III. DEEL Van Dieryck Volckertsz. Coornherts WERCKEN.
Dirck Volckertszoon Coornhert 1522-1590
"Inhoudsopgave. ""Register der boecken, in dit derde deel begrepen."""
"Inhoudsopgave. ""Register der boecken, in dit derde deel begrepen."""


Register der Boecken, in dit derde Deel begrepen.

Rvyg bewerp vande alghemene onsydighe uyterlijcke Kerck. Onder verbetering. fol 1
Onwettigh Kerck bouwē der Doperen tegē J. P. V. Molens Defensio. fol. 4
Twede Deel. fol. 9
Derde deel. fol. 11
’T vierde deel. fol. 13
* 1 1 * Siet hier op. Respōce de M r . Jean Calvin, an. 1562 chez Jeā Crespin. Verschooning der Roomsche afgoderye. Te weten uyterlijcke Ceremonien te plegen die niet goedt syn,) oft die een Godt-vruchtigh herte konnen ontreynighen. fol. 18
Kleyn Munster des Groot roemende David Joris. Syne schriften ter proeve ghestelt. fol. 25
Klockegeslach tegen A. Barentsz. Als dat de Christen niet met haer lusten hebben te stryden. fol. 45
Zepe teghen Lambert Daneus, overt berispen van Kornh. brief, raedt ghevende wat religie te kiesen. fol. 50
Spiegel van H. Nicolaes ongherechtigheyt, Vader vant Huys der liefden. fol. 58
Kruythofken van wel ruyckende t’saemenspraecken, so tot volging als waerschouwing fol. 73
I. Deel Hooft en Hertsorge. fol. 90
100 Brieven aen veel geleerde luyden. Tot ontwar van sware geloofs verschillen. fol. 90
Leytsche Disputatie, van des Kercks merck tekenen, en oft de Ghereformeerde oock de waere sy, dan niet fol. 151
Predestinatie, verkiesinge en verwerpinge. Ontwerring. fol. 171
Aflaet Iesu Christi, tot groot maeckinge van God ende Christi eere, en smenschen salicheyt. f. 287
Oft Gelove salich maeckt sonder wercken. Bedenckenis. fol. 296
Vande Bejaerden Doop. By Menno en D. Philips onschriftmatigh voor gestelt. f. 302
Vytroeding van vernufts planting, datmen in dit Leven altyt moet sondigen. fol. 304
Verantwoordingh syns raet gevenden briefs, hoemen de waer Kercke seeckerlijck sal mogen kennen. fol. 327
Schyndeucht der secten, uyt de Ceremonien ontstaende. fol. 341
Levende Kalck op Lambert Danei D. Theol. syn berispen van Coornh. Zepe, overt kennen der waer Kerck. fol. 356
Korte berisping van Calvini Leere der voorsienicheyt Gods. fol. 363
Lydens troost, ende compas der rusten. fol. 367
Samenspreecking vande droefheyt, met Ioh. Basius gehouden. fol. 379
Boeventucht tot mindring der schadelijcke lediggangers. fol. 386
Misbruyck, int voeden en niet straffen der stercke Bedelaers. fol. 388
Vande Sendinge, met Hans van dry Kercken, Te weten Luther, Calvin, en Menno. fol. 389
Middel tot mindring van secten. fol. 396
Tweede Deel van Hooft en hertsorge. fol. 397
Raet om in dese werre secten, recht voor God te wandelen. fol. 413
Verklaering op Matth. 21 als Iesus Ierusalem genaeckte. fol. 414
Vrede reden, tot alle twist Kercken, met bondige reden vandeuyterlijcke en innerlijcke Religie. fol. 415
Haegse disputatie met Saravia D. inde Theologie. volcomē gehoorsaemhz der gebedē Gods. fol. 428
Remonstrantie aen’t Synodus ter Gouwe, Anno 1589. Dat de G. Kerc niet meer wettigh blyckt als al dandre. fol. 461
proeve vanden Heydel-berschen Catechismus. fol. 465
Verantwoording en wederlegging teghen Lipsij Proces van’t Ketterdoden int lest syns levens ghesien. fol. 477
Gespreck van lief-hebbers des gemeenen nuts. Elck een betreffende. fol. 489
Bethoon vande sotheyt der werelt wyse, die andre verachten en hun selfs prysen. fol. 495
Venus met Cupido t’samen spreecking. fol. 497
Recht gebruyck en misbruyck van tydelijcke have. fol. 498
Ode Horatij vanden Landbouw, en protest tegen den slaep. fol. 505
‘tBedrog des weerelts, op rym, oft luy en lecker leven. fol. 508.
Lofsang van’t Gout. fol. 517
Lof vande gevangenis. fol. 518
Abrahams uytgang comedie. fol. 521
Komedie van Israel. fol. 542
Blinden voor Iericho. fol. 532
Medecyn der zielen. 1. ende 2 text fol. 563

"Inhoudsopgave. ""Register der boecken, in dit derde deel begrepen."""