zijn vrienden. Joan: 15, 13
Lichaem.
T’lichaem is beter dan t’kleet Luce 12, 23
Licht.
Niemant een licht ontstekende, en bedeckt dat met eenen vate, ofte en stelt dat onder t’bedde niet maer hy stellet op eenen kandelaer, op dat de ghene die daer inne komen t’licht sien moghen Luce 8, 16
Ist dat yemant andelt in dē dach, so en stoot hy hem niet, want hy t’licht van deser werelt siet Joan: 11, 9
Meester.
En wort gheen Meester genoemt, want een is u Meester Christus Matth: 23, 9
Mensch.
Een goedt mensch uyten goeden schat brengt goede dinghen voort Matth: 12, 35
Een quaedt mensch uyten quaden schat brengt voorts quade dinghen...12, 35
Den Sabbath is om des menschen wille gemaeckt, ende niet den mensch om den Sabbath Mar. 2, 27
Meeste ende minste.
Wie de minste is int Rijck Gods die is meerder dan hy Luce 7, 28
Moghelijck.
By God zijn alle dingen mogelijc Mat: 19, 26
Die dinghen die onmogelijck zijn by de menschen, die zijn mogelijck by God Luc. 18, 27
Neerstigh.
Alle die begheert die ontfangt Matth: 7, 8
Wie dat soeckt die vint...
Den kloppende sal gheopent werden...

Nootlijck.
Een isser van noode Luce 10, 42
Onghehoorsaem.
De Publicanen ende gemeyne vrouwen gaen voor u lieden int rijcke Gods Mat. 21, 31
Wie my niet lief en heeft, die en bewaert mijn woorden niet, Joan: 14, 24
Onrechtvaerdigh.
Die int kleyne onrechtvaerdigh is, die is int meeste oock onrechtvaerdigh Luce 16, 10
Ooghe.
Dat licht uws lichaems is u ooghe Matth: 6, 22
Ist dat u ooghe simpel is, so sal u gheheel lichaem klaer wesen...22
Ist dat u ooghe quaet is, soo sal u gheheel lichaem klaer wesen...23
Ist dat het licht dat in u is duysternisse is, hoe groot sal dan de duysternisse wesen? ..23.
Ootmoet.
Soo wie de minste is onder u allen die is de meeste Luce 7, 28 Luce 9, 48
Wie hem vernederdt, die sal verheven worden Luce 14, 11
Wie de minste is int Rijcke Gods die is meerder dan hy...
Overvloet.
Niemant en leeft van de overvloedigheydt der dinghen die hy besit Luce 12, 15
Rijckdom.
Een rijck mensch en sal niet lichtelijc int Rijck der Hemelen komen Matth: 19, 23
Hoe zwaerlijc sullen sy die gelt hebben int rijcke Gods komen Luce 18, 24
Rijck.
Alle Rijck teghen sy selven gescheyden sal verwoest worden Matth: 12, 25
Het Rijck Gods en komt niet met uytwendigh ghebare Luce 17, 20
Sabbath.
Den Sabbath is om des menschen wille ghemaeckt, ende niet de mensch om de Sabbath Marc.2, 27
De Sone des menschen is een Heerevan den Sabbath..2, 27
Saligh.
Salich zijn de arme van geeste, want het Rijck der Hemelen behoort hen lieden toe Matth: 5, 3
Saligh zijn de sachtmoedighe, want sy de aerden besitten sullen...4
Saligh zijnse die droevich zijn, want sy sullen ghetroost worden...5
Salich zijn sy die hongheren ende dorst hebbenna de rechtvaerdigheyt, want sy sullen versaet worden...6
Saligh zijn de bermhertighe, want sy sullen bermhertigheyt verwerven...7
Saligh zijn de suyvere van herten, want sy sullen God sien...8
Saligh zijn de vreedsamighe, want sy sullen Gods kinderen ghenoemt worden...9
Saligh zijn sy die vervolginghe lijden om de rechtvaerdigheydt, want hare is ’tRijck der Hemelen...10
Saligh zijt ghy als men u vermaledijt ende men u vervolcht ende seyt alle quaet tegen u lieden lieghende om mijnen wille verblijt u en verheught u want u loon is seer groot inde Hemelen...11
Saligh zijnse die niet ghesien en hebben ende ghelooft hebben Joan: 20, 29
Salig is die knecht den welckē de Heeren (als hy komt) sal also doende vinden Luc: 12, 43 oock Luc: 12, 37


Sy zijn saligh die t’woort Gods hooren ende dat bewaren Luc: 11, 28
Schat.
Daer uwen schat is daer is oock u herte: Matth: 6, 21
Schaep.
De schapen hooren haer Herders stemme: Matth: 10, 10
De schapen volgen haren Herder Joan: 10, 3
De schapen kennen haer Herders stemme...
De schapen volgen geen vreemde maer vlieden Joan: 10, 3
De schapen kennē de stemme van de vreemden neit...
Soecken.
Wie dat soeckt die vindt Matth: 7, 8
Spreken.
Hoe mooghdy goede dingen spreken daer ghy quaet zijt Matth: 12, 34
Wt de overvloedigheyt des herten spreeckt de mondt...
Die van sy selven spreeckt die soect zijn eygen glorie: 7, 18
Stooten.
Ist dat yemant wandelt in dē dagh so en stoot hy hem niet Joan: 11. 9
Menschelijcke swackheyt.
Den gheest is bereyt maer t’vleesch is kranck Matth: 26, 41
Sonder my en mooght ghy niet doen Joan: 15, 5
Swaerdt.
Alle die t’swaerdt nemen sullen metten swaerde vergaen Matth: 26, 42
Tweedracht.
Alle Rijck teghen sy selven gescheyden sal verwoest worden Matth: 12, 25
Vader.
Een is u Vader die inde Hemelē is Mat: 23, 9
Verborghen.
Daer en is niet verborgen dat niet en sal geweten worden Luc: 8, 17
Daer en is niet heymelijcx dat niet gheopenbaert en sal worden...
Vereeniging der gheloovighen met Christo.
Waer een lichaem is daer sullen de Arents vergaderen Matth: 24, 28
Verkiesing.
Veel isser gheroepen ende luttel uytverkoren. Matth: 20, 16
Vleesch.
Alle vleesch sal sien de saligheyt Gods Joan: 3, 6
De gheest is bereet maer t’vleesch is kranck: Matth: 26, 41
Mijn vleesch is waerachtelijc spijse ende mijn bloet is waerachtelijck dranck Joan: 6, 55
Soo wie mijn vleesch etet ende mijn bloedt drincket die heeft het eeuwigh leven Joan. 6, 54
Goet Voornemen.
Niemant zijn handt aen den ploegh staend en achterwaerts siende en is bequaem totten Rijcke Gods Luc: 9, 62
Voorseggher.
Geen Propheet en is sonder eere dan in zijn landt ende in zijn huys Matth: 13, 57
Vrienden.
Ghy zijt mijn vrienden ist dat ghy doet dat ick u lieden ghelieve Joan: 15, 13
Vruchten.
Elcken goeden boom brengt goede vruchten voort Matth: 7, 17
Eenen quaden boom brengt quade vruchtē...
Eenen goeden boom en mach gheen quade,

noch eenen quaden boom goede vruchten voort brenghen Matth: 7, 18
Elcken boom wort aen zijn vruchten bekent. Matth: 7, 19 Luc: 6, 44
Ten is geenen goeden boom die quade vruchten voorts brengt...
Vanden doornen vergadert men geen vyghen. Luc: 6, 43
Van den bramen en snijdt men gheen wijndruyven...
Hoe mooghdy goede dinghen spreken daer ghy quaet zijt Matth: 12, 34
Alle boom die gheen goede vruchten voort en brengt sal afghehouwen ende int vyer gheworpen worden MAtth: 7, 19
Wie in my blijft ende ick in hem dese brengt veel vruchten voorts Joan: 15, 5
Daer in is mijn Vader verklaert dat ghy seer veel vruchten voorts brenghet ende wordet mijn Discipulen Joan: 15, 8
Vry.
Die den Sone vry maeckt is waerlijck vry. MAtth: 7, 26 Joan: 8, 32
Waerheyt.
Inden Duyvel en is gheen waerheyt Joan. 8, 44
Ick segghe de waerheyt Joan: 16, 6
U woort is de waerheyt Joan: 17, 17
Alle die uyter waerheydt is die hoort mijn stemme Joan: 8, 37
Waerachtigh.
Wie de glorie soect van den genen die hem gesondē heeft dese is waerachtigh Joan: 7, 18
Wegh ten leven.
Hoe enghe is de poorte ende hoe nauwe is den wegh die ten leven leydt Matth: 7, 14
Luttel isser die dien vinden...14
Den wegh ten verderve
Breet is de poorte en ruym is den wegh die daer leyt ter verdoemenissen Matth: 7, 13
Veel isser die door dese ingaen...
Wedergheboort.
Ten zy dat yemant wederom geboren worde, soo en mach hy het Rijck Godts niet sien Joan: 3, 3 Item 3, 5
Die uyt Godt is die hoort Godts woorden. Joan: 8, 47
Werck-man.
Een werck-man is zijnen kost weerdigh weerdigh Mat 10, 10
Winste.
Wat batet ist dat hy winne de gheheele werelt ende sy selven verliest ende zijns selfs schade lijdt? Luc: 9, 25
Woort Gods.
Het woort des Vaders is de waerheyt Joan. 17, 17
Werelt-wijsheyt.
De kinderen dese werelt zijn voorsienigher dan de kinderen des lichts in haer geslachte Luc: 16 8
Dat den menschen hooge is dat is een afgrijselijckheyt voor Godt Luc: 16, 15
Zendt bode.
Gheen bode en is meerder dan de ghene die hem ghesonden heeft Joan: 13, 16
Gheen knecht en is meerder dan zijnen Heere...13, 16
Ziele.
De ziele is beter dan de spijse Luc: 12, 13
Ziel-doodinghe.
Soo wie zijn ziele lief heeft die salse verliesen. Joan: 12, 25


Wie zijn ziele haet in dese werelt die salse totten eeuwighen leven verwaren... 12, 25
Zonde.
Alle die zonde doet is een knecht der zonden. Joan: 8, 34
Zorghvuldigheyt.
De dagh van morgen sal voor hem selven sorghen MAtth: 6, 34
Niemant en leeft van de overvloedigheyt der dinghen die hy be sit Luc: 12, 15
T’lichaem is beter dan t’kleedt Luc: 12, 23
De ziele is beter dan de spijse...
Zuyvering.
Wie ghewasschen is die en behoeft niet dan dat hy zijn voeten wassche Joan: 13, 10
Zaligh.
Die volstandigh blijft tot den eynde sal saligh wesen Matth: 10, 22

Parabolen ofte ghelijckenissen ons Heeren Iesu Christi.

2 De versakinge van ons selven Matth: 13, 44
 Van den mensche een verborghen schat vindende:
De versakinge van ons selvē noodigh Joan: 12, 24
Vande graen terwe inde aerde gestorven,
De overvloet in spijs ende kleedinghe schadelijck Luc: 16, 20
Vanden rijcken Vrecken:
De Enghelen Matth: 13, 39
De Maeyers:
Vermetelheyt Luc: 18, 9
Vanden Phariseen biddende:
Oock Matth: 9, 12 Den ghesonden en is de medecijne van gheenen noode:
Gierigheyt te schuwen Luc: 12, 16
 Vanden rijcken grooter schuyren timmerende:
Hooren ende doen de woorden Christi Matth: 7, 24
 Vandē wijsen man die op een steē bouwt:
Hoorene ende niet doen de woorden Christi: Matth: 7, 26
 Vanden dwasen man op’t zandt timmerende:
T’woordt Godes hooren onverstandelijck: Matth: 13, 19
 Van’t zaedt by den wegh ghezaeyt:
Kennisse van eyghen ellende ende van Godes goetheyt beweeght den sondaren dat sy hen bekeeren tot God Luc: 15, 17
 Vanden verloren sone.
Belijdinghe der sonden Luc. 15, 21
Van den verloren sone.
De voleyndinghe des werelts Matth. 13, 39
 Den Oogst...
Versmadinghe van de ghenade Godts Siet ghenade
Bekeeringhe des sondaers Luc. 15, 8
 Vande verloren sone.
Sorghe des werelts neemt het woordt wech uyter herten Matth. 13, 4
 De voghelen des Hemels.
Godes goetheyt noodt de onwaerdige tot zijn Rijck Matth. 22, 2
 Van de Coning die zijn sone een bruyloft bereyt heeft.
 Van de kinderen sittende op de marckt. Matth. 11, 16
Godes goetheyt en dwingt niet maer noodt tot zijn Rijck Matth. 22, 2
 Van den Coninck bereydende zijn sone een bruyloft...

Godes goetheyt wordt beweeght met bermhertigheyt tegens de ghene die berou heeft ende tot hem weder keert Luc. 15, 20
 Vande verloren sone.
Godes goetheyt en wil niet de doot des zondaers MAtth. 18, 12
 Van’t verloren schaep.
Godes Goedtheydt brengt alles te weegh (om den quaden tot beter verstandt te brenghen. Matth. 21, 33
 Van den Vader des huysghesins die een wijngaert gheplant hadde.
God laet toe het quade Luc: 15, 12
 Vanden vader deylende zijn goedt zijn sone die sulcx begheerde.
Godes mildtheyt Luc. 11, 5
Vanden vrient ende drie brooden.
 Vanden vader des huysghesins ghevende den laetsten soo veel als den eersten. Matth. 20, 1
 Van den vader des verloren soons Luc. 15, 22
Godes langmoedigheyt Matth. 21, 36
 Van den vader des huysghesins die zijn knechten van hem uytghesonden ghedoot zijnde andere knechten ende daer na oock zijnen eyghen sone uytghesonden heeft.
 Oock vande vijgheboom gheen vruchten draghende Luc. 13, 6
Godes ghetrouheyt Luc. 18, 1
 Vande verdruckte weduwe ende den godloosen Rechter.
Godts getrouheyt draeght sorge over de zijne Matth. 6, 25
 Vande voghelen des Hemels.
 Vande Lelien des veldts Matth. 6, 28
 Vande musschen Matth. 10, 29
Godes vlijtigheyt int straffen der boosen ende int suyveren der goeden Joan. 15, 1
 Vanden ackerman ende wijnstruyck.
De duyvel van Christo verwonnen Matth. 12, 29
 Van den stercken van een stercker ghebonden.
De duyvel neemt het woort uyt het herte van de genen die t hoort en niet en verstaet Matt. 13, 19
 Vande voghelkens die t’zaedt gevallen by den wegh op eten.
De duyvel zaeyt ketteryen Matth. 13, 25
 Vanden vyant oncruyt zaeyende.
De liefde des menschen tot Godt komt voort uyt de kennisse van Godes liefde tot ons, verghevende de sonden Luc. 7, 41
 Vande twee schuldenaeren.
Gheleert int Rijcke der Hemelen Mat: 13, 52
 Vanden vader des huysgesins die uyt zijnen schat voortbrengt oude ende nieuwe dinghen.
Onderscheydt verkiesende het beste Matth. 13, 44
 Van een mēsch die alle zijn goet vercoopt om te hebben den ghevonden schat.
 Vande Coopman coopende een costelijcke peerle Matth. 13, 46
Rijckdommen verdrucken het woort Matth. 13, 22
 Vanden doornen.
Rijckdommen voor anderen vergadert Luc. 12, 16
 Vanden rijcken die zijn schuyren grooter maeckte.
T’misbruyck der rijckdommen Luc. 16, 20
 Vanden rijcken vrecke.


De rijcken worden swaerlijck saligh Luce 18, 25
 Vanden uytverkoren veel gheroepen Mat: 20, 1
 Vande werckluyden inden wijngaert gehuyrt
Datmen Aelmoesse moet doen Luc: 16, 1
 Vanden Hofmeester
 Vande rijcken vrecken en armen Lazaro Luc: 16, 20
De vrucht van’t Euangelio Mat: 13, 31
 Vanden mostaert zade 
Vanden Heve Mat: 13, 33
Gods wille doē. Siet het geloove werckende.
Ghetrou Mat: 13, 33, T’goede zaedt
Het tijdtlijcke gheloof Mat: 13, 21
 Van t’zaedt op de steenachtighe plaetse ghezayt
T’gheloove werckende door de liefde Mat. 25, 4 
Vande vijf wijse maechden olie hebbende...
 Vanden zade inde goede aerde ghezaeyt ende vrucht voort brenghende Matt. 13, 23
 vande wijse man bouwende op de steen. Mat: 7, 24
 Vanden sone zijnen vader antwoordende, Ick wil niet Mat: 21, 28
 VAnde wijngaerdt-ranck vrucht voortbrenghende Joan: 15, 2
 Vanden Samaritaen Luc: 10, 33
 Vande knechten der talenten winst brenghende Mat: 25, 16, 17
T’gheloof sonder wercken Mat: 25, 3
 Vande dwase maechden sonder olie...
Vande sotte op’t zandt bouwende Mat. 7, 26 
 Van den sone zijn vader antwoordende Mat. 7, 26
 Van den Priester ende Levijt: Luce 10 31, 32
 Vanden treghen knecht geen winst van zijn talent brenghende Mat: 25, 18
 Vanden vijgheboom gheen vrucht draghende Luc: 13, 6
 Van de wijngaert-ranck gheen vrucht voortbrenghende Joan: 15, 2
 Van den vijgheboom die verdorret is. Mat: 21, 19
 Van t’woordt ghezayt by den wegh, op steenachtige plaetsen, ende inden doornen Mat: 13, 19, 20
 Vande mensche wesende sonder bruylofts kleedt Mat: 22, 11
Betrouwen op rijckdommen Luc: 12, 16
 Vanden mensche grooter schuyren bouwende
Sterckheyt Mat: 7, 24
 Vanden wijsen op een steen timmerende.
Blyschap uyt droefheyt Joan: 10, 21
 Vande barende vrouwe
Blyschap doort vindē vande verborghen schat. Mat: 13, 44
Blyschap inde Hemelen over den sondaer die sich bekeert Luc: 15, 4
 Van t’verloren schaep
 Vande gevonden penning Luc: 15, 8
 Vande verloren sone Luc: 15, 32
Versmadighe vande gegeven genade Gods. Mat: 11, 16
 Vande kinderen sittende op de marct...
 Vande onwaerdige genoode tot des Conings bruyloft Mat: 25, 5

 Vande ghenoode ter Avondtmael Luc. 14, 18
 Vande henne hare kieckenen vergaderende onder haer vleugels Mat: 23, 37
De glorie der Rechtvaerdighen Mat: 13, 43
 Van die blincken als de Sonne
Den ketters ofmen die mach dooden Matt. 13, 28
 Vande knechten willende t’onkruyt vergaderen...
De boose mensche Mat: 13, 38
 T’onkruyt
De verootmoediginghe vande boetvaerdighen. Luc: 15, 15
 Vande verloren Sone
De rechtvaerdigheydt Jesu Christi Matth. 25, 32
 Hy salse scheyden van malkanderen, hgelijck den Herder de schapen scheyt van de bocken...
Int straffen der quaden
 Vande vergaderinghe ende verbrandinghe des onkruyts Mat: 13, 40
 Vande wechwerpinge der quade visschē. Mat: 13, 48
 Vanden rijcken vrecken Luc: 16, 25
 Vanden boosen knecht niet willende ontfermen zijn medeknechts Mat: 18, 34
 Vande qaude Lantluyden Matth: 21, 41
 Vanden mensche gheen bruylofts kleedt hebbende Mat: 22, 11
 Vande vermaledijde bocken Matt: 25 33, 41
 Vanden boosen knecht over des Heeren huysghesin ghestelt Matt: 24, 48, 51
 Vandē tragē knecht geen vrucht van zijn talent voortbrengende Matt: 25, 30
Vanden quaden boom Mat: 7, 19
Vanden Koningh, de doodtslaghers, ter bruyloft ghenoot doodende Mat: 22, 7
 Vande uytsluytinge der sotte maechden. Mat: 25, 12
 Vanden onvruchtbarē wijngaert-ranck. Joan: 15, 2, 4
Int loonen ofte begiftighen
 Vanden armen Lazaro Luc: 16, 25
 Vāde schapē ter rechterhāt Mat: 25, 33
 Vande vergaderinghe der goede visschen in de vaten Mat: 13, 48
 Vande wijse maechden inghelaten Mat. 25, 10
 Vande ghetrouwe knechten winst der talenten voortbrengende Mat. 25, 21, 23
 Vande rechtvaerdighe blinckende als de Sonne Mat. 13, 43
 Vande ghetrouwen knecht over des Heeren huysghesin ghestelt Mat. 24, 47
De machtigheyt Jesu Christi
 Van die t’huys des streckē brooft Mat. 12, 29
Christi goetheyt Mat. 13, 24
 Vanden mensch zayende goet zaedt
Christi bermhertigheydt Mat. 18, 12. Soect den verdoolden
 Van t’verlooren schaep
 Arbeyt neerstigh den boosen te vergaderen Mat. 23, 37 Ghelijck de henne haer kieckenen
 Verblijdt hem over des sondaers boetvaerdigheyt Mat. 18, 13
 Vant ghevonden schaep...
 Vande gevonden penninghen Luce. 15, 9
Christi doot vruchtbaer Joan 12, 24
 Van het terwen graen in de aerde ghestorven


Christi laetste toekomste Mat: 24, 27 
Gelijck een blixem uytkomt vanden Oosten, ende schijnt totten Westen...
 Vanden vijgheboom Mat: 24, 32
Onbermhertigheyt Luce 16, 20
 Vanden rijcken Vreck...
 Vanden boosen knecht Mat: 18, 23
Ongheloovigh Mat: 10, 19
 De wolf
De ongheloovigheyt der Joden Mat: 11, 16
 Vande kinderen sittende op de marct...
Onachtsaemheyt Mat: 25
 Vande dwase maechden
De kranckheyt aen te sien Mat: 9, 16
 Van een nieu stuck lakēs in een out kleet, ende van de nieuwe wijn...
Ondanckbaerheyt Mat: 23, 27
 Vande bouluyden den soon doodende
 Vande weygherige om ter bruyloft te komen Mat 22, 2
De vyant Mat: 13, 39 De Duyvel
De onghehoorsaemheyt Godes, moeder der ellenden Luce 15
 Vande verloren sone
Nijdigheyt Mat: 20, 11
 Vande mumurerende werckluyden
Der Joden verworpinghe Mat: 21, 41
 Vande quade bouluyden
 Anderen te oordeelen Luce 18, 9
 Vanden biddende Phariseen
Der rechtvaerdighen glorie Mat: 13, 43
 Ghelijck de Sonne
Sotte vryheyt verderft dē mensch Luc: 15, 11
 Vande verloren sone
Een dienaer des H. woordts wort ghesonden als een schaeo int midden der wolvē Mat. 10, 16
Een dienaer des H. woorts moet wesen sonder vlecke, een voorschrift der Godtvreesentheyt Mat: 5, 14
 Van t’licht des werelts
 Vande stadt op den bergh Mat: 5, 14
 Van t’licht op den kandelaer Mat: 5, 15
T’woort des dienaers bijt in Mat: 5, 13
 Van’t sout
Bermhertigheydt jeghens zijn even naesten. Luce 10, 30
 Vande Samaritaen
De doodt ofte afstervinghe des ouden mensch nootsakelijck Joan: 12, 24
 Vant terwe graen in d’aerde ghestorven.
 De werelt Mat: 13, 38
 Vanden Acker
Versuymigheyt Mat: 25
 Vande onnutte ende traghe knecht 
 Vande vijf dwase maechden...25, 3
 Vande zayinghe des onkruyts, dewijl de menschen sliepen Mat: 13, 25
De mensche niet gantsch doodt Luce 10, 30
 Vande mensche, van de moordenaers berooft ende half levendigh verlaten
Ghehoorsaemheyt Godes Mat: 7, 24
 Van den wijsen man bouwende op den steen. Siet van t’werckende gheloof.
Hertneckigheyt der boosen Mat: 21, 38
 Vande quaden bouluyden
 Vande Joden niet willende vande henne vergadert zijn Mat: 23, 37
De wercken ghetuyghen van den menschen Mat: 7, 16
 Vande druyven ende vijgen diemen niet en vergadert van doornen en distelen.
Goede wercken. Siet het gheloof werckende.
Een ghetrou ghebedt ende volherdende Luce. 11, 5

 Vanden vrient ende drie brooden
 Vande weduwe ende godloosen Rechter Luce 18, 2
 Van den sone biddende zijnen Vader om broot Luce: 11, 11
Veel sonden worden vergheven, die Christum meest lief heeft Luce 7, 41
 Vande twee schuldenaren
De sondaren sullen voor de hypocrijtē ingaen int Rijcke Gods Mat: 21, 28
 Vande twee sonen die de Vader gheboden hadde te gaen inden wijngaert
Vevrolghers Christi ende der knechten Gods Mat: 21, 35
 Vande quade bouluyden
De ootmoedighe berou hebbende Luce 15
 Vande verloren sone
 Vande publikaen biddende Luce 18, 9
 Vande onghesonde, dien den medecijn behoeven Mat: 9, 12
Voorgaende beraedt ofte overdenckinghe van des dings swarigheydt, noodigh totte volherdinghe Luce: 14, 28
 Van die eeen toren wil timmeren
 Van een Coninck ter oorloge uytgaende. Luce 14, 31
De naeste:Wie Luce: 10
 Vande Priester, Levijt en Samaritaen.
Voorsichtigheyt Mat: 25, 1
 Vande vijf maechden
 Van’t serpent Mat: 10, 16
Straffe Godts. Siet de rechtvaerdigheydt Christi
 Oock Christi dreyghementen
Het Rijck der Hemelen Mat: 20, 1
 Vande werck-luyden indē wijngaert...
 Vanden Coning bruyloft houdende met zijnen Sone Mat: 22, 2
 Vanden thien maechden Mat: 25, 1
 Vande Zayer Mat: 13, 3
 Van t’onkruyt Mat: 13, 24
 Vanden heef-deegh Mat: 13, 33
 Van den mostaert-zade Mat: 13, 31
 Vande verborghen schat Mat: 13, 44
 Vande kostelijcke paerle Mat: 13, 45
 Van’schippers net uytgheworpen inde Zee Mat: 13, 47
 Vande Coning houdende rekeningh met zijnen knechten Mat: 18, 23
 Vande zayinghe inder aerden geworpen, dewelcke sonder weten vandē mensche opwast Marci 4, 26
Van die weder vallen in de oude ghewoonte van sondighen Mat: 12, 43
 Vande onreyne geest met hem brengende seven ergher gheesten
Verghevinghe van zijns naesten sonden Mat. 18, 23
 Vanden boosen knecht niet willende hem zijns medeknechts ontfermen
Begiftinghe ofte vergheldinge der goede wercken. Siet in de Parabole van Christi rechtvaerdigheyt ende beloften
Alles om Christi wille te verlaten Matth. 13, 44
 Van de ghene die een verborghen schat vindt...
 Die een kostelijcke paerle koopt Matt. 13, 46
Herboren Joan: 3, 8
 Vande gheest, blasende daer hy wil
Verlatinghe van alle zijn besit, noodigh den ghenen die Christi Discipel wil worden. Luce 14, 28
 Van die een toren wil timmeren...


 Vande Coningh ter oorloghe uytgaende. Luce14, 31
Des sondaers eerste wederkeeringhe tot hem selven geschiet door de bevindinghe van zijn ellende ende ghebreck Luce 15, 16
 Vande verloren sone
Onder houdinghe des Sabbaths Luc: 13, 15
 Vande ontbindinghe vande os en ezel...
 Vanden os inden gracht Luc: 14, 5
Vant schaep inden gracht Matt: 12, 11
De saligheyt der rijcken, swaer Luce 18, 25
 Vande Cameel en het oogh vande naelde
Heyligheyt des levens Mat: 22, 11
 Vande mensche geen bruylofts kleet hebbende
 Vande olye der thien maechden Matt. 25, 3, 4
Wijs Mat: 7, 24
 Van die op den steen timmert
Valsche onbesorghtheydt ofte gherustheydt Mat: 25
 VAnde vijf dwase maechden
 Vanden dronckenachtighen knecht, zijn medeknechten slaende Matt: 24, 48
Ware gherustheydt uyt onsekerheydt Matth 25, 9, 13
 Vande vijf wijse maechden...
 Vanden dief Mat: 24, 43
Vlijtigheyt Mat: 25, 14
 Vanden talenten of ponden
Scheydinghe der goeden en quadē inden dagh des oordeels Mat: 25, 32
 Gelijck een Herder scheyt de schapen van de bocken
Sorghvuldigheydt des werelts verdruckt het woort
 Vande doornen Mat: 13, 22
Sorghvuldigheydt des werelts versuymt het Rijcke Godes Luce 14, 18
 Van de ghenoode ter maeltijdt hen ontschuldighende
Eenvoudigheyt Mat: 10, 16
 Vande duyven
Vlijt tot Godvruchtigheyt Mat: 13, 44
 Vande mensche een verborghen schat vindende
 Van de Coopman Mat: 13, 46
Sot. Van die op t’zandt timmert Mat: 7, 26
Droefheyt in blyschap verkeert
 Vande barende vrouwe Joan: 16, 20
De waerheyt den Godtloosen niet te openbaren Mat: 7, 6
 Want heyligh den honden niet te gheven noch den peerlen den verckenen...
Wakinghe Mat: 25, 1
 Vande thien maechden...
 Vanden dief Mat: 24, 43
 Van die den Heere verwachten wederkomende vande bruyloft Luce 12, 36
Een is nootsakelijck Mat: 13, 44
 Vande verborghen schat
 Vande kostelijcke paerle Mat: 13, 46
Roepinghe der volckeren Mat: 21, 40
 Vanden wijngaert andere landtluyden verhuyrt...
Veel geroepē weynigh uytverkorē Mat: 20, 1
 VAnden vader des huysghesins, huyrende arbeyders in zijn wijngaert...

3. Antwoort wijselijck.
Johannis Doopsel was dat van den Hemel of vande menschen? Luce 20, 4
Geeft den keyser weder dat den Keyser toebehoort, ende God dat God toebehoort Luce 20, 25

De waerdigh ghehouden sullen zijn dier werelt ende der verrijsenisse vande dooden, die en sullen niet ghetrout worden, noch huysvrouwen nemen, etc. Luce 20, 35
En hebt ghy vande verrijsenisse der doodē niet gelesen, datter geseyt is vā Gode tot u liedē, segghende: Ick ben de God van Abraham, de Godt van Isaac ende de Godt van Jacob? Hy en is gheen Godt der dooden maer der levender Mat: 22, 31
Ist dat ickt u segghe, so sult ghy my niet ghelooven Luce 22, 67
Ghy segghet dat ickt ben Luce 22, 7-Zijt ghy de Coning der Joden? Antwoordende seyt: Ghy segghet Luce 23, 3
Die van u luyden zonder zonde is, die worpe den eersten steen Joan: 8, 7
Ist dat de mensche de besnijdenisse ontfanght op den Sabbath, also dat de Wet van Moyses niet ghebroken en werde, wert ghy veronweerdight op my, om dat ick den gheheelen mensch heb ghesont ghemaeckt op den Sabbath? Joan: 7, 23
En hebdy niet ghelesen wat David ghedaen heeft doen hy hongher hadde, ende die gene die met hem waren? Hoe dat hy inghegaen is in Gods huys, ende heeft de brooden der voorlegginghen ghegeten, die hem niet gheoorloft en was te eten, noch den ghenen die met hem waren, maer alleē den Priesteren? Mat: 12, 3
Wat is lichter om segghen? u sonden worde nu vergeven, of te segghen: Staet op ende wandelt? Mat: 9, 5
Den gesonden en is den medicijn van gheenen noode, maer die qualijck te passe zijn Mat. 9, 12
Mogen des Bruydegoms kinderen droevigh zijn, in langhe als de Bruydegom met henlieden is? Mat: 9, 15
Oft en hebt ghy niet gelesen inde Wet, dat de Priesters op de Sabbathen inden Tempel den Sabbath breken, ende zijn sonder sonde? Mat: 12, 5
Wat mensch sal daer zijn van u lieden die een schaep hebbe, en ist dat het valt inde gracht op de Sabbathen, en sal hy dat niet nemen ende opheffen? Hoe veel te meer is een mensche beter dan een schaep Mat: 12, 11. Luce 13, 14, 15, 15, 17
Alle rijck tegē sich selven gedeylt, sal verwoest worden, en ale stadt of huys teghen sich selven ghedeylt, en sal niet staen Mat: 12, 25
Waerom overtreedt ghy Godts ghebodt om uwe insettinghen? Mat: 15, 3
Aldus weet ghy de ghedaente des Hemels te onderkennen, en en kondy de teeckenen der tijden niet onderkennen? Mat: 16, 3
Voorwaer, voorwaer, segghe ick u lieden, dat alle die sonde doet, een knecht der sonden is, Joham: 8, 34
Zijt ghy Abrahams kinderē so doet Abrahams wercken Joan: 8, 39
Waer Godt u Vader, soo soudt ghy my voorwaer liefhebben, want ick ben uytghegaen ende ghekomen van God Joan: 8, 42
Ich segt u, ende ghy ghelooves niet: De wercken die ick doe in mijn Vaders naem, dese gheven ghetuyghnis van my Joan: 10, 25
Wat vraeght ghy my? Vraget henlieden die’t gehoort hebben, wat ick henlieden ghesproken hebbe, siet dese wetē wat ick geseyt hebbe Joan: 18, 21
Ist dat ick qualijck hebbe ghesproken, so geeft getuyghnis van t’quaet, maer heb ick wel


ghesproocken, waerom laet ghy my. Joan: 18, 23
4. Voorseyt de toekomende dingen.
Sijn lijden Mat: 20, 28, 26. 46, Marc: 14, 42 Luce 18, 32, Joan. 10, 18
Sijn doodt Matth: 26, 2, Marc. 9. 12, 10. 33, Luce 9. 44, 17, 25, Joan: 3, 14, 8. 28, 12, 24
Sijn verrijsenisse Matth: 26. 32, Marci 9, 9.
Sijn doodt ende verrijsenisse Matth: 12. 40, 16. 21, 17. 9. 23, 20. 19, Marci 8, 31, 9. 31, 10. 34, 14. 28, Luce 9. 22, 18. 33, Joan. 2. 19 12. 34
Schuwet der vyanden verwoestheyt Matth: 12, 25, Marci 3, 7, Luce 4, 29, Joan: 8. 59, 11, 54.

xxij. Hooft-stuck.

Wat Christus niet en doet.

EN soeckt zijn eygen wille niet Joan. 15, 30
En laet niet toe de insettinghe van een nieu stuck laken in een out kleedt Mat. 9, 16
En doet geen nieuwe wijn inde oude leren flesschen matth: 9, 17
En doet niet al dat hy vermach te doen Mat. 26, 53
En neemt sich niet aen de persoon van een wereltlijcke Rechter Luce 12, 14
En is niet ghekomen om vrede te geven op der aerden Luce 12, 51
En betrouwe hem selven niet dē menschē, oock die in synen naem geloofden Joan: 2, 24
Ontfangt geen glorie vandē menschen Joan: 4, 41
Doet niet uyt hem selven Joan: 5, 30
Ontfangt vande menschen gheen getuygenisse Joan: 5, 34
Worpt niet wech die tot hem komen Joan: 6, 37
Is niet gekomen van hem selven Joan: 7, 28
Soeckt zijn glorie niet Joan: 8, 50
En laet den synen gheen weesen Joan: 14, 18
En heeft het Heylich den honden niet gegeven Joan. 19, 9, 18. 21. 34, Matth: 7, 6
Kent gheen zonde 2 Cor: 5, 21
Laet niet toe des Duyvels getuyghnis Marci 1, 25
Begeert geen eere by de menschen Mar. 1, 44
Doet gheen ongherechtigheyt Soph. 3, 5
Is vanden Hemel neder gedaelt, niet om dat hy zijn wille soude doen Joan: 6, 38
Oordeelt niet na t’gesichte der oogen, noch en straft niet na t’gehoor der ooren Esai: 11, 3

Kijft niet Matth. 12, 19
En breeckt het ghekreuckte riedt niet Matth. 12, 20
Blusschet niet uyt het roockende vlas Matth. 12, 20
Roept niet Isai: 42, 2
Neemt gheen persoon uyt...
Heeft gheen sonde ghedaen 1 Petr. 2, 22
Heeft niet vermaledijt, die hem vermaledijden 1 Petr: 2, 23
Dreychde niet 1 Petr. 2, 23
Heeft zijn aenghesicht niet afghekeert van de berispende ende bespouwende Isai: 50, 6
Wederspreeckt niet den Vader Isai: 50, 5
Is niet achterwaerts ghegaen Isai: 50, 5
Is niet ghekomen om te oordelen Joan: 3, 17
Is niet ghekomen om ghedient te worden. Matth: 20, 28
Is niet ghekomen om te breken de Wet ofte Propheten Matth: 5, 17

xxiij. Hooft-stuck.

Christi plaetse.

DE schoot des Vaders Joan. 1, 18
T’samen Hemel ende Aerde Joan. 3, 13
De rechter zijde van de Majesteyt int hooghe Hebr: 1, 4
Het midden der menschen Joan. 1, 26
Woont onder ons Joan. 1, 14
By God Joan. 1, 1
Aen de rechter zijde (Godts) in de Hemelsche dinghen Ephes. 1, 20
Den Hemel aen de rechterhant Gods Marc: 16, 19

Christus belooft.
Om t’serpent t’hooft te vertreden Gene. 3, 15
Om te benedijden alle volckē Gen. 12, 3, 18, 18 22, 18, 26. 4, 28.14
Om te regeren in vrede Isai. 9, 6, 7
Dat hy soude gheboren worden van een Maghet Isai. 7, 14
Wt den volcke Juda Gen. 49. 10 Deut. 18, 15
Een Propheet Deut. 18, 15
xxiiij. Hooft-stuck.
Christus helpt niet den ongheloovighen.
Luce 2, 34
Isaie 8. 14
Rom. 9. 32. 33
2 Pet. 2, 7.


Het Ampt Christi of d’eyntlijcke oorsake vande menschwerdinghe, doodt ende verrijsenisse Christi, streckt tot

A.
Godes eere.
SO sal de Heere de rechtvaeridgheydt en den lof doen groeyen voor alle Heydenen Isa. 61, 11.
Ende de hant Gods sal gekent worden in syne dienaers Isaie 66, 14
Glorie sy int alderhoochsten Gode Luce 2, 14 (Op dat ghy zijt) vervuldt mette vrucht der rechtvaerdigheyt door Jesum Christum, ter glorie ende ten love Gods Philip. 1. 11.

B.
Tot der menschē salicheyt oft oordeel.

Siet dese is ghestelt tot een val, ende tot een weder opstaen van vele menschen Luc. 2, 34 2 Cor. 2. 15, 16

C.
Tot der ongheloovighen oordeel.
Tot een oordeel ben ick in dese werelt ghekomen, dat de ghene die niet en sien, souden siē, ende dat de ghene die sien, souden blint worden Joan: 9. 39

D.
Tot der gheloovighen saligheyt.
Ghelijck de Sone des menschen niet gecomen en is om ghediendt te worden, maer om te dienen, ende zijn ziele te geven tot een verlossinghe voor velen Mat: 20, 28
Ende alle dat volck der aerden sal ghebenedijt worden in u zaet, om dat ghy mijnder stemmen hebt gehoorsaem gheweest Gen. 22. 18.
Hy sal zijn terwe vergaderen in zijn schuyr. Luce 3, 17
Veel vruchten doen Joan: 12, 24
Dwelck voorgenomen heeft in hem tot dat bedeylen vande volheyt der tyden, om te vernieuwen alle dinghen in Christo Eph: 1, 10 Marc. 9, 12
Waqnt de Sone des menschen is ghekomen om salich te maken t’gene datter verloren was, Matth: 18, 11, Luce 9, 10.
Is in dese werelt gekomen om de sondaren saligh te maken 1 Timoth: 1, 16
Gad sal selve komen ende hy sal u lieden saligh maken Isaie 35. 4, 25. 9, Luc: 9, 56
Want de Vader heeft gesonden synē Sone tot een Salighmaker der werelt 1 Joan: 4, 14 Joan: 10, 32.
Want hy sal zijn volck saligh maken van harē sonden Matth: 1, 21
Want ick ben niet ghekomen dat ick de werelt soude oordeelen, maer om dat ick de werelt salich maken soude Joan. 12, 47
Want alsoo lief heeft Godt de werelt ghehadt, dat hy synen eenigen Sone ghegheven heeft op dat alle die in hem ghelooft niet en verga, maer hebbe dat eeuwigh leven Joan: 3, 16
Want Godt en heeft synen Sone in de werelt niet ghesonden dat hy de wereldt oordelen soude, maer om dat de wereldt door hem behouden soude worden Joan: 3, 17, Joan: 12, 47
Christus is in dese werelt gekomen om de sondaers saligh te maken 1 Tim. 1, 15

E.
Door’t wechnemen van onse quaden of boosheden.

Ende ick sal de boosheyt zijns lants wechnemen in eenen dagh Zach. 3, 9
De Coninck van Israel, de Heere is int midden van u, ghy en sult voorts gheen quaedt vreesen Sophon. 3, 15
Ende ghy weet dat hy geopenbaert is, om dat hy onse sonde afnemen soude 1 Joan. 3. 5
Ick ben gekomē om vyer te brengen op d’aerde, 1 1 Reynight. ende wat wille ick dan dat ontstekē werde? Luce 12, 49
Ende voor hem soude suyveren een aengenaem volck Tit. 2, 14
Ende hy sal synen dorschvloer suyveren Luce 3, 17
Ende ick sal op u uytstorten suyver water, en ghy sult ghesuyvert worden van alle uwe besmettinghen Ezech. 36. 25 note type=mn>Afwasschēde.</note type=mn>
Indien daghe salder een open fonteyn zijn den huyse van David, ende den bewoonders van Jerusalem, tot afwassinghe des sondaers ende der maensuchtigher Zach. 13, 1
Ende ick sal het derde deel door’t vyer leyden, ende ick salse branden gelijck het silver ghebrant wort Zacha: 13, 9
Ick salse zuyveren Ezech. 37, 23
Suyvert ons van alle ongherechtigheydt. 1 Joan. 1, 9

E.a.
Verlost ons vande verdoemenisse, daer aen onse sonden schuldigh zijn, door’t voldoen vande rechtvaerdigheyt.

Verlost (int gemeen) Joan. 8. 32. Item Joan. 8, 36
 Ist dat u de Sone verlost, so suldy waerachtelijck vry zijn
Hy is ghewont gheweest om onse boosheden Isaie 53, 5
De kastijdinge ons vredes was op hem Isa. 53. 5
Met zijn stramen zijn wy ghenesen Isa. 53. 5
Heeft onse qualen gheleden Isai. 53. 4
Heeft onse smerten ghedraghen Isai. 53, 4
De Heere heeft op hem geleyt de boosheyt van ons allen Isai. 53, 6
Henluyden boosheden zal hy dragē Isa. 53. 11
Heeft de sonden van velen gedragen Isa. 5, 12
Om de groote misdaedt mijns volcks heb ick hem gheslagen Isai. 53, 8
Heeft onze zonden gedragen in zijnen lichame. 1 Pet. 2, 24
Ick ben niet ghecomen om te breken, maer om te voldoen de Wet ende Propheten Matt. 5, 17
Heeft zijn selven tot een verlossinge gegheven voor een yeghelijck 1 Tim. 2, 6
Heeft hem selven gegeven voor ons Tit. 2. 14
Op dat hy door de gratie Gods voor alle menschen de doot soude smaken Hebr. 2. 9
Christus is voor alle menschen ghestorven 2 Cor. 5. 15
Den welcken Godt voorghestelt heeft tot een versoeninghe door’t gheloove in zijn bloedt, tot een vertooninghe zijnder rechtvaerdigheyt Rom. 3, 25
Die ghelevert is om onse misdaden Rom. 4, 25 1 Cor. 15. 3. Galat. 1, 4


Gherechtvaerdight zijnde in zijn bloet, sullen wy behouden zijn van de gramschap door hem Rom: 4, 9
Opdat hy soude gheven zijn ziele tot een verlossinghe voor vele menschen MArci 10, 45 Gala: 3, 13 Rom: 8, 3. 1 Cor: 5, 21 Ephes 1, 7 Mat: 20, 24
Heeft hemselven overgegeven voor ons tot eē offerhande ende slacht-offer Gode tot eenen reuck der soetigheyt Ephes: 5, 2
Heeft zijn selven ghelevert voor haer (de Kercke) Ephes: 5, 25
Ende het bloet Jesu Christi suyvert ons van alle sonde 1 Joan: 1, 7
Ende ick sal suyveren van alle hen boosheyt inde welcke sy my ghesondight hebben Jer. 33, 8
Door t’vergheven der misdaden. Op dat ick den gevanghenen predicken soude vergiffenisse Isai: 61, 1
Den beslotenen openinghe...
Sonder ghelt suldy gelost worden Isai: 52, 3
Heeft voor de overtreders gebeden Isai: 53, 12
De Heere heeft u oordeel wech genomē Soph 3, 15
Want ick sal haerder boosheydt ghenadigh wesen, ende ick sal haerder sonde niet meer ghedencken Jere: 31, 34
Om kennisse der saligheyt te geven zijn volcke tot vergissenisse van haer sonden Luc: 1, 77
Dat ick predicken soude het versoenlijck jaer den Heere Isai: 61, 2
Inden welckē wy hebbēde de verlossinge door zijn bloedt tot vergiffenis der sonden Eph. 1, 7
In den welcken wy hebben verlossinghe ende vergiffenis der sonden Coloss: 1, 14
En door hem te versoenen alle dingen in hem. Coll: 20, 22
Is gheworden een vermaledijdinge voor ons. Gala: 3, 13
Dat hy die beyde sonde vereenighen in een lichaem Gode doort kruys Ephes: 2, 16
Rechtvaerdigh ghemaeckt om niet, door zijn gratie, door de verlossinge die in Christo Jesu is Rom: 3, 24
Om de vergiffenisse der voorgaende sonden. Rom: 3, 25
Christus heeft ons verlost van de meledictie der Wet Galat: 3, 13
Christus is eens voor onse sonden ghestorven. 1 Petri 3, 18
Ende heeft zijnen Sone ghesonden tot een versoeninghe voor onse sonden 1 Joan: 4, 10
E.B.
Verlost ons vande heerschappie onser vyanden. note type=mn>Int gemeē</note type=mn>
U saedt sal besitten de poorten der vyanden. Genes: 22, 17 Isai: 11, 4
Ghy hebt verwonnen het jock van zijnen last. Isai: 9, 4
 De roede zijnder schouderen...
 Den schepter zijns verschatters...
Siet ick zalse alle dooden die u lijden aenghedaen hebben in dien tijdt Soph: 3, 19
Ende zy zullen weten dat ick de Heere ben, als ick de ketenen van haer lieden jock zal in stucken ghebroken hebben, ende henlieden verlost ghebroken hebben, ende henlieden verlost zal hebben van de handt der gheenre die heerschappie over hen lieden hebben. Ezech: 34, 27
Heer onse Godt, ons hebben Heeren beseten zonder u, etc. Daerom hebdyse besocht ende

vernielt ende te niete ghedaen alle haerlieder ghedenckenisse Isai: 26, 13, 14
De vyanden van Juda zullen vergaen Isai. 11, 13
De stercker rooven zal hy deylen Isa: 53, 12
De stadt vande stercke heeft een wyse beklommen, ende hy heeft bedorven de sterckte van haer betrouwen Prov: 21, 28 Psalm 2, 9
Bindt den stercken, etc. Mat: 12, 29
U hant zal verhevē worden op u vyanden, en alle uwe vyanden zullen vergaē Mich: 5, 9
En ghy zult de ongodlijcke vertredē en zy zullen wesen asschen, onde de plante van uwen voeten Mala: 4, 3
Ende het huys van Jacob zalse besitten, die henlieden beseten hadden Addias 17
Ende zy zullen verre ter vlucht gedreven worden die u verslonden Isai: 49, 19
Met gheneyghden hoofden ter aerdē zullen zy u aenbidden, ende het ghestubbe uwer voeten zullen zy verslonden Isai: 49, 19
Met gheneyghden hoofden ter aerdē zullen zy u aenbidden, ende het ghestubbe uwer voeten zullen zy lecken Isai: 49, 23
Ende tot u zellen krom komen alle de kinderen der gheenre die u vernedert hebben Isai. 60, 14
Ende zy zullen tot een roof zijn den ghenen die henluyden dienden Zacha: 2, 9
Dat wy zonder vreese verlost uyt de handen onser vyanden, hem dienen zouden in heyligheydt ende gherechtigheydt ons leven lang. Luce 1, 74, 75
j. Van de werelt.
Betrout, ick heb de werelt verwonnen Joan. 16, 33
Dat hy ons verlossen zoude van dese teghenwoordighe boose werelt Gala: 1, 4
ij. Van’t vleesch.
Want Christus is eens voor onse sonden ghestorven, rechtvaerdigh voor de onrechtvaerdighe, op dat hy ons soude Gode offeren, ghedoot nae den vleesche, maer levende ghemaeckt na den geest 1 Pet. 3. 18, Galat, 5. 24
iij. Vande duysternissen.
Ick ben een licht in de wereldt ghekomen, op dat alle die in my ghelooft, inde duysternisse niet en blyve Joan: 12, 46
Ende den ghenen die in duysternisse zijn, wert ghesien, Isai: 49, 9
Dat ghy open doen soudt de ooghen der blinden Isai: 42, 7
Ick sal den blinden leyden op den wegh die sy niet en kennen Isaie 42, 16
Ende in de paden die sy niet gheweten en hebben, sal ickse doen wandelen Isaie 42, 16
Ick sal de duysternissen voor henlieden stellen tot eē licht, en de kromme plaetsen tot rechte Isai: 42, 16
iiij. Vande duyvel.
Daer toe is de Sone Gods gheopenbaert, om dat hy zoude bederven de wercken des duyvels i1 Joan: 3, 8, Abacuc. 3, 5
Beroovende de heerschappijen ende machtigheden Coloss. 2, 15
Op dat hy door de doodt hem verderven soude die des doots gewelt hadde, dat is den duyvel Hebr: 2, 14
Ende de valsche Propheten ende den onsuyveren geest sal ick vander aerden wech nemen. Zach: 13, 2
Dat sal u hooft (Serpent) vertreden Genes: 3. 15, Isai: 27. 1
v. Vande sonden.
Op dat wy den sonden ghestorven, der rechtvaerdicheyt leven mogen 1 Pet: 2, 24, 2 Cor: 5. 15


Heeft zijn selven gegeven voor ons, om dat hy soude verlossen van alle ongherechtigheydt. Tit: 2, 14. Mat: 10, 45
En ghy sult synen naem noemen Jesus, want hy sal zijn volck zalich makē van haren zonden Matth: 1, 21
Om dat hy onse zonden afnemen soude 1 Joan. 3, 5
|Suyvert ons van alle dat versteēt herte van uwen vleesche nemen Ezech: 11, 19, 36. 26
Ende de waerseggeryen en sullen in u niet wesen Mich: 5, 12
De blevelingen vanIsrael en sullen geen ongerechtigheyt doē, noch geen logentael spreken, ende in haren mont en sal gheen bedrieghelijcke tonghe ghevonden worden Sophon: 3, 13
Ende ick sal de tooveryen wech nemen van u hant Mich: 5, 12
Ende alle de hoovaerdige ende alle die ongoddelijckheyt doen, sullen wesen stroo, ende den toekomenden dagh sal hen ontsteken, seyt de Heere der Heyrscharen, die hen niet verlaten en sal de wortel ende het spruytsel Mala: 30, 6.
De oude doolinghe is wech hehaen Isa: 26, 3
De duysternisse is vergaen 1 Joan: 2, 8
Dat ghy open doen soudt de ooghen der blinden Isai: 42, 7
Ende van alle uwe afgoden sal ick u suyveren Ezech: 36, 25
Want dan sal ick int midden van wech nemende hooch-spreeckers van uwe hoovaerdye Sopho. 3, 11
Neemt wech t’queat inder eeuwigheyt.
Ende ghy en sult niet meer daer toe doen om voorts verheven te worden in mynen heylighen bergh Sopho: 3, 11
Noch zy en sullen voorts niet meer besmet worden in hare afgoden ende in haerlieder afgrijselijcheden ende alle boosheden Ezec. 37, 23
Ixk sal te niet doen alle de namen der afgoden vander aerden, ende mē sal dier voorts niet meer ghedachtich wesen Zacha: 13, 2
Ende ick sal de namen van Baalim wechnemen van haren monde, ende sy en sal haerder naem voortaen niet meer ghedencken. Oze: 2, 17
Ende ick sal u gesnedē afgoden doen vergaen, ende u staende beelden uyt het midden van u, en ghy en sult voorts niet meer de wercken uwer handen aenbidden Mich: 5, 13
Daer en sal voorts gheen ongherechtigheyt gehoort wordē in u lant, verwoestheyt en vernielinghe in u paden Isai: 60, 18
Want hy en sal niet meer daer toe doen dat Belial in u doorga, hy is gheheel te niet gegaen, Nahum: 1, 15

E.c.

Verlost van Ellendigheden.
j. Van salvernye ende ghevanckenisse.
Ende dat hy hen verlossen soude, die overmits vreese der doot in allen haer levē verbodnen waren der slavernyen Heb. 2, 15
Dat ghy segghen soudt den ghenen die ghevanghen zijn, gaet uyt Isai: 49, 9
Ende sy sullen wandelen die verlost sullen zijn, Isa:
Ende ick sal de ghevanghenisse mijns volcks wederom keeren Amos 9, 14

Hy heeft ghevanghen gheleyt de ghevanghenis Ephes: 4, 8
Dat ghy uytleyden soudt de besloten ghevanghenis den ghebonden, van den huyse de kerckers die daer sitten in duysternissen. Isai: 42, 7
Ontbindt de banden van uwen halse, ghy ghevanghene dochter van Syon Esai: 52, 2.
Ende sy sullen weten dat ick de Heere ben, als ick de ketenen van haer jock sal in stucken ghebroken hebben, Ezech: 34, 27
Als ick uwe ghevanghenisse sal wederom ghekeert hebben voor uwen ooge, seyt de Heere Sopho: 3, 20
ij. Vreese.
Ende dat hy henliedē verlossen soude die overmits vreese, etc. Hebr: 2, 15
Ghy en sult voorts geen quaet vreesen Soph. 3, 15
Dat wy sonder vreese verlost uyt de handen onser vyanden hem dienen souden Luc. 1, 74
Ende sy sullen in haerlieder lant wesen sonder vreese Ezech. 34. 27. 28
iij. Droefheyt.
Dat ick genesen soude den bedructen van herten Isai. 61. 1
Dat ick troosten soude alle rouwige Isa: 61, 2
Ende pijne ende suchtinge sullen wech vlieden Isai: 35. 10, 51. 11
Ende God de Heere sal de tranen afnemen vā alle aensichte Isai: 25, 8
Ende dat ick hen-lieden gheven soude olie der blyschap voor weeninghe Isai. 61. 3
Den mantel des lofs voor den gheest des treurens...
Ick, ick selve sal u vertroosten Isai: 51.12
Ghelijck of yemandt van zijn moeder ghetroetelt werde, also sal ick u lieden troosten Isa: 66, 13
iiij. Verwijt.
Het verwijt van synen volcke sal hy wech nemen van t’geheele aertrijck Isai: 25, 8.
Ende hen lieden geven een kroone voor asschē Isai: 61, 3
En ick sal henlieden verwecken dat ghenoemt spruytsel en sy en sullen voortaen niet meer vermindert wesen van hongher op d’aerde, noch sy sullen voortaen niet meer t’verwijt der Heydenen draghen Ezech. 34, 27
Noch ick en sal in u niet meer laten hooren de versmaetheyt der Heydenen, ende t’verwijt der volcken en suldy geensins dragen Ezec. 36, 15
Ende ick en sal u liedē niet meer geven tot versmaetheyt onder de Heydenen Joal 2. 19
v. Perikulen.
Ende den boge, ende t’sweert, ende de oorloge sal ick vernielen vande aerde Oze. 2. 18
Indien dagh sal dit liedeken ghesongen worden in dat landt van Juda: De stadt onser sterckheyt Syon, de salighmaker sal in haer gestelt worden tot eenē muer ende tot eenen voorburcht Isai: 26, 1
Daer en sal voorts geen ongherechtigheyt ghehoort worden in u landt, verwoestheyt ende vernielinghe in uwen palen Isai 60, 18
Ende ick sal de alderquaetste beesten doen ophouden vander aerden, ende die in de woestijnen woonen sullen vryelijck slapen in de bosschen Ezech: 34, 25
Ende zy sullen haer sweerden vermaecken tot ploeghcouteren, ende haer lancien tot spaden, het een volck en sal teghen het ander gheen sweert nemen, ende sy sullen voortaen niet meer leeren oorloghen Mich: 4, 3


Daer en sal gheenen Leeuw wesen, ende geen quade beeste en sal daer (op den wegh) niet ghevonden worden Isai: 35, 9
Ende sy en sullen niet meer tot eenen roof wesen den Heydenen, noch de beesten des lants en sullen henlieden verslinden Eze. 34, 28
Want zy sullen weyden ende rusten, ende daer en sal niemant wesen diese vervare Sopho. 3, 13
vj. De wet.
Neemt t’eerste wech om het navolghende in te stellen Hebr. 10, 9
Geboren onder de Wet, op dat hy, die onder de wet warē, soude verlossen Gal. 4, 5, 3, 13
Aldus mijn broeders ghy zijt oock ghestorven de Wet door t’lichaem Christi Rom. 7, 4
De Wet is door Moysen gegheven, de gratie ende waerheyt is door Jesum Christum geschiedt Joan: 1, 17
Want het eynde des Wets is Christus Rom. 10, 4
vij. Verdoemenis.
Aldus en isse nu gheen verdoemenis den ghenen die in Christo Jesu zijn, die na den vleesche niet en wandelen Rom. 8, 1
Wie isser die verdoemen sal? Christus Jesus is die ghestorven is, ja oock die verresen is, die ter rechterhandt Gods is, die oock bidt voor ons Rom. 8, 34
Want het oordeel is voorwaer uyt een sonde ter verdoemenissen, maer de gratie is uyt veel misdaden ter rechtveerdighmakinghe. Rom. 5, 16
viij. De doot
O doot, ick zal uwe doodt wesen Oze 13, 14
Die de doot vernielt heeft 2 Tim. 1, 10
De dooden sullen hooren de stemme van den Sone Gods, ende diese hooren sullen leven. Joan. 5, 25
Den loon der sonden is de doot, maer de gratie Gods is t’eewigh leven in Christo Jesu onse Heere Rom. 6, 23
Ende u lieden,doen ghy doot waert in de misdaden ende onbesnedenheydt uws vleeschs, heeft hy mede levende ghemaeckt met hem. Coloss. 2, 13
ix. De Helle.
Ick sal uwen bete wesen O Helle Ozee 13, 14
F.f.
Door t’schencken van zijne goeden.
Heeft den menschen goede dinghen ghegheven Eph. 4. 8 Matt. 7. 11 Joan. 3. 16. 15. 16 Jacob. 1.17 Joel2. 23 1 Pet. 1. 2. 2 Pet. 1. 4 Josue 24. 20 Psalm 12. 6, 19. 5, 20. 3 Prov. 4, 2
Om vast te maken de beloften der Vaderen. Rom. 15, 8
F. 1. Tleven.
Gheeft der werelt het Leven Joan: 6, 33
ick ben ghekomen dat zy het leven hebbē souden Joan. 10, 10
Ende in haer sullen genoemt worden de stercke der rechtvaerdigheyt, de plantinghe des Heeren Isai. 61, 3
Op dat alle, die in hem gelooft niet en verga, maer hebbe dat eewigh leven Joan. 3, 15, 17, 2
Ende ick sal u lieden een nieu herte gheven, eB een nieuwen gheest sal ick stellen int midden van u lieden Ezech. 26, 26 Door den welcken hy ons seer groote ende costelijcke beloften gegeven heeft, om dat ghy hier door soudt deelachtigh wordē der God-

lijcker naturen 2 Pet. 1, 4
Heeft int licht ghebracht het leven ende de onbederffelijckheydt 2 Timot. 1, 10 1 Thess. 5, 10
Op dat wy de verkiesinghe souden ontfangen. Gala. 4, 5
Die na zijne groote bermhertigheydt ons wederom ghebaert heeft tot een levende hope, door de verrijsenisse Jesu Christi uyt den dooden 1 pet. 1, 3
Doen wy doodt waren, heeft hy ons levende ghemaeckt met Christo (door wiens gratie ghy saligh gheworden zijt) ende heeft ons mede verweckt Ephes. 2, 4
Ende u lieden, doen ghy doot waert, etc. heeft hy medelevende ghemaeckt met hem Col. 2, 13
Want ghelijck de Vader de dooden verweckt ende levende maeckt, also maeckt de Sone oock levendigh die hy wilt Joan. 5, 21
Heeft ons saligh gemaeckt door het wasschen der wedergheboorten ende vernieuwinghen des heylighen Gheests Tit. 3, 5
Heeft zijnen eenighen gheboren Sone ghsonden inde werelt dat wy door hem leven souden 1 Joan. 4, 9
Door t’middelende Godlijcke licht.
Ick sal de duysternissen voor henlieden (den blinden) stellē tot een licht Isa. 42. 6, 42. 16 Dan sullen geopent wordē de oogē der blinden Isai. 35, 5
Ende t’licht der Mane sal wesen gelijck t’licht der Sonnen, ende t’licht der Sonnen sal sevenvoudigh zijn als t’licht der seven dagen. Isai. 30, 26
De Heere sal u wesen tot een eeuwigh licht. isai. 60, 19
Om te lichten den ghenen die inde duysternisse ende schaduwe des doots sitten Luce 1, 32
Een licht tot een verlichtinghe der Heydenen. Luce 2, 32
Ende u lieden, die mijnen naem vreest, sal opgaen de Sonne der rechtvaerdigheyt Mal. 4, 2
Dat waerachtigh licht schijnt nu1 Joan. 2, 8
Staet op die daer slaept, ende verrijst vanden dooden, ende Christus sal u verlichten Eph. 5, 24
Maer is nu gheopenbaert door de verlichtinghe ons salighmakers Jesu Christi, die de doot vernielt heeft, maer heeft int licht gebracht het leven ende de onbederffelijckheydt door’t Euangelie 2 Timot. 1, 10
Ick ben een licht inde werelt gekomen, op dat alle die in my ghelooft, inde duysternisse niet en blijve Joan. 12, 46
In Christi woorden.
Om den sachtmoedighen te verkondighen die my ghesonden heeft Isai. 61, 1, 2
Ende hy sal ons leeren van zijnen weghen. Mich. 4, 2
Ende ick sal de terwe roepen ende vermenighvuldigen, ende ick sal u geen honger oplegghen Eze. 36, 29
Want sy sullen weyden Soph. 3, 13
Op dat ick ghetuyghenis aoude gheven vande waerheyt Joan. 18, 37
Laet ons gaen, etc. dat ick daer oock predicken magh magh, want daer tot ben ick gekomen. Marci 1, 28


Om te beschicken onse voeten inden wegh des vredes Luce 1, 79
En komende hy heeft vrede vercondight Eph. 2, 17 Luce 4, 118: 43, 5. 32
Verkondicht de naem des Heeren zijn broeders Bebr: 2, 12
Looft de Heere int midden der Kercken Hebr: 2, 12
Doet open ende niemant en sluytet Apoc: 3, 7
Om den Heydenen te verkondigen het oordeel Matth: 12, 18
Ick sal den blinden leyden in den wegh die sy niet en kenen Isaie 42, 16
En inde paden die sy niet geweten en hebben, sal ickse doen wandelen Esa: 42, 16
Vroegh, vroegh sal hy zijn oordeel int licht geven, ende ten sal niet verborghen wesen Sopho, 3, 5
In Christi exempelen.
Leert van my dat ick sachtmoedigh ben ende ootmoedigh van herten MAtth: 11, 29
Want ick heb u een exempel ghegeven, op dat ghy oock soo doen soudt, gelijck ick u lieden gedaen hebbe Joan: 13. 14. 15 Mat. 20, 28 Mar. 10, 45, Rom: 15, 7, 2 Cor: 8, 9, Ephes. 4, 32, 5, 2, Phil: 2, 5, Coloss: 3, 13, Heb. 12, 2 12, 12, 13, 1 Petr: 2, 21, 4. 1. 2, 1 Joan: 3, 6, 3, 16
Want daer toe zijdy gheroepen. Want Christus , heeft gheleden voor ons, u lieden exempelen achterlatende, dat ghy zijn voetstappen soudt volghen 1 Petr. 2, 21
Want de Sone des menschen is niet gekomen om dat hy ghedient soude worden, maer om te dienen Marci 10, 45
Niet elck aenmerckende dat syne is, maer t’ghene dat der anderen is. Want ghevoelt in u lieden t’ghene, dat oock is in Christo Jesu Phil. 2, 4, 5
So wie seyt, dat hy in hem blijft, die moet selve oock wandelen ghelijck hy gewandelt heeft, 1 Joan: 2, 6
Ist dat ghy mijn geboden bewaert, so suldy in mijn liefde blyven, ghelijck ick oock mijns Vaders gheboden heb ghehouden ende blyve in zijn liefde Joan: 15, 10
In Christi gheest.
Ick sal mijn Wet gheven in haer binnenste Jere: 31, 33
Ende eenen nieuwen gheest sal ick stellen int midden van u lieden Ezech: 36, 26
Ende t’sal zijn nae desen dat ick mijnen gheest uytstorten sal op alle vleesch Joel 2, 28
Ende mijnen geest sal int midden van u lieden wesen Agge. 2, 6
Want de liefde Godts is uytghestort in onse herten door den heylighen Geest die ons gebleven is Rom. 5, 5
Ghy sult ghedoopt worden met den heylighen Gheest ende vyere Luce 3, 16
Maer als de vertrooster gekomen sal zijn, den welcken ick u senden sal vanden Vader, de Gheest des waerheydts, die vanden Vader voortkomt, die sal ghetuygenis gheven van my, Joan: 15, 26
Maer de trooster, de heylighe Geest, den welcken de Vader senden sal in mynen naem, die salt u leeren, ende hy salt u al ingeven dat ick gheseyt hebbe Joan: 14, 26
Waer uyt voortkomt ware kennisse vanonse boosheydt ende hate tot de selve.
Ende ghy sult ghedachtigh wesen uwer alder-

quaetster weghen ende der wercken die niet goedt zijn, ende u boosheden ende u groote misdaden zullen u msihaghen Ezech: 36, 31
Ick sal vyantschap stellen tusschen u ende der vrouwen, ende tusschen u zaet en haer zaet. Gen: 3, 15
Van uwen gheboden heb ick verstant gehadt, daerom heb ick ghehaet alle de weghen der boosheyt Psalm 118, 104
Ende kennisse van Godes goetheyt.
Mijn volck sal mynen naem weten in dien dagh Isaie 52, 6
Ende sy sullen weten dat ick de Heere ben Eze 34, 27
Op dat ghy’t weten en my gelooven meught, ende dat ghy’t verstaen meught, dat ick’t selve ben, voor my en is gheen Godt ghemaeckt Isaie 43, 10
En ghy sult weten dat ick de Heere ben, waer op dat sy niet en zullen beschaemt worden, die hem verwachten Isai: 49, 23
En ghy zult weten dat ick de Heere ben, u salighmakende, en u verlosser, de stercke van Jacob, Isai: 60, 16
Ende de hant Gods zal gekent worden in zijn dienaers Isai: 66, 14
Ende zy sullen wetē dat ick de Heere ben Oze. 2, 20
Ende ghy sult weten dat ick int midden van Israel ben, ende ick ben de Heere u Godt, Joel 2, 27
Want zy sullen my alle kennen vandē minsten totten meesten Jere: 31, 34
Gelijc alle dingen zijnder Goddelijcker kracht die ten leven ende Godsdienst ons gegeven zijn, door de kennisse van hem die ons gheroepen heeft 1 Petr. 1, 3
Op dat hy toonen soude in toekomende tijden de overvloedighe rijckdommen zijnder gratien, in goetheyt over ons in Christo Jesu. Ephes. 2, 7.
Sonder bedrieghelijckheyt begheert melck, op dat ghy daer door mooght wassen ter saligheyt, ist dat ghy nochtans ghesmaeckt hebt dat de Heere soet is 1 Petr. 2. 2
Ende hy heeft ons den zin ghegheven dat wy kennen souden den waerachtighen Godt. 1 Joan: 5. 20, Joan: 17. 3, Matth. 16. 17 Ephes: 1, 17

De vruchten van welcke kennisse zijn.

1. Berou ende leetwesen.
2. Goede wille.
3. Bekeeringhe.
4. Versakinghe ons selven.
5. Vreese Godes.
6. t’Gheloove.
7. Hope.
8. Liefde,
9. Wijsheydt.
10. Sterckheydt.
11. Rechtvaerdigheydt ende gehoorsaemheyt.
12. Vryheyt.

1. Berou.
Ende ghy sult ghedachtigh wesen uwer alderquaetster wegen, ende der wercken, die niet


goedt en zijn, en u boosheden en groote misdaden sullen u mishaghen Ezech: 36, 31
Ick ben niet ghekomen om de rechtvaerdighe te roepen, maer de sondaers tot penetentie. Luce 5, 32
Desen Prince en Salighmaker heeft God verheven door zijn rechte hant om Israel penitentie te gheven Acto: 5, 31
2. Goede wille.
Ghy en sult voortaen niet meer ghenoemt worden de verlatene, ende u lant en sal niet verwoest gheheeten worden, maer ghy sult ghenoemt worden, mijnen wille in haer. Isai: 62, 4
3. Bekeeringhe.
Ten laetsten tijde suldy wederom keeren tot den Heere uwen Godt, ende ghy sult zijn stemme hooren Deut: 4, 30
Ende die verlost zijn vanden Heere, sullen bekeert worden Isai: 35, 10
Ende sy sullen wederkeeren totten Heere, ende hy sal met henlieden vernoeght worden, en hy salse ghenesen Isai: 19, 22
Sy sullen wederom tot my keeren in allen hen herte Jere: 24, 7
4. Versakinghe ons selves.
Daerom siet, ick salse soetelijck aenspreken en leydense in de woestijne Oze: 2, 14
De Heere uwe God sal u herte besnijden, ende dat herte uws zaedts Deut: 30, 6
Ick ben ghekomen om vrede te enden, maer t’sweerdt Mat: 10, 34
5. Vreese Gods
Ende sal wesen, etc. de Vreese des Heeren. Isai: 33, 6
Ende ick sal henlieden een herte gheven ende eenen wegh, dat sy my vreesen tot allen daghen Jere: 32, 39
Ende mijn vreese sal ick in hen herte gheven, dat sy van my niet wech en gaen Jerem. 32, 40
6. Gheloove.
De rechtvaerdighe sal in zijn Gheloove leven. Abac: 9, 4
Ende ick sal u my trouwen in’t Gheloove. Oze: 2, 20
Ende t’Gheloove eenen riem zijnder nyeren. Isai: 11, 5
Ende t’Gheloove sal in u tijden wesen Isai 33, 6
7. Hope.
Ende ick sal int midden van u latn een arm ende bedroevigh volck, ende sy sullen hopen inden naem des Heeren Sopho: 3, 12
En in zijnen naem sullen de Heydenen hopen. Mat: 21, 21
Int stille swijghen ende inde Hope sal u sterckheyt zijn Isai: 30, 15
De Heere sal zijns volcx Hope zijn Joel 3, 16
8. Liefde.
Ende de Heere uwe God sal u herte besnijden ende dat herte uwes zaedts, op dat ghy den Heere uwen God sult moghen liefhebben met u gheheel hert ende met u gheheele ziele, dat ghy mooght leven Deut: 30, 6
Met Adams zeelkens sal ickse treckē inde banden der Liefden Oze: 11, 4
Ende kinderen des vreemdelings die den Heere aenhanghen dat sy hem eeren souden, ende zijnen naem liefhebben Isai: 56, 6
9. Wijsheyt.
Ende daer sal wesen (in u tijden) Wijsheyt ende Wetenheyt Isai: 33, 6
Ende die metten gheest dolen, sullen t’verstant weten Isai: 29, 24

Ende op dien dagh sullē de doove de woorden vanden boeck hooren Isai: 29, 18
Ende van donckerheydt ende nevel de ooghen der blinden sien Isai: 29, 18
Om kennisse der saligheyt te geven Luce 1, 77
Na de rijckdommen zijnder gratien, die overvloedigh is geweest in ons, in alle Wijsheyt ende voorsienigheydt, dat hy ons soude kenlijck maken de verborghentheydt van zijnen wille Ephes: 1, 7
10. Sterckheyt.
De minste sal tot duysent wesen ende een cleyn kindeken tot een aldersterckste volck Isai. 60, 22
De krancke segghe, ick ben sterck Joel 3, 10
Ende ick sal stellen haer die ghearbeyt hadde tot een sterck volck Mich: 4, 7
Staet op, en dorscht ghy dochter van Syon, want ick sal uwen horen ijseren maken, ende u klauwen sal ick metalen maken, ende ghy sult veel volcx vernielen Mich: 4, 13
Ende (de Heere) de Sterckheyt vande kinderen van Israel Joel 3, 16
11. Rechtvaerdigheydt ende ghehoorsaemheyt.
Ende ick sal maken dat ghy in mijnen gheboden sult wandelen, ende dat ghy mijn oordelen sult houden ende doen: 36, 27
In zijn wetenheyt salder mijn rechtvaerdigh knecht selve vele rechtvaerdigh maken Isa. 53, 11
Ende mijn geboden sullen sy bewaren ende die doen Ezech: 37, 24
Hem die geē sonde en kende, heeft hy voor ons tot sonde gemaect, om dat wy souden wordē Gods Rechtvaerdigheyt in hem 2 Cor. 5, 21
Om ons te leveren heyligh en onbesmet, ende onberispelijck voor hem Coloss: 1, 21
Geschapen in Christo Jesu in goede wercken, die God bereyt heeft dat wy daer in wandelen souden Ephes: 2, 18
Dat wy hem dienen souden, in heyligheyt voor hem, alle onse daghen Luce 1, 75
Op dat wy de sonden gestorven de Rechtvaerdigheyt leven 1 Pet: 2, 24
Op dat sy oock gheheylight moghen zijn inder waerheyt Joan: 17, 19
Op dat die ghene die leven, nu voortaen hen selven niet leven en souden, maer hem die voor henlieden ghestorven is ende verresen. 2 Cor: 5, 15
Om dat de rechtveerdighmakinghe der Wet soude vervult worden in ons Rom: 8, 4
Want daerom is Christus ghestorven en verresen, om dat hy over de levende ende doode heerschappie hebben soude Rom: 14, 9
De blevelingen van Israel en sullen geen ongherechtigheyt doen, noch sy sullen geen loghental spreken, ende in haren mont en sal gheen bedrieghelijcke tonge bevonden worden Sopho: 3, 13
12. Verlossinghe.
Want sy sullen roepen tottē Heere van d’aensicht des ghenen diese quelt, ende hy sal henlieden senden een salighmaker ende voorvechter diese verlosse Isai: 19, 20
En uwe gebeentē sal hy verlossen Isai: 58, 11
Ende ick sal u verlossen uyt de hant vande alderquaetste, ende ick sal u verlossen van de handt der stercker Jere: 15, 21
Want de Heere heeft Jacob verlost, ende hy sal hem verlossen uyt de handt des machtigher Jere: 31, 11


Vande handt der doot sal ickse behouden Oze 13, 14
Ende ick sal mijn volck verlossen uyt u hant. Eze: 13, 21
Ende ick salse (mijn schapen) verlossen van allen plaetsen inde welcke sy verstroyt waren: Ezech 34, 12
Ende sy sullen weten dat ick de Heere ben als ick de ketenen van haerlieden jock sal in stucken gebroken hebben, ende henlieden verlost sal hebben vande handt der gheenre die heerschappie over hen lieden hebben. Ezech: 34, 27
Ende ick sal mijn kudde verlossen uyt haren monde Ezech: 34, 10
Dat wy sonder vreese verlost uyt de handen onser vyanden, hem dienen souden Luce. 1, 74, 75
Ende ghy sult de waerheydt kennen, ende de waerheyt sal u vry maken Joan: 8, 32
Daerom, ist dat u de Sone verlost, soo suldy waerachtelijck vry zijn Joan: 8, 36
F.ij.
Eenheyt metten Vader door den Sone.
Op dat sy alle Een mogē zijn, gelijck ghy Vader in my en ick in u, dat sy oock in ons Een moghen zijn Joan 17, 21
Op dat sy Een zijn souden gelijck wij oock Eē zijn, ick in henlieden ende ghy in my, op dat sy volkomen zijn in Een Joan: 17, 23
Want hy is onsen vrede die’t beyde Een ghemaeckt heeft, ende den middel-wandt des onderschutsels brekende Ephes: 2, 14, 15
Maer die den Heere aenhanght, die is eenen Gheest 1 Cor: 6, 17
Want ghy alle zijt Een in Christo Jesu Gala 3, 28
Door de middelende liefde.
God is de Liefde, ende die inde Liefde blijft, die blijft in God, ende God in hem 1 Joan 4, 16
Want ick ben seker, dat noch doodt, noch leven, etc. ons sal moghen scheyden van de Liefde Gods, dewelcke is in Christo Jesu onsen Heere Rom: 8, 38, 39
Welcke eēheyt met Gode, de eenige saligheyt der menschen is, totte welcke vereyscht wort de wille 1 Godes ende des 2 menschen.
j. Godes wille, deselvighe om niet door Christum allen menschen aenbiedende, ende met loutere liefde den sondaren voorkomende,
Mijn God zijne bermhertigheyt sal my voorkomen Psalm: 58, 11
Maer Godt prijst ons aen zijn liefde tot ons, want (den wy noch sondaers waren) soo is Christus voor ons ghestorven Rom: 5, 8
Comt alle tot my die belast ende beladen zijt, ick sal u verquicken Mat 11, 28
Hoe dickmael heb ick uwe kinderen willē vergaderen ghelijck een henne haer kieckenen vergadert onder haer vleugelen, ende ghy en hebt niet ghewilt Mat: 23, 37
Dat verloren was sal ick wederom soecken, en dat verworpen was, sal ick weder brenghen Ezech: 34, 16
Want de Sone des menschen is ghecomen om te soecken ende saliigh te maken datter verloren was Luce: 19, 10
Siet ick sta aende deur ende kloppe Apo: 3, 20
Daeromme sal mijn volc mijnen naem weten

in dien dagh, want siet, ick selve ddie daer sprack ben teghenwoordigh Isai: 52, 6
Ende komende, hy heeft vrede verkondight u lieden die verre geweest hebt ende vrede den ghenen die by waren Ephes: 2, 17
ij. Des menschen wille. begheerlijck 1 ontfangēde de saligheyt door Christum aengheboden door den mensch te 2 bekeeren tot God, naerstelijck de leere Christi 3 t’aenmerken, op God te 4 betrouwen ende Godes gebodē te 5 ghehoorsamen.
1.
maer alle die hem ontfangē hebben die heeft hy macht ghegeven kinderen Gods te worden Joan: 1, 12
Veel te meer sullen de ghene die de overvloedigheyt der gracien, en der gaven, ende der rechtvaerdigheyt ontfangē int leven regneren door eenen Jesum Christum Rom: 5, 17
Doet uwen mont wijde open ende ick sal dien vervullen Psalm 80, 11
Ende wie wilt, die ontfange het water des levens om niet Apoc: 22, 17
Wie begheert, die ontfangt Mat: 7, 8
Die zijn ghetuyghenis ontfanghen heeft, die hevet ghezeghelt dat Godt waerachtigh is Joan: 3, 33
Voorwaer voorwaer ick segghe u luyden, soo wie ontfangt den welckē ick zende, die ontfangt my ende soo wie my ontfangt die ontfangt hem die my ghesonden heeft Joan. 13, 20
Want de woorden die ghy my ghegeven hebt, die heb ick henlieden ghegeven, ende sy hebben die ontfanghen Joan: 17, 8
2. Door den mensch te bekeeren.
Ende sy sullen weder keeren totten Heere en hy sal met henlieden vernoeght worden, en hy salse ghenesen Isai: 19, 22
Ist dat ghy weder keert ende rust so suldy saligh wesen Isai: 30, 15
Keert weder ghy versmadersse vā Israel (seyt de Heere) ende ick sal mijn aensicht van u niet keeren Jere: 3, 12
Ist dat ghy u bekeert, soo sal ick u bekeeren Jere: 15, 19
Maer als hy sal bekeert zijn totten Heere, soo sal dat decksel afghenomen worden 2 Cor. 3, 16
Staet op die daer slaept ende verrijst vande dooden ende Christus sal u verlichten Eph. 5, 14
Bekeert u tot my, seyt de Heere der heyrscharen, ende ick sal my tot u bekeeren, seyt de Heere der heyrscharen Zacha: 1, 3
Genaket Gode en hy sal u genakē Jaco: 4, 8
3. Door neerstigh t’aenmercken de leere des Heeren.
Maer inde Wet des Heeren is zijnen wille en in zijn Wet sal hy overdencken dagh ende nacht Psalm 1, 2
Want ist dat ghy aenroept de wijsheyt ende u herte boghet tot de verstandigheydt ist dat ghy soeckt als ghelt, ende dat ghy die als schatten uytgraeft, dan suldy verstaen de vreese Gods, en Godes kennisse vinden. Prov: 2, 3, 4, 5
Ick (de Wijsheyt) beminne die my beminnen, ende die vroech tot my waken, sullen my vinden Prov: 8, 17


Saligh is de man die my hoort, die aen mijn deuren ddagelijcx waeckt, ende wacht aen de stijlen van mijnder deuren Prov. 8, 34
Alle die’t van den Vader ghehoort heeft ende gheleert, die komt tot my Joan. 6, 45
De dooden sullen hooren de stemme vandē Sone Gods, ende diese hooren, die sullen leven. Joan. 5, 25
Hebt acht op u selven ende op de leeringhe, blijft volderdigh daer in, want dit doende suldy u selven saligh maken ende de gene die u hooren 1 Timor. 4, 16
Een oore die straffingen des levens hoort, sal int midden der wijsen woonen Prov. 15, 31
De Heere Godt heeft my de oore gheopent, ende ick en seggher niet teghen, ick en ben niet achterwaerts ghegaen Isai. 50, 5
Die t’woort ontfanghen hebben met gheheelder begheerten, daghelijcx ondersoeckende de Schrifturem of dese dinghen also waren. Acto. 17, 11
Neygt u oore ende hoort de woorden der Wijsen: ende stelt u herte tot mijne leeringhe die u schoon zijn sal, als ghy die sult behouden hebben in uwen buyck, ende als die overvloeyen sal in uwe lippen, op dat inden Heere u betrouwen zy Prov. 22, 17, 18, 19
4. Door op God te betrouwen.
Hebt betrouwē inden Heere uyt alle uwer herten, ende en wilt niet staen op u eygen kloecheyt: In allen uwen weghen peyst op hem, ende hy sal uwe ganghen beschicken Prov. 3, 5, 6
Maer die op my betrouwē heeft, die sal d’aerde beerven, ende hy sal besitten mijnen heylighen bergh Esai. 57, 13
Saligh zijn sy alle die in hem betrouwen Psal 2, 13
Die in den Heere betrouwen als den bergh van Syon, en dal niet beroert worden inder eewigheyt Psal. 124, 1
Gebenedijt is de man die in den Heere betrouwen heeft, ende de Heere sal zijn betrouwen zijn Jere. 17, 7
Betrout sone, u sonden worden u vergheven. Mat: 9, 2
Betrout dochter, u gheloove heeft u saligh gemaeckt Mat. 9, 22
De ooghen des Heeren aenschouwen gheheel Aertrijck, ende sy gheven sterckheyt den genen die met volaeckter herten in hem ghelooven 2 Par. 16, 9
Gelooft inden Heere uwen God, ende ghy sult vry sonder vreese wesen, gelooft zijnen Propheten, ende alle dinghen sullen voorspoedelijck vergaen 2 Par. 20, 20
Alle dinghen zijn moghelijck den gheloovende Marci 9, 23
Ende dit is de victorie die de werelt verwint, ons gheloove 1 Joan. 5, 4
Ghelooft inden Heere Jesum ende so suldy saligh wesen, ghy ende u huys Actor. 16, 31
5. Door Godes gheboden te ghehoorsamen.
Die mijns Vaders wille doet die inde Hemelen is, die sal int Rijck der Hemelen komen. Mat. 7, 21
Leert die ende volbrenghtse metten wercken. Deut. 5, 1
Saligh zijnse die t’woort Godes hooren ende dat bewaren Luce 11, 28
Ist sake dat ghy in mijn woorden blijft, so suldy waerachtelijck mijn Discipulen zijn. Joan. 5, 31

Ist dat ghy dese dinghen weet, so suldy saligh wesen, ist dat ghy die doet Joan. 13, 17
Ist dat yemandt my lief heeft, die sal mijn woorden bewaren, ende mijn Vader sal hem liefhebben, ende wy sullen tot hem komen, ende wooninge by hem maken Joan. 14, 23
Siet ick sette heden voor u aensicht de benedijdinghe ende maledijdinghe: De benedijdinghe ist sake dat ghy onderdanigh zijt den gheboden vanden Heere uwen God, etc. De maledijdinghe, ist dat ghy die niet ghehoorsaem en zijt Deut. 11, 26
Bewaert de Wet en den raedt, ende t’sal uwer zielen leven wesen Prov. 3, 21
Saligh zijn sy, die mijn wegen bewaren Pro: 8, 32
Niet gheworden zijnde een verghetelijck hoorder, maer een doender des wercks, dese sal saligh zijn in zijn wercken Jacob. 1, 25
Saligh zijn sy die dat oordeel bewaren ende rechtvaerdigheyt doen tot allen tijdē Psal. 105, 3
Ende hoewel hy de Sone was, hy heeft uyt t’gene dat hy geleden heeft onderdanigheyt gheleert, ende volmaeckt wesende, hy is alle den ghenen die hem onderdanigh zijn, gheworden een oorsake der eewigher saligheyt. Heb. 5, 8
Onderhoudt dat oordeel ende doet rechtvaerdigheydt, want mijn saligheyt is naby om te komen, ende mijn rechtvaerdigheyt om gheopenbaert te worden: Saligh is de man die dat doet Isai. 56, 1
Ghy zijt mijn vrienden, ist dat ghy doet, dat ick u lieden ghebiede Joan: 15, 14
Maer soo wie Gods wille doet, die blijft inder eewigheyt 1 Joan. 2, 27
Want so wie doet den wille mijns Vaders, die inde Hemelen is, dese is mijn broeder ende suster ende moeder Mat. 12, 50
Die t’ghebodt bewaert en sal niet quaets wedervaren Ecel. 8, 5
Door’t strijden.
Mat. 10, 34
Luce 12, 49

G.
Door den zijnen te bewaren.
Ende dat vet ende sterck is sal ick bewaren. Ezech. 34, 16 Isai. 31, 5
Want wie u lieden raket die raeckt den appel mijnder ooghe Zach. 2, 8
Ende dit sal u lieden wesen eenen rechten effenen wegh, alsoo dat de dwasen daer door niet en sullen dolen Isai. 35, 8
Als ghy wandelt, so laet (de gheboden uwes Vaders) met u gaen, als ghy slaept so laetse u bewaren Prov. 6, 22
De rechtvaerdigheyt bewaert den wegh der onschuldighen Prov. 13, 6
So wie verwint, ick sal hem makē een kolumne inden Tempel mijns Gods, ende hy en sal niet meer buyten gaen Apoc. 3, 12
Ende ick sal u bewaren vande ure der tentatien Apoc. 3, 10
Ist dat yemant wandelt indē dagh, so en stoot hy hem niet, want hy t’licht van deser werelt siet Joan. 11, 9
Want de Heere is ghetrou, die u vestighen totten eynde onstraffelijck 1 Cor. 1, 8
En niemant en sal die rooven uyt mijn hant. Joan. 10, 28, 29
Ick en bidde niet dat ghy die van der werelt


neemt, maer dat ghy die behoedt van t’quade Joan: 17, 15
Die ghy my ghegheven hebt, die heb ick bewaert Joan: 17, 12
Die door de kracht Gods bewaert wort door t’gheloove ter saligheyt 1 Petr: 1, 5
Alle die uyt Gode geboren is, die en doet geen zonde, want zijn zaedt blijft in hem, ende hy en mach niet sondigen 1 Joan: 4, 9
Godts generatie bewaert hem, en de boose en raeckt hem niet 1 Joan: 5. 18
Als een Coningh, Hertogh, etc.
De Coninglijcke Scepter en sal van Juda niet genomen worden, noch Vorst van zijnder dgye, tot dat hy kome die ghesonden sal worden Gen. 49, 11
Ende een Coning sal over hen allen heerschappie hebben Ezech: 37, 22
Ende de Koning sal regneren Jere: 23, 5
Want uyt u sal gaen een Vorst die regeren sal mijn volck Israel Matth: 2, 6
Want daerom is Christus gestorven ende verresen, om dat hy over de levende ende doode heerschappie soude hebben Rom: 14, 9
Uwen Godt sal regneren Isai. 52. 7
Ende mijn knecht David een Prince int midden van hen Ezech: 34, 24
Ende alle dinghen heeft hy ghestelt onde zijn voeten, ende hy heeft hem ghegeven tot een hooft over de geheele Kercke Ephe. 1, 22
Maer ick ben een Coningh ghesteldt van hem over Syon zijnen heylighen bergh, prekende zijn ghebodt Psalm 2, 6
Rechtvaerdigh.
In zijn wetenheydt sal mijn rechtvaerdigh knecht selve vele rechtvaerdich maken Isa. 53, 11
In de rechtvaerdigheyt sal hy de arme oordelen Isai. 11, 4
Hy en sal niet droeve zijn noch verstoorachtigh, tot dat hy’t oordeel op’t aertrijck stelle, en zijn Wet sullen de Eylanden verwachten Isai: 42, 4
Ende hy sal recht ende rechtvaerdigheyt doen op d’aerde Jere. 23, 5
In de waerheyt sal hy t’oordeel uytbrenghen. Isai: 42, 3
Ende hy sal de Heydenen oordelen, ende hy sal veel volcken straffen Isai: 2, 4
Hy sal dat oordeel den Heydenen uytspreken. Isai: 42, 1
Ende den Richters stoel sal inde bermhertigheyt bereyt worden, ende hy sal daer op sitten in de waerheyt in Davids tabernakel, oordeelende ende soeckende het oordeel, ende haestelijck gevende dat recht is, Isai. 16, 5
Ghy hebt bemint de rechtvaerdigheydt, ende ghehaet de ongherechtigheyt, daerom heeft Godt u ghesalft Hebr. 1, 9
Op den stoel van David, ende op zijn Rijck sal hy sitten, om dat te vestighen ende verstercken doort oordeel, ende in rechtvaerdigheyt, van nu voorts tot inder eewigheyt Isa: 9, 7
Siet u Coningh sal u komen rechtvaerdigh, Zach: 9, 10
De rechtvaerdige Heere int midden van haer en sal gheen ongherechtigheyt doen, vroech sal hy zijn oordeel int licht gheven, ende ten sal niet verborghen wesen Sopho 3, 5.
Alle dat oordeel heeft hy den Sone ghegeven. Joan: 5, 22
Ick ben versoeckende de nieren ende herten, ende ick sal een yegelijck van u lieden geven na zijn wercken, Apoc. 2, 23

Ende hy sal inde gerechtigheydt straffen voor de sachtmoedige der aerden Isai. 11, 4
Hy en sal nae dat ghesichte der oogen niet oordelen, noch na t’ghehoor der ooren en sal hy niet straffen Isai. 11, 3.
Sterck, Isai. 9. 6
Ende hy sal de aerde slaen mette roede zijns monts, ende metten adem zijnder lippen sal hy den goddelijcken dooden Isai: 11, 4.
De Heere sal als een stercke uytgaen, als een oorloghsman sal hy de toornigheyt verweeken Isai: 42, 13
Ende der stercker rooven sal hy deylen Isai: 53, 12
De Heere sal ’twoort geven den Euangelische Predicanten met groote kracht. De Coning der heyrscharen van den lieven beminden, ende vande schoonheyt des huys het uytleyden der rooven Psalm 67, 12
Daer is zijn sterckheyt verborghen Abac. 3, 4
Hoe mach yemant komen int huys van eenen stercken, ende zijn huysraedt berooven, ten zy dat hy eerstmael den stercken ghebonden hebbe, ende dan sal hy zijn huys berooven, Mat: 12, 22
Ick heb de werelt verwonnen Joan: 16, 33
Ende sy verwonderden henlieden seer in zijn leeringhe, want zijn woordt was machtigh Luc: 4, 32
Ghy sultse regeeren met een yseren roede, ende ghelijck een potbackers vat suldyse in stucken breken Psalm 2, 9
Want siet den dag sal komen ontsteken als een forneys, ende alle die hovaerdighe ende alle die ongodlijckheydt doen sullen wesen stroo en den toekomenden dagh sal ontsteken, seyt de Heere Mal: 4, 1
Wat woort is dit, dat hy metter macht ende kracht gebiedt den onsuyveren geesten, ende sy gaen uyt? Luce 4, 36, Marci 1, 27
My is alle de macht ghegheven in den Hemel ende inder aerden Matth. 28, 18
Heeft hem verheught als eenen Reuse, om den wech te loopen Psalm 18, 6
In sijn Rijck.
God sal regneren over de Heydenen Psa, 64, 9
Ende hy heeft hem gegeven machtigheyt ende eere, ende het Rijck, ende alle volcken, gheslachten ende talen sullen hem dienen: zijn macht is een eeuwige macht, die niet sal wechghenomen worden, ende zijn Rijck dat niet en sal verdorven worden, Dan. 7, 14, 27 Dan. 2, 44, Psalm 71, 5, Iaie 32, 16, 17, 18 33, 20
Sijn heerlijckheydt sal vermenichtvuldight worden, ende des vredes en sal gheen eynde zijn. Op den stoel van David ende op zijn Rijck sal hy sitten, om dat te vestigen Isai. 9, 7 Zach: 9, 10
Want ’tis mijn Oordeel dat ick vergaderen sal de Heydenen ende versamen de Coningrijcken Soph. 3, 8, Joan: 11, 52. Oze. 1. 11. Coloss: 2, 19
Tot in u lieden is ghekomen t’Rijcke Godts Matth: 12, 28
En hy sal regneren int huys van Jacob inder eeuwigheydt, ende zijns Rijcks en sal gheen eynde wesen Luce 1, 33
Het Rijcke Gods en komt niet met uytwendighen ghebare, noch men sal niet segghen, siet hier ofte siet daer, want siet het Rijcke Gods is binnen u lieden Luce 17. 20
Mijn Rijck en is van deser werelt niet Joan. 18. 36


Want het Rijcke Godts en is in de woorden niet, maer inde kracht 1 Cor: 4, 20
Want het Rijcke Gods en is spijs noch dranc maer rechtvaerdiheyt, vrede, ende blyschap in den heylighen Gheest Rom: 14, 17
Die ons verlost heeft uyt de macht der duysternissen, ende heeft ons overghevoert int Rijck van den Sone zijnder liefden, in den welcken wy hebben verlossinghe ende vergiffenisse der zonden Coloss: 1, 13
Hierom het onberoerlijck Rijck ontfangende, hebben wy de gratie, door de welcke wy Gode behagende, dienen souden met vreese ende eerwaerdigheyt Hebr: 12, 28
Want dese dinghen doende, en suldy te geenen tyde sondighen, want alsoo sal u lieden overvloedelijck bereydt worden den ingang in dat eeuwigh Rijck ons Heeren ende salighmakers Jesu Christi 2 Petr: 1, 11
Dat ghy d’aerde verwecken soudt, ende besitten de verstroyde erffenissen isai: 49, 8
Ick heb mijn woorden gestelt in uwen mondt ende inde schaduwe mijnder handt heb ick u beschermt, dat ghy de Hemelē planten soudt ende de aerde fonderen, en tot Syon seggen: Mijn vock zijt ghy Isai: 51, 16.
Want hy sal heerschappie over u hebben die u gemaeckt heeft Isai: 54, 5, Rom: 14. 9, Eph. 1, 22, 4, 15, 25, Coloss: 1, 18, 2, 10.
Ende Heere sal over henlieden regneren op den bergh van Syon, van nu ende tot in der eeuwigheyt Mich: 4, 7
Siet de man, opgang is synen naem, ende onder hem sal’t opgaen, ende hy sal eenen tempel den Heere timmeren. Ende hy sal den Heere den tempel oprichten, ende hy sal de glorie draghen, ende hy sal sitten ende heerschappie hebben op synen stoel, ende den Raedt des vredes sal tusschen de twee zijn Zachar: 6, 12, 13, 14, 9
Ende sijn macht sal sijn vander Zee totter Zee ende van den vloeden totte eynden der aerdē Zach: 9, 10
Eyschet van my, ende ick sal u de Heydenen gheven tot uwer erffenissen, ende tot uwe besittinghe de eynden der aerden Psal: 2, 8.
Daerom heeft hem God verheven, ende heeft hem een naem ghegheven, die boven alle namen is, op dat inden naem Jesu souden ghebuycht worden alle knyen der Hemelscher der Aerdtscher ende der Helscher creaturen Phil: 2, 9, 19, 3, 21, Apoc: 1, 18, 3, 7, 17, 14
Ende hy sal heerschappije hebben vader Zee totter Zee, ende van den vloedt tot aen de eynden van den omganck des Aerdtrijcks. Psalm 71, 8
Ende hem sullen aenbiddn alle de Coningen, alle de Heydenen sullen hem dienen Psalm 71, 11
De vrucht, kracht ende effect van de menschwerdinge, leven, doot e n verrijsenisse onses Heeren Iesu Christi, bestaende ghemeenlijck int ware afwesen der quaden, ende int ware bywesen der goede dinghen.
j. Dat wy gedoot zijn na den vleesche 1 Pet. 3, 18, 2 Corint: 5 14 Gala: 5, 24 Rom: 6, 6 Coloss: 3, 3
De zonden gestorvē zijn Rom: 6, 2, 1 Pet: 4, 1
Voorbygang der duysternissen 1 Joan: 2, 8 Coloss: 1, 13

Niet te dolen Isai: 35, 8, 26, 3
Daer en sal voortaen gheen ongerechtigheydt meer gehoort worden in u LAnt Isa: 60, 18 Eze: 36, 33, 37, 23, Sophon. 3, 13, Zach: 3, 9 Tit: 2, 14
Eynde der beweninghe Isai: 60. 20, 25, 8
Des slavernye Hebr: 2, 15, Iai: 42, 7
ij. Bywesen der goeder dinghen.
Het eeuwich licht Isai: 60, 19, 9, 2
Te wandelen int licht des Heeren Isai: 2, 5
Alle gheleert te zijn vanden Heere Isai: 54, 13
Ware kennisse Godes 1 Joan: 5, 20
Te weten dat de Heere ons saligh maeckt Isaie 60, 16
Verlossinge Isa: 35, 9 Joan: 8, 32 Rom: 6, 18
Bekeeringhe totten Heere Isaie 35, 10, 2. 3
Toegangh totter gratien (Godts) Rom: 5, 2 Ephes: 2, 18
Versoeninghe met God Rom: 5, 10, 11 Colos: 1, 20
Levende ghemaeckt te worden na den Gheest 1 Petr: 3, 18
T’samen met Christo te leven 1 Thessa: 5, 6 Coloss: 2, 13, 3. 1
Ghesontheyt, genesinghe 1 Petr: 2, 24 Ezech. 34. 16, 47. 8
Overgevoert te sijn int Rijck Christi Col: 1, 12
Overvloedigheyt van Godes gratie ende gave in ons Rom. 5, 15
Ghetrouheyt tot Godt 1 Petr. 1, 20
Eendracht der Gheloovighen Jerem: 32. 39 Joan. 17, 21, Actor 4, 52
Eenheyt met Christo Ephes. 5, 30
Te zijn in Godes Sone 1 Joan: 5, 20
Altijt metten te hebben tot eē Herder Eze: 34, 11
Rechtvaerdichmaeckinghe des levens Rom. 5, 18, Isaie 26, 9
Veelheyt der rechtvaerdigen Rom: 5, 19 Isai. 6, 21
Dat wy zijn, Godts rechtvaerdigheyt in Christo 2 Cor. 5, 21
 Borghers der Heylighen Ephes. 2, 19
 Huysghenooten Gods Ephes. 2, 19
 Een licht inden Heere Ephes. 5, 8
 Besneden in Christo Coloss. 2, 11
 Een volck Godes Ezech. 37, 23, Zacha. 13, 9 Oze. 2, 23
 Des Heeren Priesters Isaie 61. 5, 1 Pet. 2, 5 Apoc. 1, 6
Den Tempel des levenden Gods 2 Cor: 6, 16
 Heyligh in alle wandelinghe 1 Pet. 1. 15
 Heyligh, onbesmet ende onberispelijc voor Godt Coloss. 1. 22
 Gods knechten Rom. 6. 22, 1 Cor. 6. 20
 Leden van ’tlichaem Christi Ephes. 5. 30
 Kinderen des lichts 1 Thess. 5.5
 Der beloften Galat. 4. 28
 Des ghehoorsaemheydts 1 Pet. 1. 14
 Des vredes Luce 10. 6
 Des bruylofs Marci 2. 19
 Des Rijcks Matth. 13, 38
 Godes 1 Joan. 3. 1, 2 Corinth. 6, 18
Godt na by te wesen Ephes. 2. 13
Eenheyt met Godt Ephes. 1. 14
Verkrijginghe der saligheyt 1 Thess. 5. 9
Vrede Isaie. 11. 6, 26. 3, 60. 17, 54. 13, 55. 12 Eze. 34. 25, Miche. 4. 3, Oze. 2. 18, Agge. 2. 10, Luce 2. 14, Joan. 14. 27, Roma, 5. 1, 14. 17, Ephes. 2. 15, etc.
Ruste Isa. 26. 1, 35. 9, 60. 11, 62. 6, Jer. 23. 4. 6 33. 16, 32. 37, Mich. 4. 4, Ezech. 34. 25. 28 Soph. 3. 13, Oze 2. 18, Isai. 11. 7, 1 Joan. 5. 18,


Blijschap Isaie 35, 10, 61, 3, 66, 14, 60, 15 Luce 2, 10 Joan: 16, 22, 24
De blijschap Godes over ons Isaie 62, 5
Vrolijckheydt Isaie 9, 3, 25, 9, 55, 12, 35, 10 50, 11
Wat Christo metten Vader ghemeen is.
Int leven regneren Rom: 5, 17
De eewige erffenisse des aertrijcx Isa: 60, 21
Vruchtbaerheydt Isa: 35, 7 Ezech: 34, 14, 26
Niet te hongheren Isaie 49, 10
Niet te dorsten...
Niet ghequelt te worden...
Niet te wijcken vanden Heere Jere. 32, 40
De saligheyt Isa: 49, 6, 60, 18 Luc: 1, 69 Act. 4, 12
Christi victorie ofte overwinninghe.
Psalm 67, 18, 19
Oze 67, 18, 19
Isaie 52, 13
Matth: 22, 44
Luce 11, 22
Joan: 16, 33
Eohes: 4, 8
Coloss: 2, 15
Apoc: 17, 14
De komste Christi
Inden vleesche
Isai: 11, 10, Joan: 1, 14 Rom: 1, 3, 9, 5 15, 12 Gal: 3, 16 Eph. 4, 10 1 Pet. 1, 20

1 Joan: 4, 2 2 Joan: 7
Onversiens Mala: 3, 2, 3
Werdt voorseydt Num: 24, 17 1 Reg: 2, 10 Abac: 3, 3 Zach: 9, 9 Isaie 2, 1, 2
De hoedanigheyt Matth: 12, 19, 20 Actor: 7, 57
Werdt na verlanght Psalm 13: 7 Isai. 45, 8 Luce 10, 24 Matth: 13, 17
Inde gheloovighe
 Joan: 14, 23 Rom: 13, 14 Gal: 3, 27
Ten oordele
 Mat. 16, 27, 24, 30, 25, 31, 26, 64 Marc: 13. 16, 14, 62 Luce 9. 26, 17, 24, 21, 27, Apoc. 1, 7, 11. 25, 3, 21, 16, 15, 22, 7, 12, 20 10, 42, 17, 31 Rom: 2, 16, 14, 10, 2 Corint. 5, 10 1 Thess: 1, 10, 4, 16, 5, 23, 2 Thess: 1, 7, 10, 6, 14, 2 Timo. 4, 1, 8, Hebr: 9, 28 1 Petr. 4, 5, 2 Pet. 3, 10, 12 1 Joan: 2, 28 3, 2 Jud: 24
Hoedanich Matt: 24, 27, 37, 38, 39
Daer van is de tijdt onseker Matth: 24, 42 44, 50
Verghelijkinghe.
Meerder
Als de Enghelen Hebr: 2, 2, 3
Moyses, Hebr. 3, 5, 6
David, Matth: 22, 4, 5 Matth: 12, 39
Jonas: Matth: 12, 41
Salomon Mat. 12, 42
Sterker als de macht vande
Sathan Matth: 12, 29 Mar: 3, 17 Luce 11, 21, 22.

Eynde.

"""Van Christo."""